Nuolet asfaltissa vasemmalle, suoraan ja oikealle, niiden päällä kengät

Suomen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin aluevaalitavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa on uudistettava niin, että kaikille taataan tarvittava ja laadukas hoito ja palvelut tulotasosta riippumatta. Sairastamisen kustannukset eivät saa heikentää hoidon saantia. Hyvinvointialueiden kaikessa päätöksenteossa tulee huomioida päätösten vaikutus köyhyyttä kokevien tilanteeseen.

Terveys- ja hyvinvointieroja kaventava sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa on uudistettava niin, että kaikille taataan tarvittava ja laadukas hoito tulotasosta riippumatta. Hyvin toimivat sote-palvelut tukevat yksilön selviytymistä, työkyvyn ylläpitämistä ja parantavat mahdollisuuksia työllistyä.

Köyhyyttä kokevat ihmiset ovat yleensä julkisten palveluiden varassa. Ne ovat heille erityisen tärkeitä. Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee myös hyvinvointialueilla olla lähellä ihmisten asuinpaikkaa.

Huono-osaisten erityisryhmien palvelut on turvattava, perustason palveluja vahvistettava sekä panostettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hyvinvointialueiden ja kuntien yhteinen tehtävä. Kansalaisjärjestöt ovat tässä tärkeitä kumppaneita sekä hyvinvointialueille että kunnille.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseen. Koronakriisi on koetellut laajasti väestön mielenterveyttä, ja palvelut ovat olleet riittämättömiä jo ennen sitä.

Asunnottomuuden poistamiseen on pyrittävä määrätietoisesti. Asumisneuvonta on yksi keino ehkäistä asunnottomuutta ja pitää yllä asumiskykyä. Asumisneuvonnalle pitää rakentua toimiva yhteys hyvinvointialueiden sosiaalityöhön.

Perhekeskuksia on kehitettävä ja niiden toimintaa laajennettava kaikkiin hyvinvointialueen kuntiin. Perhekeskuksessa sovitetaan yhteen lapsiperheiden eri palvelut sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminta perheitä hyödyttäväksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Lasten, nuorten ja perheiden palvelupolkujen tulee olla niin selkeitä, että perhe löytää helposti tarvitsemansa avun erilaisiin tilanteisiin. Apua ja tukea tulee saada riittävän varhaisessa vaiheessa oikea-aikaisesti.

Monilla hyvinvointialueiden päätöksillä vaikutetaan köyhyyteen

Monilla hyvinvointialueiden päätöksillä, kuten päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, vaikutetaan suoraan köyhyyteen ja eriarvoisuuteen. Hyvinvointialueiden kaikessa päätöksenteossa tulisikin huomioida päätösten vaikutus köyhyyttä kokevien tilanteeseen.

Sairastamisen kustannukset eivät saa heikentää hoidon saantia. Hyvinvointialueiden tulee noudattaa asiakasmaksulakia ja kohtuullistaa asiakasmaksut tai jättää ne perimättä, jos ne vaarantavat asiakkaan toimeentulon. Asiakkaille ja työntekijöille on aktiivisesti tiedotettava tästä mahdollisuudesta.

Hyvinvointialueen tulee varata riittävästi rahaa täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen ja käyttää niitä ja sosiaalityötä tukemaan ihmisiä pitkäjänteisesti ulos köyhyydestä. Toimeentulotukiasioissa hyvinvointialueen on syytä tehdä tiivistä yhteistyötä Kelan kanssa, jotta perustoimeentulotukea laajempaa tukea tarvitsevat sitä saavat.

Sosiaalisen luototuksen asemaa tulee vahvistaa ja se tulee ottaa hyvinvointialueiden kautta käyttöön koko maassa. Tähän tulee varata riittävät resurssit. Sosiaalinen luotto tulee nähdä ennaltaehkäisevänä ja investointiluonteisena taloussosiaalityön välineenä eikä niinkään ainoastaan yhtenä velkajärjestelymuotona.

Osana sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista koko maahan on saatava yhtenäiset kriteerit omaishoidon tuen myöntämiseen.

Järjestöt edustavat monia ryhmiä, jotka elävät vaikeassa elämäntilanteessa. Järjestöjen toiminnan jatkumiseksi niiden toimintaedellytyksistä on huolehdittava myös hyvinvointialueilla. Sote-järjestämislaki edellyttää, että sekä hyvinvointialueet että kunnat tukevat järjestöjen toimintaedellytyksiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Lue lisää

Hyvinvointialueilla voidaan vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin ja vähentää köyhyyttä

Ruoka-aputoimijoiden kansalaisaloite Puolitetaan köyhyys.

Kunnat ja hyvinvointialueet velvoitettava köyhyyden vähentämiseen.

EAPN-Fin verkoston jäsenten aluevaalitavoitteita

EHYT ry: Aluevaalit 2022: Jokaisella on oikeus voida hyvin

Ehyt ry: Päihdeasiamiehen tavoitteet aluevaaleihin

Eläkkeensaajien Keskusliitto: Teesit aluevaaleihin 2022

Ensi- ja turvakotien liitto: Viestit aluevaaleihin

Invalidiliitto: Aluevaalit 2022: Yhdenvertaista palvelua kaikille pdf

Keliakialiitto: Aluevaalitavoitteet 2022

Kriminaalihuollon tukisäätiön aluevaaliteesit: Tekemällä oikeita päätöksiä hyvinvointialueilla voidaan vähentää uusintarikollisuutta

Kuuloliitto: Kuulo2022 Aluevaaliteesit

Lastensuojelun Keskusliitto: Lapsuus on tässä ja nyt – Lastensuojelun Keskusliiton tavoiteohjelma hyvinvointialueille

Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa ja nuoruudessa – MLL:n aluevaaliohjelma 2022

Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami: Aluevaalit 2022

Munuais- ja maksaliiton aluevaaliteemat 2022

Omaishoitajaliiton aluevaalitavoitteet 2022

Pelastakaa Lasten aluevaalisuositukset 2022: Lapsiystävällisten hyvinvointialueiden puolesta

SOSTE: Aluevaalit: Elinvoimaiset järjestöt luovat osallisuutta ja vahvistavat asukkaiden hyvinvointia

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi: Aluevaalit – Nuorille hyvä sote

Talentian aluevaalitavoitteet

Tarttumattomat sairaudet -järjestöverkoston aluevaalitavoitteet 2022
Verkostossa ovat EAPN-Finin jäsenistä mukana Aivoliitto ja Suomen Sydänliitto.

Työttömien Keskusjärjestö: Aluevaalit 2022

Väestöliitto: Aluevaalitavoitteet 2022

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry: Aluevaalit 2022: Perheiden palvelut kuntoon