Kannanotto: Suomen on puututtava kasvaviin sosiaalisiin riskeihin

18.5.2016

Taustapaperi kannanottoon

SOSTE ja EAPN-Fin vaativat Suomea tarttumaan aktiivisesti köyhyyden ja köyhyysriskin vähentämiseen, pitkäaikaistyöttömyyteen sekä investoimaan hyvinvointiin, koulutukseen ja asuntoihin. Järjestöjen suosituksia noudattamalla suomalaisesta yhteiskunnasta voidaan tehdä entistä yhdenvertaisempi, eheämpi ja taloudellisesti kestävämpi. Varjosuositukset perustuvat Euroopan komission maaraporttiin.

Huhtikuisessa maaraportissa komissio kiinnitti huomiota sosiaalisiin ja taloudellisiin riskeihin, jotka liittyvät ennen kaikkea köyhyyden ja eriarvoisuuden lisääntymiseen, pitkäaikaistyöttömyyteen sekä koulutusleikkauksiin. Näitä kysymyksiä ei kuitenkaan huomioitu EU-ohjausjaksoon liittyvissä komission maakohtaisissa suosituksissa, jotka julkaistiin tänään. Komission suositukset liittyvät Suomen finanssipolitiikan linjaan, työmarkkinoiden joustavuuden ja kilpailun lisäämiseen sekä normien purkuun.

”Köyhyys ja perusturvan taso eivät ole vain moraalisia ja valtiontaloudellisia kysymyksiä, vaan kyse on ihmisoikeuksien toteutumisesta”, EAPN-Finin puheenjohtaja Tiina Saarela sanoo.

”Olisi hyvä, että komissio painottaisi voimakkaammin talouden ja sosiaalisten vaikutusten tasapainoa. Olisi toivottavaa, että myös kotimaan kamreerit entistä laajemmin ymmärtäisivät talouden välineeksi ja hyvinvoinnin tavoitteeksi. On tärkeää, että julkisessa taloudessa on riittävä tasapaino. Mutta jos sitä tavoiteltaessa romutetaan hyvinvoinnin edellytyksiä, mennään metsään”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas toteaa.

SOSTE ja EAPN-Fin muistuttavat, että ilman tulevaisuuteen suuntautuvia investointeja Suomelle välttämättömät rakenteelliset muutokset jäävät väistämättä vajaiksi. Lyhytnäköisestä ja yksisilmäisesti säästöjä hakevasta politiikasta onkin siirryttävä pitkäjänteiseen ja rohkeaan tulevaisuusorientoituneeseen politiikkaan.

SOSTE ja EAPN-Fin suosittelevat, että

1) Köyhyyttä on vähennettävä ja sosiaaliturvaetuuksien tasoa korotettava, jotta Suomi täyttäisi Euroopan sosiaalisen peruskirjan edellyttämän tason. Työn ja sosiaaliturvan yhteensovitusta on kehitettävä niin, että silpputyötä tekevilläkin on mahdollisuus kohtuulliseen elämään.

2) Työllisyysmäärärahojen leikkauksista luovutaan. Erityisesti määrärahoja on saatava lisää työllistämistukiin, kuten palkkatukeen.

3) Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen pidetään sote-uudistuksen kärkenä, ja että tämä tavoite näkyy myös konkreettisissa toimissa. Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen edellyttää mm. huono-osaisten erityisryhmien palvelujen turvaamista ja resursointia sekä panostamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

4) Koulutukseen suunniteltuja säästöjä perutaan ja koulutuksen investointiluonne ymmärretään. Suomalaisen yhteiskunnan eheys ja Suomen talouden menestys nojaavat tulevaisuudessakin kattavaan ja laadukkaaseen koulutukseen, johon investoiminen maksaa itsensä takaisin kasvavana hyvinvointina, terveytenä ja kilpailukykynä.

5) Julkisia investointeja erityisesti asumiseen ja liikenneinfrastruktuuriin lisätään tulevana vuosina. Samalla on purettava esteitä yksityisiltä asuntoinvestoinneilta esimerkiksi kaavoitusmenettelyjä uudistamalla ja lisättävä tutkimus- ja kehitysinvestointeja sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Lisätietoja

puheenjohtaja Tiina Saarela, EAPN-Fin, p. 050 344 8573, [email protected]

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, p. 040 592 4287, [email protected]

EAPN-Fin Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto on avoin verkosto köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille. www.eapn.fi

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 270 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli. www.soste.fi

EAPN:n näkemyksiä EU-ohjausjaksosta

EAPN-Finin suositukset Suomelle ja maaraportti