EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto – on avoin toimintafoorumi köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille. Verkosto on perustettu vuonna 1994 ja siihen kuuluu 32 järjestöä tai muuta yhteisöä. EAPN-Fin on Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston EAPN:n (European Anti-Poverty Network) jäsen.
Verkosto pyrkii parantamaan köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien asemaa ja edistämään sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista.

Sen tavoitteena on
• tukea köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista toimintaa paikallisesti, alueellisesti,
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä
• tuoda esiin köyhien ja syrjäytyneiden oma ääni ja edistää köyhyyttä ja syrjäytymistä
kartoittavien selvitysten ja tutkimusten tekoa sekä tiedottaa niistä
• toimia Suomen ja Euroopan unionin välisen sosiaalipoliittisen keskustelun ja
vuorovaikutuksen edistäjänä.

Köyhyyteen sisältyy paljon aineellista ja inhimillistä hätää sekä vieraantumista sosiaalisesta osallisuudesta. Taustalla on myös poliittisia päätöksiä, joissa ei ole tehty riittävää köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyvää riski- ja vaikutusanalyysia. EAPN-Fin on huolestunut asenteiden ja politiikan kovenemisesta.

JÄSENTOIMINTA

Verkoston voimavaroina ovat jäsenet, heidän EAPN-yhteistyöhön antamansa taloudellinen ja toiminnallinen panos sekä työskentely omien sidosryhmiensä ja köyhyyttä ja syrjäytymistä kokeneitten kanssa. Verkosto tekee vertaisyhteistyötä mm. sosiaali- ja terveysalan keskusjärjestöjen, kirkon, tutkijoiden ja oppilaitosten kanssa.

TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2011

Verkoston vuoden 2011 kaikkea toimintaa läpäisevänä perusteemana oli edelleen köyhyyttä ja syrjäytymistä kokevien osallisuus, joka oli ollut köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen teemavuoden 2010 kantava idea. Teemavuoden tapahtumista koostettua lehteä jaettiin jäsenistölle vuoden 2011 alussa. Vuosi oli eduskuntavaalivuosi ja monet jäsenjärjestöt osallistuivat hallitusohjelman vaikuttamistyöhön tuottamalla omia materiaalejaan.
Teemavuosi poiki myös EAPN:n vuonna 2011 perustaman, the King Baudouin Foundationin hallinnoiman EAPN-Fundin, rahaston, jonka tarkoitus on tukea kansallisten verkostojen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista työtä. EAPN-Fin oli mukana hankkeessa liittymällä sen perustajajäseneksi. EAPN-Fin on myös ollut mukana yhteistyökumppanina Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa toteutettavassa Hyvinvointipalvelut ja marginalisoitujen kansalaisten osallistuminen (PalKO, 2011 -2014) -tutkimushankkeessa.
Takuueläkkeestä kampanjoitiin vahvasti jakaen siitä tehtyjä esitteitä esim. leipäjonoissa. Finanssivalvonnalle kirjelmöitiin pankkipalvelujen hinnoista ja peruspankkipalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden puolesta. Toimintavuonna 2011 jatkettiin myös edelleen vahvaksi haasteeksi ja vaikuttamisteemaksi muodostunutta työtä lasten ja lapsiperheiden köyhyyden vähentämiseksi.

TOIMINTA HALLITUKSESSA JA TYÖRYHMISSÄ

Hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana kuusi kertaa. Verkoston yleiskokous järjestettiin 16.11.2011 ja siinä käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä puheenjohtajan kertomus vuodelta 2011.

Hallitus 2011:
Leena Veikkola, puheenjohtaja, Takuu-Säätiö
Juha Mikkonen, varapuheenjohtaja, Elämäntapaliitto ry
Veli-Matti Ahtiainen, Suomen Punainen Risti ry
Unto Ahvensalmi, Sosiaaliasiamiehet ry
Marja Eronen, Reumaliitto ry
Ritva Karinsalo, Ensi- ja turvakotien liitto ry
Outi Ruishalme, Suomen Mielenterveysseura ry
Tiina Saarela, Kirkkohallitus/KDS
Ari Saarto, A-klinikkasäätiö
Seppo Soine-Rajanummi, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry
Sami Uusi-Rauva, Suomen Setlementtiliitto ry
Martin Wickholm, Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö TVY ry

Verkostolla oli vuoden aikana kaksi aktiivisesti toiminutta työryhmää. Läpäisevänä teemana työryhmissä käsiteltiin köyhyyttä ja syrjäytymistä kokevien osallisuutta ja sen vahvistamista, linkittyen sitä kautta verkoston omaan perusteemaan. Verkoston työryhmät paneutuivat alkuvuodesta erityisesti hallitusohjelmaan vaikuttamiseen liittyviin asia¬kysymyksiin.

1. Lasten köyhyys -työryhmä seuraa aihepiirin kansallista tilannetta sekä koordinoi ja aktivoi verkoston jäsentahojen tähän liittyvää toimintaa. Työryhmä otti kantaa opetusministeriön työryhmätyöhön koulukuvausten järjestämisestä. Työryhmä kuuli asiantuntija- alustuksia ja toi lapsiperheiden tukemista ja lapsiperheiden köyhyyttä ehkäiseviä ehdotuksia esille osana EAPN-Finin vaikuttamistyötä vuoden 2011 hallitusneuvotteluihin. Työryhmä perehtyi koulutukselliseen eriarvoistumisen teemaan ja aloitti siihen liittyvän kannanoton valmistelun.

2.Terveys ja köyhyys -työryhmä seuraa pitkäaikaissairauksien köyhdyttäviä vaikutuksia, hoidon saatavuutta, tukien alikäyttöä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehitystä. Raportointivuonna laadittiin niin alan työntekijöille kuin suurelle yleisöllekin tarkoitettu sosiaaliturvan tarkistuslista, joka auttaa sukkuloimaan säädösviidakossa selvittämällä lyhyesti ja kootusti mahdollisuuksia eri palveluihin ja tukiin. Lista sai erittäin hyvän vastaanoton ja sitä jaettiin laajasti.

TOIMINTA EUROOPAN VERKOSTOSSA (EAPN)

Suomen verkosto on EAPN:n (European Anti-Poverty Network) jäsen. Jokaisella kansallisella verkostolla on yksi paikka EAPN:n toimeenpanevassa komiteassa (Executive Committee). Lisäksi Suomella oli edustajia EAPN:n työryhmissä (Social Inclusion ja Employment). Euroopan verkoston kautta saatavan tiedon ja kokemusten välittäminen Suomeen sekä suomalaisten näkemysten välittäminen muualle Eurooppaan ovat keskeinen osa toimintaa.

• EAPN:n yleiskokous järjestettiin 16. – 18.6.2011 Lissabonissa. Suomesta mukana olivat Leena Veikkola, Juha Mikkonen, Sami Uusi-Rauva ja Kirsi Väätämöinen.
• Osallistuttiin EAPN:n hallintoon ja työryhmätyöskentelyyn niin, että Juha Mikkonen oli EAPN-Finin edustaja EAPN:n toimeenpanevassa komiteassa (EXCO), Kirsi Väätämöinen Social Inclusion -työryhmässä sekä Unto Ahvensalmi ja Martin Wickholm Employment -työryhmässä.
• Vuosittainen Köyhyyttä kokeneiden tapaaminen (10th Meeting of People Experiencing Poverty) järjestettiin Brysselissä 13. – 14.5.2011. Suomen delegaation koko oli neljä henkilöä ja koordinaattori. Tapaamisen kansallisena koordinaattorina toimi Veikko Väisänen. Kokousraportin lyhyt versio käännettiin suomeksi, toimitettiin jäsenille sähköisesti ja julkaistiin verkoston nettisivuilla. Veikko Väisäsen tapahtumasta kirjoittama artikkeli julkaistiin Sosiaali- ja terveysviestissä.
• Sami Uusi-Rauva osallistui EAPN:n perehdyttämiskoulutukseen 19. – 21.5.2011.
• Martin Wickholm osallistui EAPN:n järjestämään talouskriisiä käsitelleeseen vaikuttamiskonferenssiin 23.9.2011.
• Ensimmäinen EU:n 2020 – strategian köyhyystavoitteen toteutumista seuraava European Platform Against Social Exclusion and Poverty (korvasi aiemman vuotuisen pyöreän pöydän tapaamisen) järjestettiin Krakovassa 17. – 18.10.2011. Kirsi Väätämöinen oli mukana Suomen delegaatiossa. Hänen tapahtumasta kirjoittamansa artikkeli julkaistiin Sosiaali- ja terveysviestissä.
• Martin Wickholm ja Unto Ahvensalmi osallistuivat Nordic Welfare Platformin kokoukseen Tukholmassa 27. – 28.11.2011.

VERKOSTON TOIMINTATAVAT JA TALOUS

Verkosto ei ole rekisteröitynyt. Raportointivuoden aikana se toimi Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL) yhteydessä saaden siltä sihteeri- ja taloushallintopalvelut sekä viestinnän tuen. Verkosto seurasi kolmen sosiaalialan järjestön (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto STKL, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, Terveyden edistämisen keskus Tekry) käymiä yhdistymisneuvotteluja varmistaen vastaavan aseman yhdistymisen tuloksena syntyneessä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä.

Verkoston toiminta rahoitetaan pääosin jäsenmaksuin sekä jäsenten muulla taloudellisella ja toiminnallisella tuella. Verkoston kuluneen vuoden tuloslaskelma on liitteenä. Eurooppalaisen verkoston laajentumisen ja talousraamin tiukkuuden vuoksi EAPN:n kansallisten verkostojen toivotaan hankkivan yhä enemmän myös esimerkiksi valtiolta saatavaa kansallista rahoitustukea. EAPN-Fin osallistui aktiivisesti EAPN:n strategiaprosessiin ja siihen liittyvän rakenneuudistuksen käsittelyyn. EAPN-Fin aloitti samanaikaisesti kansallisen strategiaprosessin valmistelun, jonka tarkoituksena on kirkastaa verkoston tavoitteita ja toimintaperiaatteita sekä selvittää mahdollisuuksia verkoston toimintaresurssien kasvattamiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *