EAPN:n näkemyksiä EU-ohjausjaksosta 2016

Euroopan EAPN on julkaissut arvionsa tämän vuoden EU-ohjausjakson liittyvistä maaraporteista sekä ehdotuksensa maakohtaisiksi suosituksiksi. Myös Suomen kansallinen uudistusohjelma 2016 on julkaistu. EU-ohjausjakso (European Semester) on EU:n keskeinen talouden ja muunkin politiikan ohjausmenetelmä. Seuraavaksi EU-komissio julkaisee jäsenmaille maakohtaiset suositukset 18.  toukokuuta.

EAPN ja sen jäsenverkosto katsovat, että EU-ohjausjakson tulisi toteuttaa vahvemmin Eurooppa 2020-strategiaa ja erityisesti sen sosiaalisia tavoitteita. Taloussuositusten ja sosiaalisten suositusten tulisi olla vahvemmin tasapainossa ja kaikkien suositusten tulisi tukea köyhyyden vähentämisen tavoitetta.

EAPN:n ydinviestit:

  1. Köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisen (mukaan lukien lapsiköyhyys) tulisi olla prioriteetti ja läpileikkaava strateginen periaate Eurooppa 2020 -strategian köyhyystavoitteen saavuttamiseksi
  2. Sosiaalisia investointeja ja vaurauden uudelleenjakoa tulisi lisätä ja eriarvoisuutta vähentää erityisesti oikeudenmukaisen verotuksen avulla
  3. Riittävä sosiaalinen suojelu tulisi taata kaikille, sisältäen riittävät vähimmäistoimeentulojärjestelmät
  4. Osallisuutta tulee edistää yksilöllisesti rakennetuilla ja eteenpäin johtavilla työpoluilla, jotta ihmiset pääsisivät laadukkaisiin ja kestäviin työpaikkoihin
  5. Palvelujen (mukaan lukien asuminen ja terveyspalvelut) saavutettavuutta ja laatua tulee edistää
  6. Eurooppa 2020-strategian omistajuus ja legitimiteetti tulee varmistaa ottamalla siihen mukaan kaikki sidosryhmät, myös köyhyyttä kokeneet ja kansalaisjärjestöt

Lue koko julkaisu EAPN Assessment of the Country Reports and Proposals for Country-Specific Recommendations 2016.

Köyhyys- ja syrjäymisriski koskettaa Suomessa 909 000 ihmistä

Ohjausjaksoon ja Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvä Suomen kansallinen uudistusohjelma 2016 on valmistunut. Siinä tarkastellaan hyvin lyhyesti myös köyhyystavoitteen tilaa. Suomen oman sitoumuksen mukaan vuonna 2020 köyhyys- ja syrjäytymisriskin tulisi koskettaa maksimisaan 770 000 henkilöä. Vuonna 2014 köyhyys- tai syrjäytymisriski kosketti Suomessa 909 000 henkilöä. Köyhyystavoitteen kohdalla ohjelmassa luetellaan hallituksen toimenpiteitä seuraavasti: ”Hallituksen kärkihankkeissa on vireillä lukuisia hankkeita, joilla on vaikutusta köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseen, esim. työttömyysturvan uudistaminen, kannustinloukkujen purkaminen, osallistavan sosiaaliturvan mallin kehittäminen, perustulokokeilu, osatyökykyisten työllistymisen edistäminen, nuorisotakuun kehittäminen sekä työvoimahallinnon uudistaminen”. Nämä hankkeet eivät juurikaan vähennä köyhyyttä, ja osalla näistä toimenpiteistä voi olla jopa köyhyyttä lisääviä vaikutuksia, joten vaikuttaa siltä, että Suomen hallitus ei ota köyhyyden vähentämistavoitetta vakavasti.

Seuraavaksi EU-komissio julkaisee jäsenmaille maakohtaiset suosituksensa. Julkaisua odotetaan toukokuun 18. päivä. EU-komission Suomen edustusto on järjestämässä aiheesta keskustelutilaisuuden 26.5.

EAPN-Finin omat suositukset Suomelle 2016

  1. Köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien ihmisten määrä on käännettävä laskuun. Erityisesti tulisi huomioida pienituloisten lapsiperheiden ja eläkeläisten aseman parantaminen. Keskeisiä toimia köyhyyden vähentämiseksi voisivat olla mm. vähimmäisperusturvaetuuksien tason nostaminen ja kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen kasvukeskuksiin.
  2. Pitkäaikaistyöttömien (mukaan lukien nuoret ja maahanmuuttajat) tilannetta tulee parantaa ja työttömyyttä vähentää.
  3. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus tulee vihdoin toteuttaa tavalla, joka mahdollistaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen ja hyvien palvelujen saavutettavuuden kaikille.

Lue lisää kirjoituksesta EAPN-Finin suositukset Suomelle ja Suomen maaraportti.
Sekä kirjoituksesta Mikä European Semester? – vaikuttaminen talouspoliittiseen EU-ohjausjaksoon.