TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

1. VERKOSTO

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto – on avoin toimintafoorumi köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille. Verkosto on perustettu vuonna 1994 ja siihen kuuluu 32 järjestöä tai muuta yhteisöä. EAPN-Fin on Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston EAPN:n (European Anti-Poverty Network) jäsen.

Verkosto on perustettu parantamaan köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien asemaa ja edistämään sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista.

Tavoitteena on

• tukea köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista toimintaa paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä
• tuoda esiin köyhien ja syrjäytyneiden oma ääni sekä lisätä päättäjien ja kansalaisten ymmärrystä köyhyyden syistä ja seurauksista
• toimia Suomen ja Euroopan unionin välisen sosiaalipoliittisen keskustelun ja vuorovaikutuksen edistäjänä.

2.  KANSALLINEN TOIMINTA

2.1. Sisällölliset painopisteet

Vuosi 2013 on ensimmäinen EAPN-Finin strategian 2013 – 2015 toteuttamisvuosi. Vuoden aikana tehdään työtä verkoston sisäisen toimivuuden parantamiseksi aktivoimalla jäsenyhteisöjä ja perustamalla uusia työryhmiä EAPN-Fin -verkoston strategisten tavoitteiden mukaisesti. Verkosto seuraa hallituksen toimia köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisessä sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta säädetyn lain ja hallituksen muiden toimien vaikutuksia työllisyystilanteeseen ja järjestöjen toimintaan.  Niin ikään verkosto seuraa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja kaikkein vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston toiminnan muotoutumista. Eurooppa 2020 -strategian kansallisen tavoitteen edistyminen köyhien määrän vähentämisessä 150 000 henkilöllä vuoteen 2020 mennessä on erityisen seurannan ja vaikuttamisen kohteena.

Köyhyyteen sisältyy paljon aineellista ja inhimillistä hätää sekä vieraantumista sosiaalisesta osallisuudesta. Taustalla on myös poliittisia päätöksiä, joissa ei ole tehty riittävää köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyvää riski- ja vaikutusanalyysia. EAPN-Fin pyrkii vaikuttamaan siihen, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa päätösten vaikutuksia arvioidaan johdonmukaisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisryhmien kannalta.

EAPN-Fin haluaa vahvistaa kokemusasiantuntijuuden kuulluksi tulemista poliittisessa päätöksenteossa. Tässä tarkoituksessa köyhyyttä kokeneita kutsutaan mukaan verkoston toimintaan perustamalla työryhmä, jossa kokemusasiantuntijuus on vahvasti edustettuna.

Köyhyys ei ole yksiviivainen ilmiö, vaan sen syyt ja seuraukset ovat moninaisia niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Toimintavuoden aikana ryhdytään kokoamaan tietoa köyhyyden syistä ja seurauksista. Tähän työhön osallistuvat kaikki EAPN-Finin työryhmät ja hallitus. Köyhyyteen, perusturvaan ja syrjäytymiseen liittyvää tutkimusta tehdään eri organisaatioissa. Toimintavuoden aikana käynnistetään tutkimustiedon seurantaa ja kokoamista sekä järjestetään mahdollisuuksia kuulla köyhyystutkijoita.  EAPN-Fin tekee yhteistyötä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa toteutettavan Suomen Akatemian tutkimushankkeen Hyvinvointipalvelut ja marginalisoitujen kansalaisten osallistuminen (PalKO, 2011 -2014) kanssa.

Työryhmät

Verkoston sisällöllisen työskentelyn peruspilareina ovat työryhmät. Toimintavuonna jatkavat toimintaansa Lasten köyhyys -työryhmä ja Terveys ja köyhyys -työryhmä. Sosiaalipolitiikan sekä köyhyyttä koskevan tutkimuksen seurantaa varten perustetaan Sosiaalipoliittinen työryhmä.  Kokemusasiantuntijuuden vahvistamiseksi linkitetään verkoston toimintaan omana työryhmänään Brysselin PEP (people experiencing poverty) -tapaamisiin Suomesta osallistuvat henkilöt. Tätä työryhmää voidaan laajentaa kutsumalla mukaan henkilöitä verkoston jäsenyhteisöistä.

Työryhmätyöskentely mahdollistaa paneutumisen syvällisesti kuhunkin teema-alueeseen. Työryhmät toimivat itsenäisesti ja valmistelevat yhteiskunnallista vaikuttamista, joka kanavoidaan EAPN-Finin hallituksen kautta. Tarpeen mukaan voidaan perustaa myös lyhytaikaisia työryhmiä tietyn asian tai tapahtuman valmistelemiseksi.

Lasten köyhyys -työryhmä seuraa teema-alueensa ajankohtaisia kysymyksiä ja ottaa niihin kantaa vuoden aikana. Työryhmä jatkaa koulutuksellisen eriarvoistumisen ja koulutukseen sisältyvien syrjäyttävien prosessien tarkastelua. Työryhmä etsii myös kanavia ja tapoja saada esiin vähävaraisten lasten mielipiteitä ja kokemuksia ja tuo tätä viestiä näkyväksi. Työryhmä paneutuu niin ikään köyhyyden syihin oman tematiikan näkökulmasta.

Terveys ja köyhyys -työryhmä toimii pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten sosiaaliturvan edunvalvojana. Työryhmä seuraa ajankohtaisia sosiaali- ja terveysturvaan liittyviä kysymyksiä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kannalta ja tekee konkreettisia ehdotuksia ja toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi. Sairaus tai vammaisuus ei saa olla osallistumisen ja ihmisarvon este. Työryhmä paneutuu köyhyyden syihin sairauden ja vammaisuuden näkökulmista.

Sosiaalipoliittinen työryhmä perustetaan vuoden alussa.  Työryhmä seuraa yhteiskuntapolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa yleisesti tapahtuvia muutoksia. Keskeisenä tehtävänä on erityisesti köyhyystutkimuksen seuranta sekä pureutuminen köyhyyden syihin laaja-alaisesti.

Kokemusasiantuntijuus -työryhmä käynnistetään vuoden aikana. Työryhmä tuo esille asioita ihmisten arjesta, tietoa sosiaaliturvan toimivuudesta ja/tai toimimattomuudesta ja vaikutuksista ihmisten elämään.

2.2. Tilaisuudet ja tapahtumat

Vuoden aikana järjestettävien tilaisuuksien, tapahtumien tai muiden ulostulojen sisällöt nivoutuvat verkoston strategisiin painopisteisiin. Sisällöt tarkentuvat vuoden aikana verkoston, työryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa käytävien keskustelujen sekä toimintaympäristöstä nousevan ajankohtaistiedon näkökulmista.

Toimintavuonna järjestetään ja/tai osallistutaan omalla panoksella seuraaviin tilaisuuksiin

Jäsentilaisuus

Jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöt kutsutaan alkuvuodesta koolle ja käydään ideoivaa keskustelua jäsenistön toiveista, verkoston kehittämisestä ja konkreettisesta toiminnasta. Jäsenistöä aktivoidaan ja sitoutetaan ottamaan vastuuta konkreettisten tapahtumien järjestelyissä.

Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä 17.10

EAPN-Fin -verkoston tavoitteena on tuoda päivään sisällöllistä materiaalia, jota verkoston työryhmät ovat vuoden aikana työstäneet. Esim. tiedon lisääminen köyhyyden moninaisista syistä ja seurauksista voisi olla verkoston teemana päivässä.  Vuoden aikana pohditaan mahdollisia tapoja em. tiedon esille tuomiseksi yhdessä jäsenyhteisöjen ja mahdollisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Köyhyysseminaari 

Vuoden 2012 ’Kohtaako sosiaalityö köyhyyden’ -seminaarin kokemusten pohjalta järjestetään toimintavuonna köyhyyteen liittyvä seminaari yhteistyökumppaneiden (Eduskunnan köyhyysryhmä, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto, SOSTE) kanssa. Hyödynnetään edellisen seminaarin valmistelusta  – ennen seminaaria pidetyt kokemusasiantuntijoiden ja kansanedustajien pienryhmätapaamiset –  saatuja kokemuksia. Seminaarin teema tarkentuu vuoden aikana.

Lisäksi osallistutaan mahdollisuuksien mukaan esim. Sosiaalifoorumiin ja vastaaviin tilaisuuksiin tai järjestetään tarpeen mukaan muita tilaisuuksia yhteistyökumppaneiden kanssa.

3. TOIMINTA EUROOPAN VERKOSTOSSA (EAPN)

EAPN-Fin on yksi 30 kansallisesta EAPN:n (European Anti-Poverty Network) verkostojäsenestä. Lisäksi EAPN:llä on n. 25 eurooppalaista järjestöä jäseninään. EAPN-Finin kuten koko eurooppalaisen verkoston haasteena on huolehtia siitä, että köyhyys- ja osallisuusnäkökohdat otetaan EU:n kehittämisessä huomioon tasaveroisesti talouspolitiikan rinnalla. EU-politiikassa kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet ja hyvinvointinäkökohdat ovat jääneet eurokriisin varjoon.

EAPN-Fin verkoston tehtävänä on välittää tietoa Suomen köyhyys- ja syrjäytymistilanteesta ja sen haasteista EAPN:lle ja sen kautta EU:lle. EAPN-Finin tehtävänä on myös mahdollisuuksien mukaan levittää kansallisella tasolla tietoa EAPN:n ja EU:n ajankohtaisesta köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisesta toiminnasta ja sen keskeisistä haasteista.

Vuonna 2013 EAPN keskustelee mm. siitä minkälaista syrjäytymisen vastaista toimintaa EAPN ja kansalliset verkostot voivat toteuttaa.  EAPN odottaa keskustelua kansallisissa verkostoissa myös kannan muodostamiseksi EU:n tulevaan kehitykseen mm. mahdolliseen liittovaltiokehitykseen/nykyistä suurempaan integraatioon sekä myös EU:n kehittämisestä sosiaalisen unionin suuntaan.

3.1. Edustus ja toiminta EAPN:n elimissä

Jokaisella kansallisella verkostolla  – myös EAPN-Finillä –  on edustajansa  EAPN:n hallituksessa (Executive committee, Exco).  Exco kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa kaksipäiväiseen kokoukseen eri puolilla Eurooppaa. Lisäksi EAPN-Fin -verkostolla on edustajansa EAPN:n EU Inclusion Strategies  -työryhmässä. Toimintavuoden aikana harkitaan tapauskohtaisesti EAPN-Fin -verkoston edustus mahdollisesti perustettavissa uusissa EAPN:n työryhmissä.

Toimintavuonna osallistutaan EAPN:n Learning forumiin. Forum pidetään todennäköisesti Itävallassa huhtikuussa. Learning forum on 4-päiväinen tapahtuma, jossa kansalliset verkostot ja EAPN:n järjestöjäsenet jakavat kokemuksiaan ja ideoitaan köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisesta toiminnasta. Forumiin voi osallistua kaksi edustajaa kustakin kansallisesta verkostosta, joista toisen tulee olla verkoston hallituksesta ja toisen verkoston aktiivinen toimija.

EAPN:n yleiskokous pidetään 13. – 14. 6. Serbiassa. Vuodesta 2013 alkaen yleiskokous muuttuu kaksipäiväiseksi aiemman kolmen päivän sijaan.

Vuotuinen Policy Confrence järjestään syyskuussa todennäköisesti Brysselissä. Lokakuussa EAPN järjestää Capacity Building -tapahtuman ja kansallisten verkostojen PEP -koordinaattoreiden kokoontumisen.

3.2. Muu Eurooppa-tason toiminta

EAPN-Fin vastaa Suomen kansallisen delegaation lähettämisestä Köyhyyttä kokevien eurooppalaiseen tapaamiseen  (European Meeting for People Experiencing  Poverty, PEP), Brysseliin. Tähän liittyvää kansallista suunnittelua ja seurantaa vahvistetaan edellisvuosien tapaan koko toimintavuoden kestäväksi toimintaprosessiksi sekä linkitetään EAPN-Fin -verkostoon entistä vahvemmin (ks. kohta 3. työryhmät).

Vaikutetaan mahdollisuuksien mukaan EU 2020-strategiassa linjatun köyhyydentorjuntafoorumiin (Platform against Poverty) tavoitteisiin, toimintaan ja seurantaan.

Tuetaan Puolan EAPN -verkoston hankkeen opintomatkan (2 kpl) toteutumista Suomeen antamalla konsultointiapua opintomatkan Suomen vastaavalle koordinaattorille.

4. VIESTINTÄ

EAPN-Finin verkkosivustot uusitaan vuoden aikana. Tavoitteena on saada aikaan helppokäyttöiset sivut, jotta niiden päivittäminen olisi sujuvaa. Sivuja kehitetään yhteistyössä SOSTEn viestinnän kanssa. Vuoden aikana laaditaan esite EAPN-Fin -verkostosta.

Lisäksi kehitetään sähköpostiviestintää sekä pohditaan myös sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia.

5. VERKOSTON HALLINTO, RESURSSIT JA TALOUS

Verkostolla on yleiskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kymmenen jäsentä. Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 4-6 kertaa. Yleiskokous, jossa jokaisella jäsenyhteisöllä on yksi ääni, kokoontuu kerran vuodessa loka-marraskuussa. Hallitus voi asettaa eri asioita hoitamaan työryhmiä (ks. kohta 2.).

Verkoston voimavaroina ovat jäsenet, heidän EAPN -yhteistyöhön antamansa taloudellinen ja toiminnallinen panos sekä työskentely omien sidosryhmiensä ja köyhyyttä ja syrjäytymistä kokeneitten kanssa. EAPN-Finin kotijärjestönä on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. SOSTE tarjoaa verkostolle sihteeri-, taloushallinto- ja viestintäpalveluja.

Verkoston toiminta rahoitetaan pääosin jäsenmaksuin. Osallistuminen Euroopan verkoston toimintaan matkojen ja majoituksen osalta tulee EAPN:ltä. Toimintavuoden aikana RAY:ltä anotaan kohdennettua toiminta-avustusta kokopäiväisen työntekijän palkkaamiseksi verkostolle vuodesta 2014 eteenpäin SOSTEn toimiessa hakijana.