Aihearkisto: EAPN Europe

Anna Järvinen: Osallistavan kasvun tapaaminen 27.4. Brysselissä

9.5.2018

Brysselissä järjestettiin 27.4. kolmatta kertaa Osallistavan kasvun tapaaminen (Annual Convention of Inclusive Growth), johon osallistui satoja sosiaali-, terveys- ja työllisyysasioiden kanssa toimivia ihmisiä mm. ministeriöistä ja kansalaisjärjestöistä. EAPN-Finin hallituksen jäsen Anna Järvinen osallistui tapaamiseen osana Suomen delegaatiota.

Tapaamisen taustalla on Lissabonin strategian aikana pidetyt pyöreän pöydän keskustelut köyhyydestä sekä vuosina 2010-2014 järjestetyt Köyhyyden vastaisen foorumin tapaamiset, joissa Euroopan EAPN:llä oli molemmissa tärkeä rooli. Junckerin komissio piti yhden välivuoden ja muutti sen jälkeen tapaamisten nimeksi Osallistavan kasvun tapaaminen. Ensimmäisenä vuonna aiheena oli Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja viime vuonna nuorten osallisuus. Nyt teemana oli Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpano.

Tilaisuuden ohjelma ja esitykset löytyvät verkkosivuilta.

Tilaisuudessa avasi komissaari Marianne Thyssen. Hän korosti puheenvuorossaan, että nyt on pilarin toimeenpanon aika. Hän toi esille, että jäsenmaat ovat vastuussa sosiaaliasioista, mutta komissio tukee pilarin käytäntöön siirtämistä EU-ohjausjakson kautta ja mm. uudella sosiaali-indikaattoreiden tulostaululla. Hän kehoitti kuulijoita huolehtimaan siitä, että pilari pysyy keskeisenä EU-tason puheenaiheena ja myös siitä, että pilari näkyy EU:n budjetissa.

Bulgarian työ- ja sosiaaliministeri Bulgar Petkov toi esiin puheenvuorossaan, että pilarin implementoinnissa monet asiat ovat jäsenmaiden käsissä. Hän totesi kaikkien jäsenmaiden jakavan tarpeen vahvistaa EU:n sosiaalista ulottuvuutta, vaikka keinoista ei ollakaan yksimielisiä. Hän näki, että kaikkien EU:n rakennerahastojen tulisi tukea pilarin implementointia.

Työpajoissa pohdittiin eri näkökulmista sitä, miten pilarin periaatteet saataisi siirrettyä käytäntöön. Esimerkiksi yhdessä työpajassa teemana oli pilarin implementointi EU-ohjausjakson kautta. Komissio keräsi osallistujilta palautetta siitä, mikä rooli ohjausjaksolla voisi olla pilarin implementoinnissa, kuinka kansalaisyhteiskunta voisi osallistua ohjausjakson analyyttiseen puoleen ja miten kansalaisyhteiskunta voisi tukea maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa.

Keskustelu teemasta oli hyvin samanlaista kuin viimeiset pari vuotta pilarin ensimmäisen version julkistamisesta lähtien. Selvää todettiin olevan, että EU-ohjausjakson on tuettava pilarin implementointia. Sosiaali-indikaattoreita on kehitettävä ja niissä on huomioitava kaikki pilarin periaatteet. Pilarin toimeenpanoa on tuettava rakennerahastojen kautta. Kaikki pilarin periaatteet on siirrettävä käytäntöön, ei tule keskittyä vain osaan niistä.

Tapahtumassa järjestettiin myös erilaisia rinnakkaistilaisuuksia. EAPN järjesti tilaisuuden Sosiaalisten oikeuksien pilarista ja työn tulevaisuuden yhdessä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, ETUC:in ja Solidar:in kanssa. EAPN:n keskeiset viestit ja tilaisuuteen liittyvät materiaalit löytyvät verkkosivuilta.

 

Raportti: Euroopan nuoriso toivon ja epätoivon rajalla

Tutkimusten mukaan lähes yksi kolmesta nuoresta Euroopassa elää köyhyydessä tai on vaarassa vajota köyhyyteen. Caritas -järjestöt julkaisivat 28.3.2018 raportin, jossa pureudutaan nuorten köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen 17 Euroopan maassa, sekä annetaan suosituksia päättäjille tilanteen korjaamiseksi. Suomen Caritas on laatinut Suomea koskevan maakohtaisen raportin, joka keskittyy erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten kohtaamiin haasteisiin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Suomen maakohtaisen raportin mukaan suurimmat nuorten köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyvät haasteet ovat nuorisotyöttömyys, kasvava eriarvoistuminen sekä mielenterveysongelmat etenkin köyhien nuorten keskuudessa. Erityisessä riskiryhmässä ovat maahanmuuttajataustaiset nuoret, jotka altistuvat muita useammin työttömyydelle, syrjinnälle ja vakavalle aineelliselle puutteelle. Lisäksi monet maahanmuuttajat kärsivät fyysisistä ja psyykkisistä traumoista sekä muista terveysongelmista.

Mitä tilanteelle sitten pitäisi tehdä? Lue Suomen maakohtainen raportti suomeksi täältä sekä kansainvälisen raportin suomenkielinen tiivistelmä täältä!

EMIN-verkosto kampanjoi riittävän vähimmäistoimeentulon ja perusturvan puolesta

Riittävä ja kattava vähimmäistoimeentulo on yksi tärkeimmistä keinoista vähentää köyhyyttä. Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN jäsenineen ja kumppaneineen kampanjoikin riittävien ja kattavien vähimmäistoimeentulojärjestelmien (Minimum Income Scheme, MIS) puolesta kaikissa Euroopan maissa.

EAPN:n vuosien 2013–14 projekti European Minimum Income Network, EMIN jatkuu 2017−2018 EMIN2-projektilla. Siinä tehdään vähimmäistoimeentuloa tunnetuksi ja kampanjoidaan sen puolesta niin Euroopan tasolla kuin kansallisesti. Projektia rahoittaa EU:n komissio.

Vähimmäistoimeentulolla tarkoitetaan usein sosiaaliavustukseksi määriteltäviä vähimmäisturvaetuuksia, kuten toimeentulotuki ja työmarkkinatuki. EAPN-Fin ja Suomen EMIN-verkosto haluaa nostaa keskusteluun laajasti kaikki perusturvan muodot. Suomessa onkin käynnistynyt Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke TOIMI, jonka työ kestää aina 28.2.2019 saakka.

Oikeus vähimmäistoimeentuloon EU:ssa

EMIN-verkoston mukaan oikeus riittävään vähimmäistoimeentuloon on perusoikeus, jonka myötä kaikilla on mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään ja joka tukee osallisuutta yhteiskunnassa koko elinkaaren ajan.

EU vuonna 2017 luoma Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari sisältääkin vähimmäistoimeentolon. Siinä sanotaan: Jokaisella, jolla ei ole riittäviä varoja, on oikeus riittäviin vähimmäistoimeentuloetuuksiin, joilla varmistetaan ihmisarvoinen elämä kaikissa elämän vaiheissa, ja työmarkkinoille ja yhteiskuntaan osallistumisen mahdollistavien tavaroiden ja palvelujen tosiasialliseen saatavuuteen. Työkykyisten vähimmäistoimeentuloetuuksiin olisi yhdistettävä kannustimet työmarkkinoille siirtymiseen tai palaamiseen.

EMIN-verkoston näkökulmasta tarvitaan tarkempaa toimeenpanoa ja sääntelyä takaamaan tämä oikeus. Hyvä keinos tähän olisi EU:n kehysdirektiivi riittävistä vähimmäistoimeentulojärjestelmistä. Direktiivissä määriteltäisiin vähimmäistoimeentulojärjestelmien yhteiset periaatteet, riittävät tasot ja menettelytavat. Riittävän vähimmäistoimeentulon määrittelemisen olisi perustuttava yhteiseen metodologiaan, johon kuuluisi mm. köyhyysriskirajan indikaattori ja sovitut materiaalisen puutteen indikaattorit kansallisina viitearvoina, sekä EU:n laajuisen sääntelykehyksen ja viitebudjettimenettelyn käyttö kun testataan vähimmäistulotason kestävyyttä.

Pidetään kaikki kyydissä – Everyone on the Bus -kiertue ympäri Eurooppaa

Brysselistä lähtee 24. huhtikuuta Euroopan kierrokselle kaksi linja-autoa, joiden matkustajat jakavat tietoa vähimmäistoimeentulon tärkeydestä. Keskiviikkona kesäkuun 13. toinen busseista saapuu Tallinnasta Helsinkiin. Suomessa se ajaa Tampereen kautta Turkuun ja matka jatkuu lauantaina 16. kesäkuuta Turusta Tukholmaan.

Bussissa on 20 paikkaa, joista noin puolet on Suomessa olon aikana varattu paikallisille kansalaisjärjestöjen edustajille ja toimittajille.

EMIN-verkosto on kaavaillut Helsinkiin 13.6. seminaaria, katukampanjointia ja mahdollisesti myös Asunnottomien kesäyö -tapahtumaa. Lisäksi kampanjoitaisiin ja järjestettäisiin tilaisuuksia Tampereella 15.6. ja Turussa 16.6.

Kansalaisaloite takuutulosta perusturvan parantamiseksi

EAPN-Fin verkostossa on syntynyt idea kansalaisaloitteen tekemisestä takuutulosta. Aloite parantaisi perusturvaa nostamalla syyperusteisten toimeentuloturvaetuuksien vähimmäistasoa takuutulolla ja korottamalla takuueläkettä.

Aloitteen kannatusilmoitusten kerääminen aloitetaan maaliskuun alussa. Edetäkseen eduskunnan käsittelyyn aloitteen on saatava 50 000 kannatusilmoitusta kuudessa kuukaudessa.

Aloite parantaisi ansio- ja hintakehityksestä jälkeenjäänyttä perusturvaa ja ihmisten mahdollisuuksia kohtuulliseen kulutukseen. Tällä tarkoitetaan vaatimatonta, mutta riittävää kulutusta. Se vähentäisi pitkäaikaista toimeentulotuen tarvetta ja tarvetta turvautua leipäjonoihin. Aloite vähentäisi myös köyhyyttä ja eriarvoisuutta.

Noin tuhannen euron takuutulo turvattaisiin kaikille syyperustaisia perusturvaetuuksia saaville. Näitä ovat päivärahat sairauden, äitiyden, vanhemmuuden ja isyyden vuoksi, kuntoutusraha, työttömän peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan päiväraha.

Takuutulo parantaisi noin miljoonan ihmisen taloutta. Perusturvaetuuksista jäisi verojen jälkeen käteen noin 790 euroa kuukaudessa. Myös takuueläke nousisi noin tuhanteen euroon ja siitä jäisi verojen jälkeen käteen lähes sama summa kuukaudessa.

Takuutulo vähentäisi pienituloisten tarvetta hakea toimeentulotukea, johon yhä useammat ovat joutuneet turvautumaan perusturvan leikkausten ja indeksijäädytyksen takia. Takuutulo ja takuueläkkeen korottaminen parantaisivat noin miljoonan ihmisen taloudellista tilannetta ja mahdollisuuksia suoriutua välttämättömistä menoistaan.

Tervetuloa avoimeen verkostoon

European Minimum Income Network ja kansalliset EMIN-verkostot ovat avoimia verkostoja, jotka edistävät riittävää ja kattavaa vähimmäistoimeentuloa. Mukana on muun muassa tutkimuslaitoksia, ammattiyhdistysliikkeen edustajia ja muita kansalaisjärjestöjä.

Suomen epämuodolliseen EMIN-verkostoon kuuluu EAPN-Finin lisäksi parisenkymmentä toimijaa kansalaisjärjestöistä, ammattiyhdistysliikkeestä ja tutkijoista.

Vaikka riittävä ja kattava vähimmäistoimeentulo on keskeinen keino vähentää köyhyyttä, sen rinnalle tarvitaan myös palveluja, työelämäosallisuutta ja laajempaa köyhyyden vähentämiseen ja ehkäisyyn perustuvaa yhteiskuntapolitiikkaa.

Tulevia tapahtumia

Suomen EMIN-verkosto osallistuu muun muassa seuraaviin tapahtumiin:

Suomen sosiaalifoorumi Helsingissä 21.–22.4.2018
Valtakunnalliset Kohtaamispaikkapäivät Tampereella 26.–27.4.2018
Päihdepäivät 16.–17.5.2018
Maailma kylässä -festivaali Helsingissä 26.–27.5.2018
Everyone on the Bus -bussikiertue Suomessa 13.–16.6.2018
Vaihtoehtofoorumi Turussa 27.–28.7.2018
Basic Income Earth Networkin (BIEN) maailmankongressi Tampereen yliopistolla 24.–26.8.2018
SAK:n Tulevaisuus tänään II-tapahtuma 6.10.
M/S SOSTE -risteily 9.–10.10.2018

Seuraa tiedotusta EAPN-Finin verkkosivuilla ja lue lisää aiheesta projektin sivuilta www.eapn.fi/emin

EAPN:n vastaus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on Junckerin komission tärkein sosiaalialaa koskeva aloite. Komissio julkaisi maaliskuussa 2016 alustavan hahmotelman Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista käynnistäen vuoden kestäneen julkisen kuulemisen, johon EAPN jäsenverkostoineen otti osaa. Maaliskuussa 2017 komissio julkisti pilarin sekä laajan paketin siihen liittyviä dokumentteja, kuten keskusteluasiakirjan EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta.

EAPN on nyt julkaissut vastauksensa ”Make Social Rights the beating heart of Europe! ” Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin sekä em. keskusteluasiakirjaan.

EAPN:n näkemys on, että pilarin tulisi periaatteiden sijaan sisältää vahvemmin sosiaalisia oikeuksia. EAPN:n mielestä keskeiset keinot tähän ovat:

 • Aktiivisen osallisuuden ja keskeisten sosiaalisten standardien välisen tulkinnan selkeyttäminen
 • EU-ohjausjakson koherenssin ja toimeenpanon varmistaminen
 • Sosiaalisen tulostaulun tehokkuus
 • Kunnianhimoisen lainsäädännön ehdottaminen takaamaan kaikkien ihmisten oikeuksia sosiaaliseen suojeluun ja vähimmäistoimeentuloon
 • Hyvä hallinto, köyhyyttä kokeneiden ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen

Lue koko EAPN:n vastaus Make Social Rights the beating heart of Europe! | EAPN position on the European Pillar of Social Rights

PS. Aiheesta keskustellaan Suomessa mm. seminaarissa Millaisen EU:n haluamme? – Muuttuva unioni ja sen uudet ytimet 11.10. Helsingissä.

”Beyond 2020” – Miten köyhyyttä vähennettäisi tehokkaasti EU:ssa?

EAPN:n seminaarissa Brysselissä 15.6.2017 pohdittiin, miten jatkossa köyhyyttä vähennettäisi tehokkaammin kuin mihin EU2020-strategia on pystynyt. Paikalla oli yli 70 henkilö EAPN:n 31 kansallisesta verkostosta ja lisäksi EU-tason toimijoita järjestöistä ja EU komissiosta sekä parlamentista. Ennen varsinaisen seminaarin alkua EAPN:n jäsenet kokoontuivat omaan työpajaan ja työstivät verkoston pääviestit tuotaviksi esiin seminaarissa.

EU2020-strategian köyhyystavoitteesta (poistaa köyhyys 20 miljoonalta ihmiseltä) huolimatta köyhyys on strategiakaudella vain kasvanut ja nyt on vasta päästy aloitustason tuntumaan takaisin. Onnistumisiksi strategiakaudella EAPN arvio kuitenkin mm. sen, että 20 prosenttia ESR-rahaston rahasta on saatu korvamerkityksi köyhyyden torjumiseen ja osallisuuden lisäämiseen sekä sen, että komission on julkaissut uuden aloitteen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Tulevaisuudessa köyhyyden vastaiseen toimintaan tarvitaan kuitenkin entistä konkreettisimpia tavoitteita ja poliittista sitoutumista näiden tavoitteiden toteuttamiseen.

Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet voivat tarjota hyvän raamin tulevalle strategialle, mutta tavoitteita on konkretisoitava EU-tasolle ja esitettävä selkeät askeleet ja rahoitus niiden saavuttamiseen. Ihmisten hyvinvoinnin on jatkossa oltava päätavoite ja talouden vain työkalu sen saavuttamiseen. Pelkästään työpaikkojen tavoitteleminen ei riitä, vaan on keskityttävä sosiaalisiin oikeuksiin: laadukkaaseen ja kattavaan sosiaaliturvaan ja palveluihin sekä työpaikkoihin, jotka takaavat säälliseen elämään riittävän toimeentulon sekä hyvät työolot. Strategian on tuettava myös työn ja perhe-elämän yhdistämistä.

Lisätietoa seminaarista ja puhujien esitykset löytyvät täältä.

EAPN:n pääviestit EU:n köyhyyden vastaiseen strategiaan löytyvät täältä

 

 

EAPN:n arvio maaraporteista ja ehdotuksia maakohtaisiin suosituksiin

EAPN julkaisi yhteenvedon jäseniensä arvioista maidensa maaraporteista ja sen pohjalta laaditut ehdotukset maakohtaisiin suosituksiin, jotka komissio tulee julkaisemaan nyt toukokuussa.

Suosituksissa korostetaan köyhyyden vähentämisen ottamista takaisin poliittiselle agendalle, jotta Eurooppa2020-strategian köyhyyden vähentämistavoite voitaisi saavuttaa. EAPN vaatii keskittymistä talouskuripolitiikan sijasta sosiaalisiin investointeihin ja sosiaalisiin oikeuksiin.  EAPN:n suositukset sisältävät mm. vähimmäistoimeentuloturvan riittävästä tasosta huolehtimisen sekä yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuuden varmistamisen.

Yhteenvetoraportti löytyy täältä.

7 Priorities for Country Specific Recommendations in 2017

 1. Refocus  on  the  fight  against  poverty  and  social  exclusion,  through  EU  and
  national,  comprehensive,  rights-based  integrated  anti-poverty  strategies, and
  through comprehensive poverty, social and equality impact assessment, in order
  to reach the Europe 2020 target
 2. Shift  the  narrative  from  austerity  to  social  investment  in  social
  rights  and standards  and  finance  adequate  and  sustainable  welfare  states  th
  rough  tax justice and progressive taxation.
 3. Raise   the   levels   of   social   protection,   including   minimum   income,   as   a
  cornerstone of guaranteeing dignified lives, free of poverty
 4. Guarantee universal access to affordable, quality services, including health and
  housing
 5. Invest  in  inclusive  labour  markets,  featuring  pathway  approaches to  quality,
  sustainable employment for all groups
 6. Don’t leave anyone behind – design  complementary  support  and  integration
  strategies for groups at particular risk of poverty and exclusion
 7. Take   active   steps   to promote   meaningful   civil   dialogue   including   people
  experiencing poverty in the European Semester

Lisää aiheesta:
EAPN-Finin suositukset Suomelle
Suomen kansallinen uudistusohjelma, kevät 2017
Komission vuoden 2017 maaraportit