Tiedote: Asiakasmaksujen kohtuullistaminen ei toteudu

23.1.2017

EAPN-Fin-verkoston kysely:
Asiakasmaksujen kohtuullistaminen ei toteudu

Laissa säädettyä asiakkaan oikeutta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamiseen ei yleisesti tunneta eikä sitä sovelleta kunnissa. Kyselyn mukaan suurin osa kuntien työntekijöistä ei tiennyt, että asiakasmaksuja olisi kohtuullistettu.

Kuntien tilanne selviää Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-Finin avoimesta verkkokyselystä. Kyselyssä selvitettiin, miten asiakasmaksulain 11 pykälää käytännössä toteutetaan. Kyselyn mukaan vapautuksen tai kohtuullistamisen mahdollisuudesta ei tiedetä, ei tiedoteta eikä ohjeisteta riittävästi. Lisäksi vapautuksen tai kohtuullistamisen hakeminen on monimutkaista.

”Asiakasmaksulain kokonaisuudistus käynnistyy keväällä 2017. Uudistuksessa tulee luoda selkeät käytännöt ja säännökset siitä, missä tilanteissa asiakasmaksut jätetään perimättä tai kohtuullistetaan”, EAPN-Finin puheenjohtaja Tiina Saarela vaatii.

Kyselyn vastaajista kaikkiaan 69 prosenttia ei tuntenut asiakasmaksulain 11 pykälää. Tietoja puuttui niin kuntien työntekijöiltä kuin palvelun käyttäjiltä. Pykälässä säädetään kuntien velvollisuudesta kohtuullistaa tai jättää perimättä asiakasmaksuja, jos ne vaarantavat henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä.

”Vapautuksen tai kohtuullistamisen hakeminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista pitäisi olla selkeää ja helppoa. Tämä vähentäisi omalta osaltaan monimutkaisen sosiaaliturvajärjestelmän kuormittavuutta sekä kuntalaiselle että järjestelmälle”, puheenjohtaja Tiina Saarela toteaa.

Käytännöt puuttuvat, asiakkaat jäävät yksin

Kunnissa ei tiedetä kuinka toimia ja kenelle päätös asiakasmaksujen kohtuullistamisesta kuuluu. Vain 14 prosenttia kuntien ja sairaanhoitopiirien työntekijöistä kertoi saaneensa työnantajalta riittävän ohjeistuksen. Valmis lomake asiakasmaksun alentamiseksi tai poistamiseksi oli 15 prosentilla kyselyyn vastanneista kuntien ja sairaanhoitopiirien työntekijöistä. Vakiintuneet käytännöt puuttuvat ja asiakkaat jäävät yksin eri viranomaisten palloteltaviksi.

EAPN-Fin-verkosto korostaa, että asiakasmaksut eivät saa aiheuttaa toimeentulotuen tarvetta tai olla esteenä palvelujen käyttöön. Asiakkaille on tiedotettava aktiivisesti mahdollisuudesta maksujen alentamiseen tai perimättä jättämiseen. Työnantajan tulee kouluttaa ja ohjeistaa työntekijät, jotta he osaavat neuvoa asiakkaita kohtuullistamisen hakemisessa.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on nostettu usean vuoden ajan. Tuleva sote-uudistus uhkaa nostaa asiakasmaksuja entisestään. Samanaikaisesti lääkkeiden ja matkakustannusten omavastuuosuuksia on nostettu. Maksukorotuksista kärsivät erityisesti palvelujen ja tuen tarpeessa olevat pienituloiset kotitaloudet. Monilla maksut ovat johtaneet velkaantumiseen”, puheenjohtaja Tiina Saarela muistuttaa.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Tiina Saarela, EAPN-Fin-verkosto, 050 344 8573, [email protected]

Raportti PDF-muodossa

Perustiedot verkkokyselystä:

EAPN-Fin-verkoston verkkokyselyyn vastasi 884 henkilöä. Vastaajat olivat julkishallinnon sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä, järjestöjen ja seurakuntien työntekijöitä, vapaaehtoisia, asiakkaita ja potilaita sekä heidän omaisiaan. Kysely selvitti asiakasmaksulain 11 pykälän tunnettuutta, siihen liittyvää päätöksentekoa, kohtuullistamisen yleisyyttä, ohjeistusta, hakemisen helppoutta, tiedottamista, neuvontaa ja asiakasmaksujen perintää.