TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

1. VERKOSTO

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto – on avointoimintafoorumi köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille jakansalaisille. Verkosto on perustettu vuonna 1994 ja vuonna 2014 tuleekin kuluneeksi 20 vuotta sen perustamisesta. Verkostoon kuuluu 35 järjestöä tai muuta yhteisöä. EAPN-Fin on Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston EAPN:n (European Anti-Poverty Network) jäsen.

Verkosto on perustettu parantamaan köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien asemaa ja edistämään sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista.

Verkoston tavoitteena on

• tukea köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista toimintaa paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä

• tuoda esiin köyhien ja syrjäytyneiden oma ääni sekä lisätä päättäjien ja kansalaisten ymmärrystä köyhyyden syistä ja seurauksista

• toimia Suomen ja Euroopan unionin välisen sosiaalipoliittisen keskustelun ja vuorovaikutuksen edistäjänä.

2.  KANSALLINEN TOIMINTA

2.1. Sisällölliset painopisteet

Eurooppa 2020 -strategian kansallisen tavoitteen edistyminen köyhien määrän vähentämisessä 150 000 henkilöllä vuoteen 2020 mennessä on verkoston erityisen seurannan ja vaikuttamisen kohteena.  Vuosi 2014 on eurovaalivuosi ja köyhyyden vähentämisen viestiä tullaan suuntaamaan erityisesti eurovaaliehdokkaille.

Vuosi 2014 on myös EAPN-Finin strategian (2013 -15) toinen toteuttamisvuosi. Vuoden aikana jatkavat verkoston neljä työryhmää, jotka paneutuvat oman teema-alueen problematiikkaan verkoston strategisin painotuksin.  Eurovaalit otetaan myös huomioon työryhmien työskentelyssä mepeille suunnattujen kysymysten muodossa.  Verkosto seuraa myös julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta säädetyn lain ja hallituksen toimien vaikutuksia työllisyystilanteeseen ja järjestöjen toimintaan.  Niin ikään verkosto seuraa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja kaikkein vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston toiminnan muotoutumista. Köyhyyteen sisältyy paljon aineellista ja inhimillistä hätää sekä vieraantumista sosiaalisesta osallisuudesta. Taustalla on myös poliittisia päätöksiä, joissa ei ole tehty riittävää köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyvää riski- ja vaikutusanalyysia. EAPN-Fin pyrkii vaikuttamaan siihen, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa päätösten vaikutuksia arvioidaan johdonmukaisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisryhmien kannalta.

EAPN-Fin:in tavoitteena on lisätä kokemusasiantuntijuuden kuulluksi tulemista poliittisessa päätöksenteossa. Tätä varten pyritään vahvistamaan verkoston kokemusasiantuntijuus-työryhmän toimintaa sekä jäsenkuntaa siten, että kokemusasiantuntijuus saisi nykyistä enemmän jalansijaa verkostossa.

Köyhyys ei ole yksiviivainen ilmiö, vaan sen syyt ja seuraukset ovat moninaisia niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Toimintavuoden aikana valmistuu pieni julkaisu köyhyyden syistä ja seurauksista, johon liittyvä työ käynnistyi vuonna 2013.  EAPN-Fin tekee yhteistyötä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa toteutettavan Suomen Akatemian tutkimushankkeen Hyvinvointipalvelut ja marginalisoitujen kansalaisten osallistuminen (PalKO, 2011 -2014) kanssa.

Työryhmät

Verkoston sisällöllisen työskentelyn peruspilareina ovat työryhmät. Toimintavuonna jatkavat toimintaansa Lasten köyhyys -työryhmä, Terveys ja köyhyys -työryhmä sekä viime vuonna perustetut Sosiaalipoliittinen työryhmä ja Kokemusasiantuntijuus -työryhmä.

Työryhmätyöskentely mahdollistaa paneutumisen syvällisesti kuhunkin teema-alueeseen. Työryhmät toimivat itsenäisesti ja valmistelevat yhteiskunnallista vaikuttamista, joka kanavoidaan EAPN-Finin hallituksen kautta. Tarpeen mukaan voidaan perustaa myös lyhytaikaisia työryhmiä tietyn asian tai tapahtuman valmistelemiseksi.

Lasten köyhyys -työryhmä seuraa teema-alueensa ajankohtaisia kysymyksiä ja ottaa niihin kantaa vuoden aikana. Työryhmä jatkaa koulutuksellisen eriarvoistumisen ja koulutukseen sisältyvien syrjäyttävien prosessien tarkastelua. Työryhmä paneutuu köyhyyden vaikutuksiin lapsen näkökulmasta.

 Terveys ja köyhyys -työryhmä toimii pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten sosiaaliturvan edunvalvojana. Työryhmä seuraa ajankohtaisia sosiaali- ja terveysturvaan liittyviä kysymyksiä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kannalta ja tekee konkreettisia ehdotuksia ja toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi. Sairaus tai vammaisuus ei saa olla osallistumisen ja ihmisarvon este.

Sosiaalipoliittinen työryhmä seuraa yhteiskuntapolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa yleisesti tapahtuvia muutoksia. Keskeisenä tehtävänä on erityisesti köyhyystutkimuksen seuranta sekä pureutuminen köyhyyden syihin ja seurauksiin laaja-alaisesti. Työryhmä saattaa päätökseen viime vuonna käynnistetyn köyhyyden syitä ja seurauksia koskevan kirjoitustyön.

Kokemusasiantuntijuus-työryhmä tuo esille asioita ihmisten arjesta, tietoa sosiaaliturvan ja eri etuuksien toimivuudesta ja/tai toimimattomuudesta ja vaikutuksista ihmisten arjessa.

2.2. Tilaisuudet, tapahtumat ja tuotokset

Vuoden aikana järjestettävien tilaisuuksien, tapahtumien tai muiden ulostulojen sisällöt nivoutuvat verkoston strategisiin painopisteisiin. Sisällöt tarkentuvat vuoden aikana verkoston, työryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa käytävien keskustelujen sekä toimintaympäristöstä nousevan ajankohtaistiedon näkökulmista.

Köyhyyden syitä ja seurauksia -julkaisu

Kevätkaudella valmistuu pieni julkaisu, jossa avataan köyhyyden moninaisuutta, syitä ja seurauksia. Julkaisun tarkoituksena on lisätä yhteiskunnassa kansalaisten ja päättäjien tietoisuutta köyhyyden monimuotoisesta ilmiöstä, sen taustoista ja seurauksista yhteiskunnan ja yksilön tasolla. Julkaisun yhteydessä järjestetään puolen päivän seminaari.

Sosiaalifoorumi 26.–27.4.2014, Arbis

EAPN-Fin osallistuu sosiaalifoorumin sisällölliseen toteuttamiseen omalla panoksellaan yhteistyössä jäsenyhteisöjen kanssa. Foorumin yleisteema on vielä keskustelun alla ja tarkentuu myöhemmin.

Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä 17.10.2014

Vuoden aikana pohditaan mahdollisia tapoja sekä tematiikkaa, millä verkosto voisi olla mukana päivän tapahtumissa. Päivän aikana on julkisuudessa korostunut erityisesti asunnottomuus-tematiikka.

Yhteistyöseminaari

Vuonna 2013 järjestettiin yhteistyökumppanien (Eduskunnan köyhyysryhmä, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto, SOSTE) kanssa Työelämän ja sosiaaliturvan yhteensovitus -teeman alla kaksi seminaaria: ’Köyhyysloukuista kannustukseen!’ ja ´Osallistava sosiaaliturva´. Alkuvuodelle 2014 on yhteistyökumppaneiden kanssa suunnitteilla seminaari toimeentulotuen ja asumistuen kehittämisestä. Mahdollisen toisen yhteistyöseminaarin teema tarkentuu vuoden aikana.

EAPN-Finin 20-vuotisjuhlatilaisuus

Verkoston perustamisesta tulee kuluneeksi 20 vuotta 27.10.2014. Syksyllä 2014 järjestetään juhlatilaisuus, mahdollisesti teatteri tai elokuvaesitys, johon kutsutaan jäseniä sekä köyhyyttä kokeneita ihmisiä.

 3. TOIMINTA EUROOPAN VERKOSTOSSA (EAPN)

EAPN-Fin on yksi 30 kansallisesta EAPN:n (European Anti-Poverty Network) verkostojäsenestä. Lisäksi EAPN:llä on n. 25 eurooppalaista järjestöä jäseninään. EAPN-Finin kuten koko eurooppalaisen verkoston haasteena on huolehtia siitä, että köyhyys- ja osallisuusnäkökohdat otetaan EU:n kehittämisessä huomioon tasaveroisesti talouspolitiikan rinnalla. EU-politiikassa kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet ja hyvinvointinäkökohdat ovat jääneet eurokriisin varjoon.

EAPN-Fin verkoston tehtävänä on välittää tietoa Suomen köyhyys- ja syrjäytymistilanteesta ja sen haasteista EAPN:lle ja sen kautta EU:lle. EAPN-Finin tehtävänä on myös mahdollisuuksien mukaan levittää kansallisella tasolla tietoa EAPN:n ja EU:n ajankohtaisesta köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisesta toiminnasta ja sen keskeisistä haasteista. Tämä on tärkeää kokonaisymmärryksen lisäämiseksi, elämmehän entistä enemmän globaalissa toimintaympäristössä.

3.1. Edustus ja toiminta EAPN:n elimissä

Jokaisella kansallisella verkostolla – myös EAPN-Finillä – on edustajansa  EAPN:n hallituksessa (Executive committee, Exco).  Exco kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Lisäksi EAPN-Fin-verkostolla on edustajansa EAPN:n EU Inclusion Strategies  -työryhmässä. Toimintavuoden aikana harkitaan tapauskohtaisesti EAPN-Fin-verkoston edustus mahdollisesti perustettavissa uusissa EAPN:n työryhmissä.

Toimintavuonna osallistutaan EAPN:n yleiskokoukseen kesäkuussa sekä harkinnan mukaan EAPN:n järjestämiin seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin.

3.2. Muu Eurooppa-tason toiminta

EAPN-Fin vastaa Suomen kansallisen delegaation lähettämisestä Köyhyyttä kokevien eurooppalaiseen tapaamiseen (European Meeting for People Experiencing  Poverty, PEP), Brysseliin. Tähän liittyvää kansallista suunnittelua ja seurantaa vahvistetaan edellisvuosien tapaan koko toimintavuoden kestäväksi toimintaprosessiksi.

Vaikutetaan mahdollisuuksien mukaan EU 2020 -strategiassa linjatun köyhyydentorjuntafoorumiin (Platform against Poverty) tavoitteisiin, toimintaan ja seurantaan.

4. VIESTINTÄ

Loppuvuodesta 2013 valmistuneita EAPN-Finin uudistettuja verkkosivuja päivitetään säännöllisesti (www.eapn.fi) ja ollaan mukana sosiaalisessa mediassa (facebook). Jäsentiedote lähetetään neljä kertaa vuodessa. Sähköpostiviestintää kehitetään tarpeen mukaan.

 5. VERKOSTON HALLINTO JA RESURSSIT

Verkostolla on yleiskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kymmenen jäsentä. Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 4-6 kertaa. Yleiskokous, jossa jokaisella jäsenyhteisöllä on yksi ääni, kokoontuu kerran vuodessa loka-marraskuussa. Hallitus voi asettaa eri asioita hoitamaan työryhmiä (ks. kohta 2.).

Verkoston voimavaroina ovat jäsenet, heidän EAPN -yhteistyöhön antamansa taloudellinen ja toiminnallinen panos sekä työskentely omien sidosryhmiensä ja köyhyyttä ja syrjäytymistä kokeneitten kanssa. EAPN-Finin kotijärjestönä on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Vuonna 2013 on haettu RAY:lta kohdennettua toiminta-avustusta (Ak) vuodelle 2014 yhden toimihenkilön, verkoston koordinaattorin, palkkaamiseksi (hakijana SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry). Tähän asti verkoston toiminta on rahoitettu pääosin jäsenyhteisöjen maksamin jäsenmaksuin.

EAPN (Europe) kustantaa osallistumisen Euroopan verkoston toimintaan matkojen ja majoituksen osalta.