FEAD Network konferenssi 2.-3.6.2016 Brysselissä

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) verkostoitumistapahtuma Brysselissä 2.-3.6.2016

Komissio järjesti FEAD-rahaston puitteissa verkostoitumistapahtuman, jonka tarkoituksena oli saada koolle toimijoita eri jäsenmaista vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia niin rahaston puitteissa toimivista toimenpideohjelmista kuin rahaston tavoitteista laajemminkin. Mukana oli edustajia jäsenvaltioissa toimivista kumppaniorganisaatioista ja niiden eurooppalaisista kattojärjestöistä, jäsenmaiden hallintoviranomaisia, tutkijoita, sidosryhminä toimivia organisaatioita sekä EU:n hallintoviranomaisia. Suomea tapahtumassa edustivat Suomen hallintoviranomaisesta, Maaseutuvirastosta Sari T. Niemi sekä kolme EU:n ruoka-apua jakavan kumppaniorganisaation yhteyshenkilöt: Kainuun kansalaiskeskuksen Kirsi Virtanen, Työttömien valtakunnalisen yhteistoimintajärjestö TVY:n Juha Keränen sekä Suomen Vapaakirkon Kristian Vilkman.

Tapahtuman avannut komissaari Marianne Thyssen kiitti erityisesti niitä tuhansia vapaaehtoisia, jotka työllään ylipäätään mahdollistavat rahaston toimeenpanon jäsenmaissa. FEAD on EU:n pääinstrumentti helpottamaan köyhyyden pahimpia muotoja. FEAD:n kannalta Thyssen näki tärkeänä ohjelman olevan muutakin kuin vain materiaalisen tuen jakamista. Rahaston tulee etsiä ratkaisuja, joissa hyödynnetään monipuolisesti eri rahoitusinstrumentteja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä pyrkiä yksinkertaistamaan toimintoja kiinnittämällä mieluummin huomiota saavutettuihin tuloksiin kuin menettelyihin.

Paneelikeskustelun teemoina nousivat jäsenvaltioiden mahdollisuudet soveltaa rahastoa joustavasti oman maan erityistarpeet huomioimalla. Myös järjestöillä on suuri merkitys luottamuksellisina toimijoina käytännön toimeenpanon rajapinnassa. Ihmiset luottavat usein järjestöihin enemmän kuin yrityksiin. Keskustelussa huomioitiin, ettei FEAD yksin voi poistaa köyhyyttä, vaan monilla eri politiikoilla on epäsuoraa vaikutusta köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen tilaan jäsenvaltioissa.

Materiaalisen tuen jakamisen ja ruokapankkien osalta tuotiin esiin, ettei ruokajakelua pitäisi normalisoida osaksi ihmisten elämää, vaan sen tulisi olla väliaikainen apu. Mistä ei tiedä, sitä ei kyseenalaista (’Frame of reference’) saattaa aiheuttaa näköalattomuutta, kun ihminen ei osaa kuvitella elämää ilman köyhyyttä. Tällöin ihmisen on vaikea ymmärtää sitä, miten muut ihmiset näkevät hänen tilanteensa. Ihminen voi vain itse löytää itselleen sopivan ratkaisun, kukaan ulkopuolinen ei voi ratkaisua antaa.

Ruokajakelua sinällään ei voi pitää riittävänä keinona saada katkaistua vähävaraisuuden ja köyhyyden pahimmillaan aiheuttamaa sosiaalisen syrjäytymisen ja eristäytyneisyyden kehää, vaan tarvitaan sosiaalisen osallisuuden vahvistavia toimia. Ruoka-apu on hyvä aloitus, mutta tarvitaan luottamuksen rakentamista, jotta henkilö uskaltaisi osallistua.

FEADNetwork lanseerattiin tapahtumassa. Se on kaikille avoin yhteisö niille ihmisille, jotka toimivat vähävaraisimpia auttaakseen. Sen avulla on mahdollista jakaa vinkkejä ja kokemuksia Euroopassa. Verkosto toimii pääasiassa Yammer-pohjaisena verkossa, mutta sen puitteissa järjestetään myös seminaareja.

Konferenssi jakautui eri teemojen alla toimiviin työpajoihin, joista ensimmäisenä päivänä teemoina olivat perheiden auttaminen ja lasten köyhyyteen tarttuminen, ruoka-apu sekä sosiaalinen osallisuus ja integroitumisen polut. Perjantain työpajatyöskentelyllä jaettiin haasteita ja ratkaisuja yhteisöllisen älykkyyden menetelmällä teemoista 1) avunsaajien tunnistaminen ja tavoittaminen, 2) kumppanuuksien luominen, 3) kumppaniorganisaatioiden kapasiteetin rakentaminen ja vapaaehtoistyö, sekä 4) ruoka-avun toimittamiseen liittyvät operatiiviset asiat. Työpajoissa oli alustavat esitykset sekä ulkopuolista perspektiiviä esityksiin antamassa kommenteilla esim. alan tutkija. Päivän päätteeksi työryhmien keskusteluista koottiin ydinhaasteet, mahdolliset avainratkaisut sekä odotukset, miten FEAD-verkoston kautta asiaa voitaisiin edistää. Ryhmien työn tulokset löytyvät komission kokousraportista, johon alla linkki. Iltapäivän viimeinen paneelikeskustelu keskittyi siihen miten FEAD verkoston työtä tästä eteenpäin jatketaan. Komission laatima kokousraportti löytyy täältä: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15804&langId=en.

Antoisat keskustelut eri jäsenmaiden toimijoiden kanssa toivat paljon ajatuksia toimenpideohjelman ja kansallisen verkostoitumisen kehittämisen osalta.

Sari T. Niemi
Maaseutuviraston markkinatukiosaston ylitarkastaja