Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

STOP köyhyys – rakennetaan yhteiskunta kaikille

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto – on avoin
toimintafoorumi köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja
kansalaisille. Verkosto on perustettu vuonna 1994 ja siihen kuuluu 33 järjestöä tai muuta
yhteisöä. Lisäksi sillä on tukijäseninä yksityisiä ihmisiä. EAPN-Fin on Euroopan köyhyyden
vastaisen verkoston EAPN:n (European Anti-Poverty Network) jäsen.

Verkosto pyrkii parantamaan köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa
olevien asemaa ja edistämään sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia sekä
itsenäistä suoriutumista. Sen tavoitteena on

• tukea köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista toimintaa paikallisesti, alueellisesti,
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä

• tuoda esiin köyhien ja syrjäytyneiden oma ääni ja edistää köyhyyttä ja syrjäytymistä
kartoittavien selvitysten ja tutkimusten tekoa sekä tiedottaa niistä

• toimia Suomen ja Euroopan unionin välisen sosiaalipoliittisen keskustelun ja
vuorovaikutuksen edistäjänä.

Köyhyyteen sisältyy paljon aineellista ja inhimillistä hätää sekä vieraantumista sosiaalisesta osallisuudesta. Taustalla on myös poliittisia päätöksiä, joissa ei ole tehty riittävää köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyvää riski- ja vaikutusanalyysia. EAPN-Fin on huolestunut asenteiden ja politiikan kovenemisesta.

EAPN-FININ STRATEGIAPROSESSI 2012

Vuonna 2012 käynnistetään EAPN-Finin uuden strategian valmisteltu vuosille 2013-2015. Strategiatyön pohjaksi laaditaan jäsenistölle lähetettävä jäsenkysely. Jäsenkyselyn tarkoituksena on selvittää EAPN-Finin jäsenjärjestöjen ja -yhteisöjen toiveita sekä prioriteetteja verkoston uuden strategian pohjaksi. Samalla hahmotetaan EAPN-Fin-verkoston paikkaa nykyisessä järjestökentässä ja tarkennetaan verkoston tehtävänkuvaa jäsenistön toiveiden perusteella.

EAPN-Finin strategiaprosessi toteutetaan vaiheittain:

1)    EAPN-Finin hallitus laatii vuoden 2012 alkupuolella jäsenistölle toimitettavan jäsenkyselyn taustapaperin.

2)    Jäsenkysely lähetetään jäsenjärjestöille ja -yhteisöille.

3)    Jäsenistön toiveita hyödynnetään strategiaprosessin jatkotyössä.

4)    Jäsenjärjestöjen johdolle ja keskeisille sidosryhmille järjestetään yksipäiväinen EAPN-Finin strategiafoorumi.

5)    Vuoden 2012 yleiskokous hyväksyy verkoston uuden strategian.

 VAIKUTTAMISTYÖN PAINOPISTEET VUONNA 2012

Verkoston vuoden 2012 kaikkea toimintaa läpäisevänä perusteemana on edelleen köyhyyttä ja syrjäytymistä kokevien osallisuus. Verkosto julkaisee vuoden aikana kannanottoja ajankohtaisista köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyvistä teemoista. Vuonna 2012 verkoston tavoitteena on järjestää avoin toimintatapahtuma, jolla tehdään köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista työtä tunnetuksi. Lisäksi tavoitteena on järjestää eduskunnassa köyhyysseminaari yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Toimintavuonna 2012 Lasten köyhyys -työryhmä jatkaa työtä lasten ja lapsiperheiden köyhyyden vähentämiseksi, erityisenä huomion kohteena on koulun ja koulutuksen syrjäyttävät prosessit. Terveys ja köyhyys -työryhmä jatkaa toimintaa terveys- ja hyvinvointierojen seurantaa. Terveyserojen kaventamiseen kiinnitetään entistäkin vahvemmin huomiota toimintavuoden kuluessa. Saatuja kokemuksia ja tuotoksia hyödynnetään ja levitetään edelleen niin kansallisesti kuin EU-tasolla.

Vuosi 2012 on EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi. EAPN-Fin osallistuu teemavuoden aikana tavoitteiden kannalta oleellisiin tapahtumiin ja seminaareihin toimintaresurssiensa puitteissa. Muita verkoston kannalta keskeisiä tapahtumia ovat esimerkiksi YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä ja Asunnottomien yö (17.10.2012).

EAPN-Finin, kuten koko eurooppalaisenkin verkoston, yleishaasteena on pyrkiä huolehtimaan siitä, että köyhyys- ja osallisuusnäkökohdat otetaan EU:n kehittämisessä taloudellisten näkökohtien kanssa tasapainoisesti huomioon. Viimeaikaisessa EU-politiikassa kansalaisten sosiaalisille perusoikeuksille ja muille hyvinvointinäkökohdille on jäänyt usein vain taloudelle alistettu toissijainen painoarvo, vaikka ne komissionkin retoriikassa ovat tasavertainen kärki kolmiossa jonka muina kärkinä ovat talouspolitiikka ja työllisyyspolitiikka.

Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiseen kansalliseen ja eurooppalaiseen keskusteluun ja toimintaan EAPN-Fin vaikuttaa myös

 • levittämällä kansallisella tasolla tietoa EAPN:n ja EU:n ajankohtaisesta toiminnasta ja sen keskeisistä haasteista.
 • seuraamalla hallituksen syrjäytymisen, eriarvoisuuden ja köyhyyden vastaisia toimia sekä kansallista EU2020 strategian toteuttamista (NRP-prosessi).
 • välittämällä tietoa kansallisesta köyhyys- ja syrjäytymistilanteesta ja sen haasteista EAPN:lle ja sen kautta EU:lle.

EAPN-Finin ja EAPN:n keskeiset keskustelu- ja vaikuttamishaasteet vuonna 2012

 •  talouskriisin vaikutusten seuraaminen EU-tasolla
 • köyhyyden      ja syrjäytymisen vähentämisen sisällyttäminen kansallisiin      toimintaohjelmiin
 • saada EU:n sosiaalinen pilari tasapainoon talouskasvun ja työpaikkojen lisäämistavoitteen kanssa
 • vaikuttaa EU:n 2020-strategiassa linjatun köyhyydentorjuntafoorumin tavoitteisiin,      toimintaan ja seurantaan (Platform against Poverty)
 • yleishyödyllisten ja muiden hyvinvointipalvelujen aseman turvaaminen
 • EU:n päätöksenteon läpinäkyvyyden ja kansalaisjärjestöjen edustavuuden lisääminen sekä vaikuttaminen EU:n sosiaaliseen agendaan.

 TOIMINTA TYÖRYHMISSÄ

Verkostolla on neljä työryhmää. Myös muita työryhmiä voidaan toimintakauden aikana
perustaa tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Läpäisevänä teemana kaikissa työryhmissä
käsitellään köyhyyttä ja syrjäytymistä kokevien osallisuutta ja sen vahvistamista. Työryhmien toimintamuodot arvioidaan vuoden 2012 aikana uudelleen. Vuoden aikana panostetaan etenkin lapsiköyhyys ja terveystyöryhmiin; työryhmien määrää, laatua, toimintatapaa käsitellään laajemman strategiaprosessin yhteydessä. Vuoden 2012 alussa työryhmät laativat tiedotteet nykyisestä toiminnastaan levitettäväksi jäsenistölle.

1. Lasten köyhyys työryhmän tehtävänä on seurata lasten ja lapsiperheiden kansallista tilannetta sekä tehdä selvityksiä ja valmistella kannanottoja universaalien palvelujen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi ja köyhyyttä ja syrjäytymistä aiheuttavien prosessien ja käytäntöjen muuttamiseksi ja aktivoida verkoston jäsentahojen tähän liittyvää toimintaa.

2.Terveys ja köyhyys -työryhmä pohtii ja seuraa terveyserojen kaventamistoimia, pitkäaikaissairauksien köyhdyttäviä vaikutuksia, hoidon saatavuutta ja näihin kysymyksiin liittyviä ilmiöitä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehitystä.

3.Sosiaalipoliittinen työryhmä seuraa suomalaista sosiaalipoliittista keskustelua ja ajankohtaista köyhyystutkimusta.

4. Kansainvälisten asioiden työryhmä on suora linkki Euroopan tason kattojärjestön ja EAPN-Finin välillä. Ryhmässä käsitellään EU- ja EAPN-politiikan ajankohtaisia kysymyksiä tavoitteena priorisoida kansallisesti keskeiset toimintahaasteet.

JÄSENTOIMINTA

Verkoston voimavaroina ovat jäsenet, heidän EAPN-yhteistyöhön antamansa taloudellinen ja toiminnallinen panos sekä työskentely omien sidosryhmiensä ja köyhyyttä ja syrjäytymistä kokeneitten kanssa. Verkosto tekee vertaisyhteistyötä mm. sosiaali- ja terveysalan keskusjärjestöjen, kirkon, tutkijoiden ja oppilaitosten kanssa. Kuka Kuuntelee Köyhää verkoston ja EAPN-Finin välistä yhteyttä vahvistetaan.

Verkoston vahvistamiseksi ja jäsenjärjestöjen aktivoimiseksi mukaan toimintaan EAPN-Finin hallitus ja työryhmät jatkavat sisäistä tiedotusta sekä keskeisten haasteitten priorisoimista. Vaikuttamistoiminta suunnataan sekä kansalliseen että EU-tason kansainväliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon.

TOIMINTA EUROOPAN VERKOSTOSSA (EAPN)

Suomen verkosto on EAPN:n (European Anti-Poverty Network) jäsen. Jokaisella kansallisella verkostolla on yksi paikka EAPN:n hallituksessa. Lisäksi Suomella on edustajia EAPN:n työryhmissä. Euroopan verkoston kautta saatavan tiedon ja kokemusten välittäminen Suomeen sekä suomalaisten näkemysten välittäminen muualle Eurooppaan ovat keskeinen osa toimintaa. Tämä edellyttää EAPN-Finin lähivuosien visioiden, strategioitten ja toteuttamisprosessien selkiyttämistä verkoston toiminta-ajatuksen pohjalta.

 Keskeiset EAPN-Finin kansainvälisen tason tehtävät 2012

 • Suomen verkosto osallistuu Euroopan verkoston toimintaan yleiskokouksen (General      Assembly), Euroopan verkoston hallituksen (Executive Committee), työryhmien, koulutusten sekä erilaisten seminaarien kuten köyhyyttä kokeneitten tapaamisen kautta. Toimintavuoden kuluessa EAPN-Finin EU-tason vaikuttamistyötä vahvistetaan ja osallistutaan Euroopan verkoston strategiatyöhön. Tavoitteina ovat tiiviimpi työryhmätyöskentely sekä kansainvälisten yhteistyöverkostojen ja sisäisen koordinaation      vahvistaminen.
 • Köyhyyttä      kokevien eurooppalaiseen tapaamiseen (European      Meeting of People Experiencing Poverty) liittyvää kansallista      suunnittelua ja seurantaa vahvistetaan aiempien vuosien tapaan koko toimintavuoden      kestäväksi toimintaprosessiksi. EAPN-Fin vastaa Suomen kansallisen      delegaation lähettämisestä Brysselin tapaamiseen.
 • Euroopan      verkostossa nostetaan aktiivisesti esille Suomen ja Pohjoismaiden kannalta      tärkeitä asioita sekä tuetaan uusien EU-maiden verkostoja.
 • Huolehditaan      Eurooppa-tason toiminnan tiedonvälityksestä jäsenyhteisöille sekä      kansallisten tietojen välittämistä EU-tason toimijoille. Vahvistetaan      EAPN-Finin kansainvälisen työryhmän toimintaa.
 • EAPN-Finin      seuraa vuonna 2011 perustetun EAPN-säätiön (EAPN Fund) toimintaa. Säätiötä      hallinnoi belgialainen King Baudouin Foundation.
 • Tehdään      yhteistyötä Pohjoismaiden (Nordic Welfare Platform) sekä Baltian maiden      verkostojen kanssa. Pyritään tarjoamaan toimintaresurssien puitteissa      tukea vastaperustetuille kansallisille EAPN-verkostoille etenkin Baltian      maissa.

 VERKOSTON TOIMINTATAVAT JA TALOUS

Verkosto ei ole rekisteröitynyt. EAPN-Fin on toiminut Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL) yhteydessä saaden siltä sihteeri- ja taloushallintopalveluja. Vuoden 2012 alusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry (STKL) ja Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) perustivat 24.1.2011 uuden valtakunnallisen keskusjärjestön SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n. SOSTE ry:n johto on todennut EAPN-Finin sopivan hyvin fuusioituneen järjestön toiminnan osaksi. Käytännön roolituksesta ja yhteistyön muodosta jatketaan keskustelua tarvittaessa vuoden 2012 aikana osana EAPN-Finin uutta strategiaprosessia.

Verkoston toiminta rahoitetaan pääosin jäsenmaksuin sekä jäsenten muulla taloudellisella ja toiminnallisella tuella. Eurooppalaisen verkoston laajentumisen ja talousraamin tiukkuuden vuoksi EAPN:n kansallisten verkostojen toivotaan hankkivan yhä enemmän myös esimerkiksi valtiolta saatavaa kansallista rahoitustukea. EAPN-Fin selvittää vuoden 2012 aikana mahdollisuuksien verkoston toimintaresurssien kasvattamiseksi. Verkoston talousarvio vuodelle 2012 on erillisenä liitteenä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *