Tuore esitys lapsiperheköyhyydestä

Esa Iivosen diaesitys Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäiviltä 8.-9.2016 löytyy täältä

Lapsiperheköyhyys on uhka lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle. Huolimatta lapsiperheköyhyyden aiheuttamasta uhkasta lapsiperheköyhyyttä usein vähätellään ja köyhää lapsiperhettä moititaan heidän kyvyttömyydestä vastata lapsen tarpeisiin, joita lapsen hyvä kasvu ja kehitys edellyttävät. Köyhyys vaikuttaa kielteisesti lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen rajaamalla lapsen ja tämän vanhempien osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia, sekä lisäämällä huolta pärjäämisestä.  Lapsuuden olosuhteilla on elinikäiset vaikutukset yksilön terveyteen, hyvinvointiin sekä työ ja toimintakykyyn (THL ja Nuorisotutkimusseura).

Lasten ja nuorten hyvinvointi eriytyy heidän vanhempiensa taloudellisen tilanteen mukaisella tavalla. Suomessa Nuorten aikuisten työllisyystilanne on vaikeutunut, mikä on aiheuttanut nuorten vanhempien ja etenkin alle kouluikäisten lasten perheiden taloudellista ahdinkoa.  Myös yksinhuoltajuus ja perheen suurempi lapsiluku lisäävät köyhyysriskiä.

EU:n komissio on antanut jäsenilleen vuonna 2013 suosituksen lasten sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi ” Investoidaan lapsiin ja murretaan huono-osaisuuden kierre”. Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on vuonna 2015 todennut Suomen perusturvan tason olevan riittämätön. Tästä huolimatta hallitus on päätynyt leikkaamaan lapsiperheiltä mm. päivähoidosta, rajaamalla päivähoito-oikeutta ja leikkaamalla lapsilisistä.