Köyhyyttä koskevaa tutkimusta tehdään Suomessa mm. Tilastokeskuksessa, THL:ssä, KELAssa sekä eri yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja think tankeissä.

Verkkosivuja:

Tilastokeskuksen Tulonjakotilasto
Findikaattorin Pienituloisuusaste
Findikaattorin Tuloerot
Kelan tutkimusblogi
Turun yliopiston koordinoima ja Suomen Akatemian rahoittama Tackling Inequalities in Time of Austerity -hanke (TITA)
Palkansaajien tutkimuslaitos
Tietoarkisto: Köyhyyden tutkimukseen soveltuvia aineistoja

Kirjallisia lähteitä ja tutkimuksia:

Airio, Ilpo (toim): Toimeentuloturvan verkkoa kokemassa, KELAn tutkimusosasto, Helsinki 2013
Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä, toim. Isola, Anna-Maria & Larivaara, Meri & Mikkonen, Juha (2007), Helsinki, Kustannusosakeyhtiö Avain, ladattavissa verkosta.
EAPN Explainer #1: Poverty and inequality in the EU, European Anti-Poverty Network 2009
EAPN Explainer #6: Poverty and inequality in the EU, European Anti-Poverty Network 2014
Ervasti, Heikki (toim): Köyhyys, tulonjako, eriarvoisuus, TCWR Tutkimuksia nro 2, Turku 2010
Eskelinen, Niko & Kiilunen, Jaakko: Tutkimus riittävistä ja saavutettavista vähimmäistoimeentulojärjestelmistä ja -suunnitelmista EU-jäsenvaltioissa, EAPN-Fin 2014
Heikkilä, Matti & Karjalainen, Jouko (toim): Köyhyys ja hyvinvointivaltion murros, Gaudeamus, Helsinki 2000
Hiilamo, Heikki: Köyhyyden mittarit, suoraan sanoen -haastattelu Suomen Kuvalehdessä 25/2014
Tutkimusjulkaisu84_kansiHonkanen, Pertti: Tulottomat kotitaloudet, esitys sosiaali- ja terveysturvan päivillä 14.8.2013, KELAn tutkimusosasto
Hänninen, Sakari & Palola, Elina & Kaivonurmi, Maija (toim): Mikä meitä jakaa? Sosiaalipolitiikka kilpailuvaltiossa, THL, Helsinki 2010
Isola, Anna-Maria ym.: Syrjäytynyt ihminen ja kunta. Kunnallisalan kehittämissäätiö, Helsinki 2015
Kattelus, Mervi & Saari, Juho & Kari, Matti (toim): Uusi sosiaalinen Eurooppa, Euroopan unionin sosiaali- ja terveyspolitiikka, Eurooppatiedotus, Jyväskylä 2013
Keskinen, Vesa et al (toim): Kaupunkiköyhyyden monet kasvot. Näkökulmia helsinkiläiseen huono-osaisuuteen, Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki 2009
Khan, Irene: Kohtalona köyhyys? Miten oikeuksien puute syventää köyhyyttä, WSOY, Juva 2009
Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011, toim. Forssén, Roivainen, Ylinen & Heinonen 2011
Kuka käy leipäjonossa? Pääkaupunkiseudun ruoanjakotutkimuksen tuloksia, Soccan työpapereita 2012:1, toim. Turunen, Ohisalo, Petrovskaja & Tukiala.
Köyhyys – syitä ja seurauksia, toim. Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen, EAPN-Fin 2014
Lavikainen, Elina: Aallokosta nousujohteiseksi? Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia toimeentulosta, tulonmuodostuksesta ja pienituloisuudesta osana elämänkulkua, OTUS ry 2012
Mikkonen, Juha: Syrjäytyä vai selviytyä?, Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja, EAPN-Fin, Helsinki 2012
Myrskylä, Pekka: Hukassa – Keitä ovat syrjäytyneet nuoret?, EVA analyysi 2012
Niemelä, Mikko (toim): Eurooppalaiset elinolot, KELAn tutkimusosasto, Helsinki 2014
Niemelä, Mikko & Saari, Juho (toim.): Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa, KELAn tutkimusosasto, Helsinki 2013
Ohisalo, Maria & Saari, Juho: Kuka seisoo leipäjonossa? Ruoka-apu 2010-luvun Suomessa, Kunnallisalan kehittämissäätiö, Helsinki 2014
Paananen, Reija ym: Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa, THL:n raportti 52/2012
Saari, Juho: Huono-osaiset. Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla, Gaudeamus, Helsinki 2015
Saari, Juho
(toim.): Köyhyyspolitiikka, johdatus sosiaalipolitiikan ytimeen, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Helsinki 2005