Kirjoittajan arkistot: yllapito

Suomalainen köyhyys esillä Euroopan parlamentissa 29.1.2019

Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN ja Euroopan parlamentin köyhyysryhmä järjestävät 29.1. ”POVERTY WATCH: The Reality of Poverty and Social Exclusion in the EU” -seminaarin, jossa esitellään EAPN:n ja sen jäsenverkostojen laatimia köyhyysraportteja.

Myös Suomen köyhyystilannetta ja Köyhyysvahti 2018 -julkaisua esitellään EAPN-Fin -verkoston puheenjohtajan Jiri Sirosen ja kansalaistoimintaryhmän jäsenen Eeva-Maria Grekulan toimesta.

Lue lisää ohjelmasta tilaisuuden kutsusta.

Poverty Watch Finland Report 2018

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2018: Köyhyydellä ei leikitä

Lapsiasiavaltuutetun Vuosikirja 2018 ”Köyhyydellä ei leikitä” on julkaistu. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila luovutti vuosikirjan Valtioneuvostolle 6.4.2018. Vuosikirjassa on arviota ja esityksiä köyhyyden vähentämiseksi.

Lapsiasiavaltuutetun vuoden 2017 teema oli köyhyys. EAPN-Finin Lasten köyhyys -työryhmän jäseniä osallistui vuoden aikana lapsiasiavaltuutetun pyöreän pöydän keskusteluun lasten köyhyydestä.

Tutustu vuosikirjaan.

Eriarvoisuustyöryhmä luovutti raporttinsa pääministerille – EAPN-Fin ehdotti perusturvan tason parantamista

Pääministeri Juha Sipilän runsas vuosi sitten asettama, professori Juho Saaren johtama työryhmä esittää toimia useille eri elämänalueille eriarvoisuuden torjumiseksi ja vähentämiseksi. Työryhmän tuli etsiä uusia toimintatapoja ja keinoja, joilla luodaan edellytykset kaikkien Suomessa asuvien henkilöiden pärjäämiselle ja osallistumiselle yhteiskunnassa. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa 21. maaliskuuta.

Kuten raportin esipuheesta käy ilmi, EAPN-Fin oli työryhmän kuultavana. EAPN-Fin esitti kuulemisessa huomioita neljästä teemasta: Perusturvan taso, Lapsiperheköyhyys, Pitkäaikaistyöttömyys ja Asiakasmaksu.

EAPN-Finin pj Jiri Sironen ja hallituksen jäsen Yrjö Mattila kommentoivat raporttia perusturvan tason osalta mielipidekirjoituksella Helsingin Sanmissa 6.4.

Mielipidekirjoitus (Helsingin Sanomat 6.4.): Liian alhainen perusturva ruokkii eriarvoisuutta

Professori Juho Saaren johtaman eriarvoisuustyöryhmän ehdotuksissa sosiaaliturvan parantamiseksi on paljon hyvää. Kokoamalla eri minimitason etuudet yhteen lakiin etuusjärjestelmä selkiytyisi.

Suomi on saanut Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta useita huomautuksia perusturvaetuuksien liian alhaisesta tasosta. Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmasta toteaa eriarvoisuuden kasvaneen. Selonteko pitää riittävän toimeentulon turvaamista tärkeänä eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämisessä. Tästä huolimatta Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana perusturvaa on heikennetty useilla leikkauksilla ja indeksijäädytyksillä.

Perusturva kaipaisikin kiireisesti tasokorotusta. Tämän jälkeen voitaisiin edetä perusturvan kokonaisuudistuksessa.

Perusturvan tasokorotus voitaisiin toteuttaa noin tuhannen euron takuutulolla. Päiväraha sairauden, äitiyden, vanhemmuuden ja isyyden johdosta, kuntoutusraha, peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan päiväraha määräytyisivät kuten nytkin, mutta jos tulo jäisi alle takuutulon, Kela maksaisi takuutulon mukaisen etuuden.

Nykyiset riittämättömäksi todetut, noin 500-700 euron välillä olevat etuudet nousisivat noin tuhanteen euroon. Verotuksen jälkeen käteen siitä jäisi noin 790 euroa, jota voi pitää alimpana hyväksyttävissä olevana etuustasona, joka on määritelty Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa. Takuutulo parantaisi lähes miljoonan pienituloisen suomalaisen edellytyksiä selvitä välttämättömistä menoistaan.

Jiri Sironen, puheenjohtaja
EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto

Yrjö Mattila, puheenjohtaja
Suomen sosiaalioikeudellinen seura

Linkkejä:

Eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportti
SOSTEn blogisarja Saaren eriarvoisuustyöryhmän raportista

Raportti: Euroopan nuoriso toivon ja epätoivon rajalla

Tutkimusten mukaan lähes yksi kolmesta nuoresta Euroopassa elää köyhyydessä tai on vaarassa vajota köyhyyteen. Caritas -järjestöt julkaisivat 28.3.2018 raportin, jossa pureudutaan nuorten köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen 17 Euroopan maassa, sekä annetaan suosituksia päättäjille tilanteen korjaamiseksi. Suomen Caritas on laatinut Suomea koskevan maakohtaisen raportin, joka keskittyy erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten kohtaamiin haasteisiin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Suomen maakohtaisen raportin mukaan suurimmat nuorten köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyvät haasteet ovat nuorisotyöttömyys, kasvava eriarvoistuminen sekä mielenterveysongelmat etenkin köyhien nuorten keskuudessa. Erityisessä riskiryhmässä ovat maahanmuuttajataustaiset nuoret, jotka altistuvat muita useammin työttömyydelle, syrjinnälle ja vakavalle aineelliselle puutteelle. Lisäksi monet maahanmuuttajat kärsivät fyysisistä ja psyykkisistä traumoista sekä muista terveysongelmista.

Mitä tilanteelle sitten pitäisi tehdä? Lue Suomen maakohtainen raportti suomeksi täältä sekä kansainvälisen raportin suomenkielinen tiivistelmä täältä!

EAPN-Fin käynnisti kansalaisaloittteen takuutulosta perusturvan parantamiseksi

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin on laittanut vireille kansalaisaloitteen perusturvan parantamiseksi. Kansalaisaloitteella halutaan nostaa syyperusteisten toimeentuloturvaetuuksien vähimmäistasoa ja takuueläkettä noin tuhanteen euroon kuukaudessa.

Kansalaisaloitteessa esitetään säädettäväksi laki takuutulosta, joka olisi noin tuhat euroa kuukaudessa. Perusturvaetuuksista jäisi verojen jälkeen käteen noin 790 euroa kuukaudessa. Myös takuueläke nousisi noin tuhanteen euroon. Takuutulo turvattaisiin kaikille syyperustaisia perusturvaetuuksia saaville, joita ovat sairaus-, äitiys-, vanhemmuus- ja isyyspäivärahat, kuntoutusraha, peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha.

Takuutulo ja takuueläkkeen korottaminen ovat hyvä tapa parantaa suomalaisten perusturvaa.
”Takuutulo ja takuueläkkeen korottaminen parantaisivat noin miljoonan ihmisen taloudellista tilannetta ja mahdollisuuksia suoriutua välttämättömistä menoista”, EAPN-Finin puheenjohtaja Jiri Sironen sanoo.

Suomessa valmistellaan parhaillaan sosiaaliturvan kokonaisuudistusta.
”Perusturvan parantaminen takuutulolla ja takuueläkettä korottamalla olisi tärkeä osa perusturvan uudistamista”, puheenjohtaja Sironen jatkaa.

Suomalainen köyhyys näkyy muun muassa leipäjonojen pidentymisenä ja toimeentulotukihakemusten kasvuna. Puolella miljoonalla suomalaisella on vakavia toimeentulo-ongelmia, koska heidän tulonsa eivät riitä välttämättömiin menoihin ja kohtuulliseen kulutukseen. Perusturva on jäänyt jälkeen ansio- ja hintakehityksestä: Viimeaikaiset perusturvaan tehdyt leikkaukset ja indeksijäädytykset ovat aiheuttaneet kansalaisille kasvavaa tarvetta turvautua toimeentulotukeen.

Suomi on saanut Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta useita huomautuksia perusturvaetuuksien liian alhaisesta tasosta.
”Takuutulon avulla Suomi noudattaisi jälleen Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan tekemiään sitoumuksiaan, joissa määritellään alaraja sosiaaliturvaetuuksille”, Suomen sosiaalioikeudellisen seuran puheenjohtaja Yrjö Mattila muistuttaa.

Kansalaisaloitteen takuutulosta on laatinut EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto, johon kuuluu 47 jäsenyhteisöä.

Lue lisää www.takuutulo.fi

Tutustu aloitteeseen www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2963

EAPN-Fin julkaisi Köyhyysvahti 2017 -raportin

Köyhyys ei ole poistunut 100-vuotiaasta, itsenäisestä Suomesta. EAPN-Fin julkaisi ensimmäistä kertaa Köyhyysvahti -raportin, jossa käydään läpi köyhyyteen liittyviä tuoreimpia saatavilla
olevia tilastotietoja ja kehitystrendejä sekä esitetään näkemys köyhyyden vähentämiseksi tarvittavista toimista.

EU:n Eurooppa 2020 -strategian laatimisen yhteydessä vuonna 2010 asetettu tavoite
vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien ihmisten määrä Suomessa 150 000:lla
vuoteen 2020 mennessä ei näytä toteutuvan. Köyhyys tulisi myös puolittaa vuoteen
2030 mennessä osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Agenda2030-toimintaohjelman
kansallista toimeenpanoa.

Köyhyys on Suomessa vähentynyt 2010-luvulla vain vähän ja on useita viitteitä siitä,
että köyhyys on kääntynyt jälleen nousuun.

Lue lisää Koyhyysvahti 2017 -raportista

Raportti on käännetty myös englanniksi (Poverty Watch Finland Report 2017)