TOIMINTAKERTOMUS 2013   

1. VERKOSTO

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto – on perustettu vuonna 1994 ja se on avoin toimintafoorumi köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille. EAPN-Fin on Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston EAPN:n (European Anti-Poverty Network) jäsen.

Verkosto pyrkii parantamaan köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien asemaa ja edistämään sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista. Sen tavoitteena on

• tukea köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista toimintaa paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä

• tuoda esiin köyhien ja syrjäytyneiden oma ääni ja edistää köyhyyttä ja syrjäytymistä kartoittavien selvitysten ja tutkimusten tekoa sekä tiedottaa niistä

• toimia Suomen ja Euroopan unionin välisen sosiaalipoliittisen keskustelun ja vuorovaikutuksen edistäjänä.

Vuonna 2013 verkostoon kuului 35 sosiaali- ja terveysalan järjestöä tai muuta yhteisöä. Verkoston voimavaroina ovat jäsenyhteisöt ja heidän antamansa toiminnallinen, taloudellinen ja asiantuntijuuteen liittyvä panostus.  Liitteenä luettelo jäsenyhteisöistä.

2. KANSALLINEN TOIMINTA

EAPN-Fin on seurannut köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista kansallista ja eurooppalaista keskustelua sekä seurannut Suomen hallituksen toimia köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Verkosto on tehnyt vaikuttamistyötä järjestämällä yhdessä muiden toimijoiden kanssa Köyhyysloukuista kannustukseen -seminaarin sekä Osallistava sosiaaliturva -seminaarin eduskunnan Pikkuparlamentissa.

Vuosi oli ensimmäinen EAPN-Finin strategian 2013–15 toteuttamisvuosi. Sen mukaisesti perustettiin mm. kaksi uutta työryhmää: sosiaalipoliittinen työryhmä ja kokemusasiantuntijuus-työryhmä sekä käynnistettiin köyhyyden syitä ja seurauksia koskevan julkaisun kirjoittaminen.

Puheenjohtaja Outi Ruishalme ja hallituksen jäsen Seppo Soine-Rajanummi tapasivat Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa toteutettavan Suomen Akatemian tutkimushankkeen Hyvinvointipalvelut ja marginalisoitujen kansalaisten osallistuminen (PalKO, 2011 -2014) edustajia ja keskustelivat näiden kanssa yhteistyömahdollisuuksista. PalKO-hankkeen ja Kuka kuuntelee köyhää -verkoston kanssa yhteistyössä suunniteltiin Asunnottomien yölle keskustelutapahtumaa, johon hankkeen nuoret aikuiset olisivat tulleet esiintymään. Tapahtuma jäi kuitenkin toteutumatta nuorten peruttua osallistumisensa.

2.1. Työryhmät

 Toimintavuonna toimintaansa jatkoivat Lasten köyhyys -työryhmä sekä Terveys ja köyhyys – työryhmä ja uusina aloittivat Sosiaalipoliittinen työryhmä ja Kokemusasiantuntijuus -työryhmä.  Ryhmät kokoontuivat useita kertoja vuoden aikana. Lasten köyhyys -työryhmän puheenjohtajana toimi Otto Pasma Suomen Setlementtiliitosta, Terveys ja köyhyys -työryhmän puheenjohtajana toimi Marja Eronen Suomen Nivelyhdistyksestä, Kokemusasiantuntijuus-ryhmän vetäjänä toimi Anu Haapanen Setlementtiliitosta ja Sosiaalipoliittista työryhmän vetovastuu on kiertänyt ryhmän jäsenten kesken.

Lasten köyhyys -työryhmä on seurannut lapsiperheiden ja lasten köyhyys -tilannetta sekä paneutunut erityisesti koulutuksen eriarvoistumiseen ja koulutukseen sisältyvien syrjäyttävien prosessien tarkasteluun asiantuntijoita kuullen. Ryhmä laati mielipidekirjoituksen koskien erityisopetusta peruskoulussa. Kirjoitusta tarjottiin Helsingin Sanomille, mutta se ei mennyt läpi. Ryhmä teki myös lehtijutun lapsiperheköyhyydestä ja tarjosi sitä sanomalehtiin.

Terveys ja köyhyys -työryhmä on tehnyt valmistelu- ja vaikuttamistyötä mm. välittämällä ’sosiaaliturva tutuksi’ -tietoa, seuraamalla alan lainsäädäntöä, lääkekorvauksia ja maksukattoja, sekä valmistellut kalvopakettia sosiaaliturvasta.

Sosiaalipoliittinen työryhmä on seurannut yhteiskuntapolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa yleisesti tapahtuvia muutoksia. Keskeisenä tehtävänä on erityisesti köyhyystutkimuksen seuranta sekä pureutuminen köyhyyden syihin ja seurauksiin laaja-alaisesti. Työryhmä aloitti köyhyyden syitä ja seurauksia koskevan kirjoitustyön, joka valmistuu vuonna 2014.

Kokemusasiantuntijuus-ryhmän toimintatapa on vapaamuotoinen ja se on vielä muotoutumassa. Ryhmässä kokemusasiantuntijuus voi muodostua joko oman kokemuksen tai läheisen kautta. Ryhmä tulee jatkossa nostamaan neljää teemaa: toimeentulo, liikkuminen, asuminen (kustannukset) ja sairastaminen (hakeutuminen terveyspalvelujen ääreen).

2.2. Kannanotot ja lausunnot

EAPN-Fin otti 16.9.2013 kantaa siihen, että verkkopankkitunnusten epääminen vaarantaa yhdenvertaisuuden. Suuri osa maksuhäiriöisistä henkilöistä jää ilman verkkopankkitunnuksia, koska useat pankit eivät myönnä niitä maksuhäiriöiselle. Samalla vaarantuvat sekä peruspankkipalvelujen että muiden peruspalvelujen yhdenmukainen saatavuus. Verkkopankki on nykypäivänä paitsi pääasiallinen tapa hoitaa pankkiasioita myös väline palvelujen käyttöön.

2.3. Tilaisuudet ja tapahtumat

 Vuonna 2013 järjestettiin yhteistyökumppanien (Eduskunnan köyhyysryhmä, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto, SOSTE) kanssa Työelämän ja sosiaaliturvan yhteensovitus -teeman alla kaksi seminaaria: ’Köyhyysloukuista kannustukseen!’ ja ´Osallistava sosiaaliturva´.

Köyhyysloukuista kannustukseen – seminaari järjestettiin 29.5. eduskunnassa Pikkuparlamentin auditoriossa ja se keräsi noin 70–80 osallistujaa. Pääalustajana oli dosentti Raija Julkunen Jyväskylän yliopistosta. Debatissa keskustelivat Vesa Rantahalvari (EK), Juhana Vartiainen (VATT), Susan Kuivalainen (THL) ja Saana Siekkinen (PAM). Sostesta Ulla Saastamoinen ja Aki Siltaniemi vetivät debatin. Keskustelussa pohdittiin mm. mikä on vaikein asia sosiaaliturvan ja työelämän yhteensovittamisessa sekä sosiaaliturvan kehittämistä työhön kannustavampaan suuntaan.

Osallistava sosiaalituva –seminaari järjestettiin 25.10. Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa ja osallistujia oli n. 80.  Myös mediaa oli paikalla. Antti Parpo (Rauman kaupunki) esitteli osallistavan sosiaaliturvan mallia ja Juhana Vartiainen (VATT) sekä Lea Karjalainen (TVY ry) pitivät kommenttipuheenvuorot. Myös eduskuntapuolueiden edustajat esittivät omat kommenttinsa. Yleisökeskustelu oli vilkasta.

 3. TOIMINTA EUROOPAN VERKOSTOSSA (EAPN)

Suomen verkosto on yksi EAPN:n (European Anti-Poverty Network) 29 kansallisesta verkostojäsenestä. Jokaisella kansallisella verkostolla on yksi paikka EAPN:n hallituksessa (Executive Committee). Lisäksi Suomella oli toimintavuonna edustaja EU Inclusion Strategies -työryhmässä.  Euroopan verkoston kautta saatavan tiedon ja kokemusten välittäminen Suomeen sekä suomalaisten näkemysten välittäminen muualle Eurooppaan ovat olleet keskeinen osa toimintaa.

3.1. Edustukset

  • EAPN:n yleiskokouksessa 14.–15.6. Belgradissa olivat edustettuina EAPN-Finin hallituksen pj. Outi Ruishalme, hallituksen jäsen Jiri Sironen ja verkoston sihteeri Ulla Saastamoinen.
  • EAPN:n hallituksessa (Exco) oli EAPN-Finin edustajana puheenjohtaja Outi Ruishalme.
  • EU Inclusion Strategies -työryhmässä oli edustajana EAPN-Finin hallituksen jäsen Kirsi Väätämöinen ja varajäsenenä hallituksen jäsen Marjatta Kaurala.
  • Viron Laulasmaassa pidettyyn EAPN:n Learning foorumiin 22.–25.5. osallistui  hallituksen jäsen Anu Haapanen
  • Vuotuinen Köyhyyttä kokeneiden tapaaminen (12th Meeting of People Experiencing Poverty) pidettiin 18.–20.6.2013. Brysselissä. Suomesta osallistui neljän henkilön delegaatio, jota veti kansallinen koordinaattori Pertti Kähärä Kalliolan setlementistä.
  • Terttu Savola osallistui EAPN:n Policy Conference -tilaisuuteen Brysselissä 30.9.–1.10.2013.
  • Euroopan komission 26.–27.11.2013 järjestämään 3nd Convention of the European Platform against Poverty and Social Exclusion -tilaisuuteen Brysselissä osallistui hallituksen jäsen Anu Haapanen.
  • Jiri Sironen osallistui 12.–13.12 2013 EAPN Training on Information and Communications Technologies -koulutukseen.

4. VIESTINTÄ

Verkoston toimintaa ja tapahtumia koskevaa viestintää on hoidettu jäsenyhteisöille jäsentiedotteilla (3 kpl) ja sähköpostitse. Euroopan verkoston kautta saatua tietoa ja kokemusta on välitetty EAPN-Finin jäsenyhteisöille ja vastaavasti tietoa Suomen verkoston toiminnasta ja Suomen tilanteesta on välitetty EAPN:ään.

Vuonna 2013 uusittiin verkoston verkkosivut. Sivut täydentyvät edelleen vuoden 2014 aikana. Uudet sivut löytyvät osoitteesta www.eapn.fi.  

5. HALLINTO, RESURSSIT JA TALOUS

 Verkosto ei ole rekisteröitynyt. EAPN-Fin on toiminut SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n  yhteydessä saaden siltä sihteeri- ja taloushallintopalveluja. Verkoston toiminta rahoitettiin pääosin jäsenyhteisöjen maksamin jäsenmaksuin. Verkoston toiminnallisena resurssina ovat jäsenyhteisöt mm. työryhmien ja hallituksen jäsenyyksien kautta sekä SOSTElta saatava osittainen henkilöresurssi sihteerin tehtäviin. Verkostolla ei ole kokopäiväistä työntekijää. Verkosto haki strategian mukaisesti RAY:lta avustusta yhden työntekijän palkkaamiseen vuodelle 2014, mutta päätös oli kielteinen.

Hallitus 2013

Outi Ruishalme, puheenjohtaja, Suomen Mielenterveysseura

Tiina Saarela, varapuheenjohtaja, Kirkkohallitus/KDS

Jiri Sironen, Ehkäisevät päihdetyö EHYT ry

Veli-Matti Ahtiainen, Suomen Punainen Risti ry

Anu Haapanen, Suomen Setlementtiliitto ry

Katariina Suomu, Ensi- ja turvakotien liitto

Marjatta Kaurala, Kriminaalihuollon tukisäätiö

Ari Saarto, A-klinikkasäätiö

Terttu Savola, Hyvinvointivaltion vaalijat

Seppo Soine-Rajanummi, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry

Juha Keränen, Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö ry

Kirsi Väätämöinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Hallituksen sihteerinä on toiminut SOSTEsta Ulla Saastamoinen ja syyskuusta alkaen Anna Järvinen. Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana seitsemän kertaa.

Yleiskokokokous

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 29.11.2013 Kirkkkohallituksen Juhlasalissa. Yleiskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 sekä hallituksen valinta.

Alustuksen tilaisuudessa piti tutkija Jouko Karjalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta otsikolla Köyhyys ja huono-osaisuus hyvinvointiyhteiskunnassa.

Uusi hallitus tuli valituksi yksimielisesti. Uutena puheenjohtajana vuonna 2014 aloittaa Tiina Saarela ja varapuheenjohtajaksi valittiin Jiri Sironen.