Hallitusohjelma köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisen näkökulmasta

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-Fin hallitus keskusteli tuoreesta hallitusohjelmasta kokouksessaan 28. toukokuuta. Keskustelussa nousi esille seuraavia huomioita plussiksi, miinuksiksi ja kriittisiksi tekijöiksi jaoteltuina.

Plussat
+ Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta (kärkihanke).
+ Toimeenpannaan terveyttä ja hyvinvointia edistävät hyvät käytänteet ja toimintamallit yhteistyössä järjestöjen kanssa.
+ Vahvistetaan kokemusasiantuntemuksen käyttöä ja ihmisten osallisuutta.
+ Työtä asunnottomuuden vähentämiseksi jatketaan.
+ Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan (kärkihanke): Kaikille peruskoulun päättäville taataan koulutus-, työ- tai kuntoutuspaikka.
+ Otetaan käytötön päätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi (tosin vasta sen jälkeen kun hallitusohjelmassa on päätetty jo suurista linjoista ja heikennyksistä).

Miinukset:
– Jo ennestään riittämättömäksi todetuista perusturvaetuuksista säästetään mm. indeksijäädytyksin ja leikkauksin, mikä lisää toimeentulotukiriippuvuutta.
– Leikkaukset mm. sosiaali- ja terveysmenoihin sekä koulutukseen heikentävät hyvinvointipalveluita, jotka ovat kaikista tärkeimpiä huono-osaisimmille. Heihin iskee myös lääkekorvauksien leikkaaminen ja asiakasmaksujen korotukset.
– Työvoimapolitiikassa ei resursoida pitkäaikaistyöttömyyden poistoon, vaan työllisyysmäärärahoistakin leikataan. Työttömille ollaan lisäämässä sanktioita ja velvoitteita aktivointitoimenpiteisiin, vaikka työpaikkoja ei ole saatavilla.
– Lapsilisää heikennetään ja subjektiivista päivähoito-oikeutta rajataan, lisäksi henkilöstön määrän vähennetään ja ryhmäkokoja suurennetaan päivähoidossa.
– Hallitusohjelma painottaa vapaaehtois- ja järjestötoiminnan vastuuta, mutta näiden rahoituksen turvaamisesta ei sanota mitään, vaan sen sijaan leikataan järjestöjen tuista.
– EU:n Eurooppa 2020-strategiassa oleva köyhyyden vähentämistavoite ei näy millään tavalla hallitusohjelmassa. Ainoa hallitusohjelman maininta köyhyydestä löytyy ulkopolitiikan osuudesta.

Kriittiset tekijät:
x Soteuudistus saattaa vihdoin toteutua. Uudistuksessa tulisi painottaa terveyserojen kaventamisen lisäksi myös huono-osaisten erityisryhmien palveluiden turvaamista.
x Perustulokokeilu ja ”sosiaaliturvan uudistus osallistavaksi ja työhön kannustavaksi” voisivat parhaimmillaan selkeyttää etuusjärjestelmää ja vähentää luukulta toiselle juoksuttamista. Uudistuksissa tulee tarkastella sosiaaliturvan riittävyyttä ja edistää aitoa osallisuutta.
x Ovatko terveys- ja hyvinvointierojen kaventuminen ja eriarvoisuuden vähentäminen hallitusohjelmassa realistisia tavoitteita siinä esitetyillä toimenpiteillä?

EAPN-Fin onnittelee uusia ministereitä: perhe- ja hyvinvointiministeri Juha Rehulaa sekä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylää. Samalla se muistuttaa Eurooppa 2020-strategian köyhyyskirjauksesta ja siitä että Suomen tulisi vähentää köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien määrää 150 00 henkilöllä vuoteen 2020 mennessä.

EAPN-Fin toivoo että uuteen eduskuntaan syntyy aktiivinen köyhyysryhmä ja esittää, että Suomi järjestää vuosittain kansallisen köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtuman, joka kytkeytyy EU:n köyhyyttä kokeneiden tapaamiseen (European Meetings of People experiencing Poverty) sekä Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisen foorumin tapaamiseen (Annual Convention of the Platform against Poverty and Social Exclusion). EAPN-Fin on valmis osallistumaan Suomen kansallisen tapahtuman järjestelyihin.

EAPN-Finin hallituksen keskustelua kirjasi ylös varapuheenjohtaja Jiri Sironen

Sipilän hallituksen ohjelma
EAPN-Finin hallitusohjelmatavoitteet

 

EAPN-Finin tavoitteet hallitusohjelmaan vuosille 2015–2019

Hallitusohjelmatavoitteet tulostettavassa pdf-muodossa.

Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen hallitusohjelman painopistealueeksi

Suomi on sitoutunut vähentämään köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien määrää osana EU:n Eurooppa 2020 -strategiaa ja sen kansallisia tavoitteita. Köyhyys, eriarvoisuus ja syrjäytyminen ovat kuitenkin lisääntyneet niin Suomessa kuin Euroopassakin.

Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisen on oltava hallituspolitiikan keskeinen tavoite. Hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämisessä ei ole kysymys vain sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä, vaan näkökulman tulee olla mukana kaikessa päätöksenteossa.

  1. Aineellista köyhyyttä ja etenkin lapsiköyhyyttä tulee aktiivisesti ja tavoitteellisesti vähentää osana kaikkea päätöksentekoa.
  2. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta uudistettaessa tulee turvata huono-osaisten erityisryhmien palvelut. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä riittävien asumispalveluiden saatavuus tulee varmistaa koko maassa.
  3. Nuorten kasvava syrjäytyminen asumisesta, koulutuksesta ja työelämästä tulee pysäyttää.
  4. Sosiaalista vuokra-asuntotuotantoa on lisättävä. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa on jatkettava pitkäjänteisesti riittävin resurssein.
  5. Työllisyyden edistämisen tulee olla aikaisempaa sosiaalisempaa. Riittävä resursointi palkkatukeen ehkäisee pitkäaikaistyöttömyyden kasvua. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisessä tulee kuulla työttömien järjestöjen edustajia.
  6. Suomeen tulee luoda pysyviä paikallisia, alueellisia ja kansallisia foorumeita, joilla aktiivisesti keskustellaan köyhyyttä ja syrjäytymistä kokeneiden ihmisten kanssa.

EAPN-Fin esittää, että Suomi järjestää vuosittain kansallisen köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtuman, joka kytkeytyy EU:n köyhyyttä kokeneiden tapaamiseen (European Meetings of People experiencing Poverty) sekä Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisen foorumin tapaamiseen (Annual Convention of the Platform against Poverty and Social Exclusion). EAPN-Fin on valmis osallistumaan Suomen kansallisen tapahtuman järjestelyihin.

 

Linkkejä: SOSTEn ja muiden sotejärjestöjen eduskuntavaalitavoitteet