EUROOPPA ILMAN KÖYHYYTTÄ
#EUPovertyFree

The European Anti-Poverty Networkin eurovaalitavoitteet, käännös Tomi Snellman

Euroopan köyhyyden vastaiseen verkostoon (EAPN) kuuluu jäseniä 31 kansallisesta verkostosta ja 13 eurooppalaisesta järjestöstä, jotka edustavat tuhansia kansalaisjärjestöjä kaikkialta Euroopasta. EAPN katsoo, että köyhyyden ja syrjäytymisen poistaminen on yhteiskunnan yleinen etu, joka hyödyttää kaikkia sen jäseniä. Euroopan unionin kansalaisista kuitenkin 113 miljoonaa eli 22,5 prosenttia väestöstä elää edelleen köyhyys tai syrjäytymisriskissä. Lukuun sisältyvät vain EU-maiden kansalaiset. Poliittiset ja taloudelliset järjestelmät ovat tältä osin epäonnistuneet; köyhyyden ja syrjäytymisen torjuminen edellyttää niiden radikaalia uudistamista.

Vetoammekin kaikkiin poliittisiin puolueisiin ja kaikkiin Euroopan parlamenttivaaliehdokkaisiin, jotta he sitoutuisivat työskentelemään sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän ja köyhyydestä vapaan Euroopan saavuttamiseksi. Köyhyyden poistaminen Euroopasta on poliittinen valinta, jolla tunnustetaan kansalaisten oikeudet ja varmistetaan niiden toteutuminen. Se on myös osoitus eurooppalaisten keskinäisestä solidaarisuudesta.

Me tavoittelemme Eurooppaa, jonka talouspolitiikka pyrkii vähentämään köyhyyttä, torjumaan eriarvoisuutta ja vahvistamaan sosiaalisen suojelun järjestelmiä. Eurooppaa ilman köyhyyttä, jossa sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteisiin pyrkivä politiikka laitetaan täytäntöön ja jossa vahvistetaan demokratiaa!

Ihmisoikeuksia edistävä, köyhyyttä ja eriarvoisuutta torjuva sekä hyvinvointia tukeva talouspolitiikka

Euroopan johtajien on myönnettävä, että EU: n nykyinen kehitysmalli – trickle down- eli valumaefektiteoria – ja talouskasvun tavoitteleminen ihmisten ja ympäristön kustannuksella ovat tulleet tiensä päähän. Muutos edellyttää uutta makrotalouspolitiikkaa, joka edistää ihmisoikeuksia, torjuu köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä takaa ihmisten hyvinvoinnin. Tarvitaan uutta ajattelutapaa, jossa luovutaan tiukkaan talouskuriin perustuvasta politiikasta ja sijoitetaan sen sijaan varoja vahvoihin sosiaaliturvajärjestelmiin ja laadukkaisiin työpaikkoihin ja palveluihin, etenkin julkisiin palveluihin.

On varmistettava, että vero- ja etuuspolitiikalla pyritään vähentämään köyhyyttä ja epätasa-arvoa.

Meidän on lisättävä verotuloja ja nostettava ne takaisin ensisijaiseksi keinoksi, jolla yleistä hyvää voidaan jakaa: tarvitaan veronkannon tehostamista, progressiivisempaa verotusta, oikeudenmukaista verotusta sekä vahvempia korruption ja veronkierron torjuntaan tähtääviä lakeja ja valvontaa.

«Köyhyydestä on vaikea päästä eroon. Kävin kyllä töissä, mutta palkka oli kovin pieni. Nyt minulla on toinen työ, ja toivonkin voivani maksaa velat pian pois. En kuitenkaan voi hankkia omaa asuntoa… En voi maksaa vuokraa enkä muita maksuja, koska ulosotto vie puolet palkastani. Mitä minulle siis jää? Millä minä selviydyn?» Köyhyyden kanssa kamppaileva henkilö, EAPN Liettua

Turvallinen Eurooppa:
sosiaalisen suojan järjestelmät takaavat ihmisarvoisen elämän kaikille

Sosiaalisen suojan takaavat järjestelmät ovat yhteiskunnan perusta. Kaikissa Euroopan maissa tarvitaan vahvoja sosiaalisen suojan järjestelmiä, joihin sisältyy myös säällinen vähimmäisturvajärjestelmä ihmisarvoiseen elämään riittävän toimeentulon varmistamiseksi. Kaikille tarvitseville pitää taata maan elinkustannusten tasoon nähden riittävän suuri ja pitkäkestoinen perusturva, jolla voi elää ihmisarvoista elämää ja osallistua yhteiskunnan toimintaan.

Tarvitaan yleinen sosiaaliturva, joka kattaa kaikki riskit koko elämän ajalta myös niillä, jotka eivät ole työllisiä. Köyhyydestä vapaassa Euroopassa ihmisillä on pääsy kohtuuhintaisiin ja laadukkaisiin palveluihin, joihin sisältyvät koulutus, terveydenhuolto ja asuminen.

Nyt tarvitaan toimia: lupaukset eivät enää riitä

Muutos on mahdollinen niin paikallisella, kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla. Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat jo saaneet aikaan tärkeää poliittista tahtoa köyhyyden ja eriarvoisuuden korjaamiseksi. Ne eivät kuitenkaan ole saavuttaneet riittävää näkyvyyttä kansallisella ja paikallisella tasolla eivätkä saaneet aikaan konkreettisia muutoksia. Nämä korkean tason poliittiset sitoumukset on pantava täytäntöön jo lähivuosina, jotta köyhyyttä kokevien ihmisten elämään saadaan mielekkäitä muutoksia.

Nyt on tärkeintä päästä yksimielisyyteen köyhyyttä ja eriarvoisuutta koskevasta, oikeuksiin perustuvasta eurooppalaisesta strategiasta.

«Kun ensimmäisen kerran kuulin sosiaalisten oikeuksien pilarista, ajattelin että siinäpä taas uusi hieno tavoite. Olin kuitenkin väärässä; jos me emme siihen usko, kuka sitten? Miten me silloin voisimme motivoida ihmisiä? Yhdessä meillä on valta muuttaa asioita, ja meidän on käytettävä sitä!» Vera Hinterdorfer, EAPN:n varapuheenjohtaja, aktivisti joka on itsekin köyhyyttä kokenut, EAPN Itävalta

Demokratia ja osallistuminen: me olemme Eurooppa

EAPN katsoo, että vaikuttavan köyhyyden vastaisen politiikan luominen riippuu paljolti kyvystä esittää oikeita kysymyksiä ja saada oikeita vastauksia. Se edellyttää todellista osallisuutta, jotta kaikkien keskeisten toimijoiden asiantuntemus ja osaaminen saadaan mukaan. Köyhyyden ja syrjäytymisen torjumisessa avainasemassa ovat köyhyyden itse kokeneiden ihmisten näkemykset ja ratkaisuehdotukset.

Vetoamme EU:n toimielimiin, jotta ne tarjoaisivat mielekkään tilan kansalaisyhteiskunnan ja köyhyydessä elävien kansalaisten osallistumiselle. Sillä edistetään demokratiaa, hallinnon avoimuutta ja EU:n kansalaisten luottamusta myönteisen ja kestävän Euroopan rakentamiseen.

«Yksi keino sosiaalisemman Euroopan rakentamiseksi on saada köyhyydessä elävien ääni kuuluviin myös yhteiskunnan huipulla. Olen ollut koditon ja tiedän, mitä on olla syrjäytynyt. Sosiaalista paluutani on edesauttanut se, että olen toiminut asunnottomuuteen liittyvässä hyväntekeväisyystyössä Britanniassa. Olen vakuuttunut, että osallistumiseni ja panokseni hyväntekeväisyyteen – koska minulla on henkilökohtaista kokemusta näistä ongelmista – ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että kodittomat kohtalotoverini saavat parempaa ja vaikuttavampaa palvelua. Ja lopulta tästä hyötyy koko yhteiskunta.»  Spike, Iso-Britannia, köyhyyden kokemusasiantuntija

Eurovaaliehdokkaille sitoumus köyhyyden poistamiseksi

EAPN kerää verkkosivuille europarlamenttivaaliehdokkailta sitoumuksia tehdä kaikkensa köyhyyden poistamiseksi Euroopasta.

Europarlamenttiehdokas, allekirjoita sitoumus verkossa tästä

Sitoumus löytyy alta pdf:nä:

Jos tulen valituksi – sitoumus eurovaaliehdokkaille

Katso, ketkä kaikki ovat allekirjoittaneet sitoumuksen

EAPN-Fin eduskunta- ja eurovaalitavoitteet 2019

EAPN:n eurovaalikampanjasivut