Esityksiä sosiaaliturvan uudistamiseksi tulossa alkuvuodesta 2023 

Anna Järvinen (oik.) kertoi EAPN-Finin aamukahveilla sosiaaliturvauudistuksen etenemisestä. Vieressä EAPN-Finin puheenjohtaja Irja Remekselä.

Sosiaaliturvan uudistamista valmisteleva komitea jaostoineen on työskennellyt kaksi vuotta. Sen esityksiä sosiaaliturvan kehittämiseksi saadaan välimietinnössä talvella 2023. EAPN-Finin aamukahveilla 23.5.2022 paneuduttiin uudistuksen tilanteeseen. Komitean työstä ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkemyksistä kertoi erityisasiantuntija Anna Järvinen SOSTEsta.  

Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturvan rakenteita ja toimintaa halutaan kehittää pitkällä aikavälillä, mutta uudistusta on tarkoitus tehdä osissa: eri osat voivat valmistua ja tulla voimaan eri aikatauluilla. Komitean työ jatkuu 2027 loppuun. 

Anna Järvinen kertoi, ettei konkreettisiin osauudistuksiin ole vielä päästy – ja niitä järjestöt odottavat, jotta nopeasti ratkaisua odottavia asioita saataisiin eteenpäin eivätkä kaikki uudistusehdotukset kasautuisi komiteatyön loppuun. Järvinen on jäsenenä komitean asumista käsittelevässä jaostossa. 

Komitea on esittänyt nopeammin uudistettavina asioina muun muassa etuuksien hakemisen yksinkertaistamista, niiden maksuajankohtien yhdenmukaistamista ja mahdollisuutta hakea samalla kertaa useita etuuksia. Näissä ei ole edetty konkretiaan. 

Järjestöt ovat tuoneet nopeammin tarvittavina uudistuksina esiin muun muassa asiakasmaksulain kokonaisuudistuksen, lapsen sairauskulujen kohtuullistamisen ja yksinhuoltajien aseman parantamisen.   

Tarvitaan askelia perusturvan tason korottamiseksi 

Komitea uudistaa sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Se käsittelee perusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea ja niiden välistä yhteyttä ja rahoitusta sekä palveluiden nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuksiin. Se ei käsittele vanhuuseläkkeitä. Tarkoituksena on turvata ihmisten toimeentulo, kun he kohtaavat sosiaalisia riskejä. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöt toivovat, että työn tuloksena syntyisi myös pitkän aikavälin suunnitelma perusturvan tason nostamiseksi kohti viitebudjettien määrittelemää kohtuullisen minimin tasoa. Pitkäaikaista toimeentulotukiriippuvuutta pitää myös pystyä vähentämään. 

Tämän vuoden alussa komitea julkaisi nk. ongelmaraportit, joiden teemoina olivat sosiaaliturvan monimutkaisuus, ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen, viimesijainen turva, perusturva ja asuminen sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen. 

 Nyt valmistellaan ratkaisuehdotuksia ongelmaraporteissa esitettyihin nykyjärjestelmän keskeisiin ongelmiin. Tarkoituksena on syntyä ehdotuksia lakihankkeista tuleville hallituksille. Näitä sisältää tammikuussa 2023 julkaistava välimietintö, jota nyt työstetään. 

Komitea selvittää myös vaihtoehtoisia tapoja järjestää sosiaaliturva. Tarkasteltavina ovat perustili, yksi perusturvaetuus, perustulo ja negatiivinen tulovero.  

Palveluita etuuksien rinnalle – mutta vain vaikuttavia palveluita 

Keskustelussa tuotiin esiin, että ehkä liian helposti vain todetaan, että etuudet ja palvelut pitää sovittaa paremmin yhteen. Ylipäänsä tarvittaisiin tietoa siitä, millaiset palvelut ovat vaikuttavia – mistä ihmiset oikeasti hyötyvät. Pelkkä palveluiden lisääminen ei aina ratkaise ongelmia. 

Esimerkkinä tuotiin esiin pienten lasten yksinhuoltajaäitien ”kannustaminen” työhön. Yhden Vanhemman Perheiden Liiton toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo painotti, ettei heitä kannusteta työelämään leikkaamalla työttömyysturvaa vaan järjestämällä lastenhoitopalvelua paljon nykyistä laajemmin: Viideltä sulkeutuvat päiväkodit eivät palvele kaikkia. ”Iltapäivähoitoa” voidaan tarvita vuorotyötä tekevän yksinhuoltajan lapselle vaikkapa iltakymmeneen asti.  

Tilaisuudessa kysyttiin, miten komitean työssä näkyvät ennakoimattomat muutokset, kuten pandemian ja sodan vaikutukset. Venäjän aloittaman sodan seurauksena peruselinkustannukset, kuten ruoka, sähkö ja liikkuminen, ovat kallistuneet nopeasti. Nopea hintojennousu pudottaa ihmisiä köyhyyteen, jos heitä ei jotenkin tueta. Onko keskusteltu siitä, miten sosiaaliturvajärjestelmä reagoi nopeisiin, ennakoimattomiin muutoksiin? Entä onko arvioitu, miten palvelut turvataan, kun julkisten palveluiden henkilökuntapula näyttää jatkuvasti pahenevan? 

Tilaisuudessa kiitettiin komitean avointa viestintälinjaa: kaikki keskeiset materiaalit löytyvät sen verkkosivuilta. 

Erja Saarinen 

Lue lisää 

Sosiaaliturvakomitean tiedotteet, raportit, tilaisuuksien aineistot 

SOSTEn julkaisuja, kannanottoja, lausuntoja, uutisia ja blogeja sosiaaliturvauudistuksesta 

Sosiaaliturvakomitean työtä voi seurata myös twitterissä @sosiaaliturva, #sosiaaliturva #sosiaaliturvauudistus