Lapsiperheköyhyydestä raportti, Espoolta ohjelma sen vähentämiseksi

Vähävaraisten perheiden lapsilla on heikompi usko tulevaisuuteen, ja he kokevat hyvin toimeentulevien perheiden lapsia useammin kiusaamista, selviää Pelastakaa Lapset ry:n Vuoden 2019 Lapsen ääni -kyselystä.

Perheen taloustilanne heijastuu paitsi lasten unelmiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin myös huoleen omasta henkisestä hyvinvoinnista.

Kyselyllä selvitettiin 13–17-vuotiaiden ajatuksia köyhyydestä, työttömyydestä, turvallisuudesta, ilmastonmuutoksesta, eriarvoisuudesta sekä vaikuttamismahdollisuuksista. Siihen vastasi 565 lasta eri puolilta Suomea. Tulokset julkaistiin kahdessa osassa: ensimmäinen osa käsitteli lasten ajatuksia tulevaisuuden Suomesta, lokakuussa julkaistu raportti keskittyy puolestaan lasten köyhyyskokemuksiin ja tulevaisuuden unelmiin.

Vähävaraisten perheiden lapset ovat kyselyn perusteella hyvin tietoisia perheensä taloudellisesta tilanteesta. He kertovat vastauksissaan omaisuuden puutteesta ja heikommista osallistumismahdollisuuksista esimerkiksi harrastustoimintaan.

Espoo tarttuu lapsiperheköyhyyteen toimenpideohjelmalla

Espoon kaupunki tarttuu lapsiperheköyhyyden vähentämiseen ja köyhyyden vaikutusten lieventämiseen toimenpideohjelmalla. Sen tavoitteena on löytää poikkihallinnollisia ratkaisuja, joilla ehkäistään ja kavennetaan espoolaisten terveys- ja hyvinvointieroja.

Vaikka Espoossa on muihin Suomen kaupunkeihin verrattuna keskimäärin hyvinvoiva ja korkeasti koulutettu väestö, kuudesta suurimmasta kunnasta Espoossa ja Vantaalla oli suurin lapsiperheiden osuus perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista. Lapsiperheiden köyhyyden riskitekijöitä ovat muun muassa vanhempien ammatillisen koulutuksen puute, työttömyys tai työkyvyttömyys, kalliit asumiskulut ja ensisijaisten etuuksien riittämättömyys.

Tukea vanhempien jaksamiselle

Toimeentulohuolet ovat riskitekijä sekä vanhempien että lasten jaksamiselle. Espoo panostaa vähävaraisten vanhempien jaksamisen tukeen. Toimeentulotukea saaville lapsiperheille tarjotaan mahdollisuutta palvelutarpeen arviointiin, jossa huomioidaan koko perheen hyvinvointi.

Perheen vähävaraisuus saattaa altistaa kiusaamiselle ja rajoittaa lapsen mahdollisuutta osallistua esimerkiksi harrastuksiin. Tavoitteena on, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa, ja jatkossa pyritään löytämään yhä parempia tapoja ohjata heitä harrastuksiin.

Espoossa vieraskielisten nuorten riski päätyä työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle on yli neljä kertaa suomen- ja ruotsinkielisiä nuoria korkeampi. Muun muassa Tulevaisuuskiihdyttämö-hankkeella tarjotaan maahanmuuttajanuorelle henkilökohtainen valmentaja, joka vahvistaa kiinnittymistä lähialueen palveluihin ja yhteiskuntaan.

Lue lisää

Lapsen ääni 2019, Pelastakaa Lapset ry

Espoo vähentää lapsiperheköyhyyttä toimenpideohjelmalla