Suomen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin säännöt

(Hyväksytty yleiskokouksessa 5.6.2002, kohtaa 5.2. muutettu yleiskokouksessa 22.11.2022)

1. Nimi
Verkoston nimi on Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin, European Anti-Poverty Network Finland. (Hyväksytty yleiskokouksessa 25.11.2019)

2. Tarkoitus
Verkoston tarkoituksena on parantaa köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien asemaa, edistää sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista.

3. Tavoitteet
Verkoston tavoitteena on
– toimia köyhyyttä ja syrjäytymistä vastustavien tahojen yhteistyöelimenä
– toimia kunnallisesti, maakunnallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista toimintaa harjoittavien tukemiseksi ja yhteistyön edistämiseksi
– edistää ja tuottaa köyhyyttä ja syrjäytymistä kartoittavien selvitysten ja tutkimusten tekoa ja tiedottaa niistä
– suunnitella ja toteuttaa sosiaalipoliittisia ohjelmia ja kehittämisprojekteja ja muita toimenpiteitä, joilla vähennetään ja poistetaan köyhyyttä ja syrjäytyneisyyttä
– toimia suomalaisen ja Euroopan Unionin välisen sosiaalipoliittisen keskustelun ja vuorovaikutuksen edistämiseksi

4. Jäsenyys
Verkoston varsinaisia jäseniä voivat olla vapaaehtoisjärjestöt, muut yhteisöt, ryhmät ja verkostot, joiden toiminta ja tavoitteet ovat EAPN-Finin tavoitteiden mukaiset.
Tukijäseniä (kannatusjäseniä) voivat olla yhteisöt, ryhmät ja henkilöt, jotka haluavat edistää verkoston tavoitteita.
Hallitus hyväksyy uudet jäsenet hakemuksesta.
Jäsenyydestä voi erota siitä verkostolle ilmoittamalla. Hallitus voi erottaa toistuvasti jäsenmaksuvelvoitteensa laiminlyöneen tai verkoston tavoitteita vastaan toimineen jäsenen.

5. Organisaatio

5.1. Yleiskokous
Verkosto pitää yleiskokouksen vuosittain loka-marraskuussa. Yleiskokouksessa päätetään verkoston toimintapolitiikasta. Päätökset edellyttävät kahden kolmasosan enemmistöä.

Yleiskokous
– vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
– päättää toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
– valitsee hallituksen: puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 8-12 jäsentä. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Esitykset muista yleiskokouksen käsiteltäväksi tarkoitetuista asioista on tehtävä yleiskokousta edeltävän elokuun loppuun mennessä. Ilmoitus yleiskokouksesta on annettava jäsenille neljä viikkoa aikaisemmin ja asiakirjat lähetettävä viikkoa aikaisemmin.

Yleiskokouksessa puheoikeus ja äänivalta on varsinaisten jäsenten valtuuttamilla edustajilla. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Tukijäsenillä on puheoikeus.

Vaalikelpoisia hallitukseen ovat varsinaisten jäsenten esittämät ehdokkaat. Jokainen jäsen voi asettaa enintään yhden ehdokkaan. Hallituksen jäsenyys voi kestää enintään kaksi peräkkäistä kautta. Samoin puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana voi olla enintään kaksi peräkkäistä kautta.

Ylimääräinen yleiskokous on pidettävä, mikäli kolmasosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

5.2. Hallitus
Verkoston asioita hoitaa yleiskokouksen kaksivuotiskaudeksi valitsema hallitus. Hallitus toimeenpanee yleiskokouksen päätökset, vastaa verkoston toiminnasta, päättää jäsenyyksistä ja nimeää verkostolle sihteerin.

Verkoston nimenkirjoittajina toimii puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä ja puheenjohtaja ovat läsnä. Jos hallituksen jäsen eroaa taustayhteisöstään, taustayhteisö nimeää uuden edustajansa hallitukseen.
Hallitus voi asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia ja työryhmiä.

6. Talous
Tilikausi on kalenterivuosi. Jäsenillä on jäsenmaksuvelvoite. Hallitus päättää vuosittaisista jäsenmaksuista.
Taloutta on hoidettava huolella ja kirjanpitoa yhdistyksiä koskevien säännösten mukaisesti. Verkoston taloutta hoitaa hallituksessa sovittu jäsenyhteisö.
Hallitus päättää tilien avauksista. Tilien käyttöoikeudet ovat puheenjohtajilla ja taloutta hoitavan nimetyn yhteisön taloudenhoitajalla, kahdella yhdessä.

7. Sääntömuutokset
Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yleiskokouksessa tai ylimääräisessä yleiskokouksessa ilmoittamalla siitä kokouskutsun yhteydessä vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.
Sääntömuutos tulee hyväksytyksi, mikäli kaksi kolmasosaa kokousedustajista on muutoksen kannalla.

8. Verkoston lakkauttaminen
Verkosto voidaan painavista syistä lakkauttaa yleiskokouksessa tai ylimääräisessä yleiskokouksessa kahden kolmasosan enemmistöllä. Lakkauttamista koskevasta esityksestä on tiedotettava kokouskutsun yhteydessä.
Verkoston lakkauttamispäätöksen yhteydessä on päätettävä, miten mahdolliset varat luovutetaan verkoston tavoitteiden mukaiseen tarkoitukseen.