Kolme ihmistä Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jakotilaisuudessa, Elli Mikkonen vasemmalla.

Kansalaistoimintaryhmä on ”henkireikä omassa köyhyyden vastaisessa taistelussa”

Kuvateksti: Elli Mikkonen (vas.) tutustui 2019 harjoittelijana SOSTEssa EAPN-Finin toimintaan. Kuvassa hän jakaa Elisa Ruuskasen kanssa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen kunniamainintaa Kotilieden toimittaja Sanna Puhdolle.

EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmä tarjoaa vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia, tieto-osallisuutta sekä yhteisöön kuulumista ja vertaisuutta. Tämä selviää sosionomi amk Elli Mikkosen opinnäytetyöstä. Hän haastatteli sitä varten Kansalaistoimintaryhmän jäseniä.

”Se on suuri henkireikä omassa köyhyyden vastaisessa kamppailussa.”

”Se on muodostunut eräänlaiseksi perheeksi; heitä tavataan myös vapaa-ajalla. Oma auttava verkosto.”

Muun muassa näin EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmän jäsenet kuvaavat kansalaistoiminnan merkitystä Elli Mikkosen opinnäytetyössä, jonka hän teki Laurea-ammattikorkeakouluun.

Mikkonen oli SOSTEssa harjoittelijana syksyllä 2019 ja tutustui tuolloin EAPN-Fin verkostoon ja sen Kansalaistoimintaryhmään. Hän halusi opinnäytetyössään selvittää, miten osallisuuden kokeminen ilmenee ja miten kansalaistoiminta vaikuttaa osallisuuteen. Työn aineisto koottiin Kansalaistoimintaryhmän jäsenille suunnatulla kyselyllä.

Osallisuus tarkoittaa kuulumista ja kuulluksi tulemista. Se on kokemus siitä, että on osa yhteisöä ja demokraattista kokonaisuutta. Osallisuus on yhteyttä omiin ja yhteisiin voimavaroihin. Sen kokemiseen vaikuttavat esimerkiksi toimeentulo, työ, tukiverkosto ja terveys.

Köyhyys voi vaikuttaa monin tavoin kielteisesti yksilön osallisuuteen ja osallistumismahdollisuuksiin. Se on paljon muutakin kuin materiaalisten resurssien puutetta: vähäisiä vaihtoehtoja, toivon ja näköalan puutetta sekä ulkopuolisuuden tunnetta.

Mukana maailman menossa

Osallisuuden kokeminen ilmeni kyselyyn vastanneilla etenkin vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksina, tieto-osallisuutena sekä yhteisöön kuulumisena. Tieto-osallisuudella tarkoitetaan tässä ajankohtaisen tiedon saamista itselle tärkeistä asioista. Siihen liittyi tiedon saamisen lisäksi myös oppiminen.

Verkoston kautta sai tietoa ajankohtaisista asioista ja niiden epäkohdista. EAPN-Fin-verkoston kautta voi osallistua tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joissa tavattiin uusia ihmisiä. Se mahdollisti myös verkostoitumisen. Verkostossa mukana olo auttoi ikään kuin pysymään mukana maailman menossa.

”Vaikuttamista, keskustelua ja ratkaisumallien löytämistä köyhyyden keskellä.”

Näin Kansalaistoimintaryhmän jäsenet määrittelivät osallisuutta:

”Mahdollisuutta vaikuttaa ja tavata oikeita ihmisiä sekä päättäjiä.”

”Vaikuttamista, keskustelua ja ratkaisumallien löytämistä köyhyyden keskellä.”

”Olen osana vaikuttamassa köyhyyttä, työttömyyttä parantaviin asioihin, päätöksiin. Saan tietoa epäkohdista, joihin yhdessä puuttumalla voin tehdä jotakin tarpeellista.”

”Yhdyskanava meille eurooppalaisille”

Kansalaistoiminryhmän merkitystä osallisuudelle pidettiin suurena:

”Erittäin suuri. Ilman sitä emme saisi ääntämme kuuluviin. Lisäksi se on yhdyskanava meille eurooppalaisille. Myös tietokanava.”

Verkoston kautta ollaan myös yhteydessä köyhyyden vastaisiin toimijoihin ja vertaisiin muualla Euroopassa. Tämä luo yhteisöllisyyttä isomman joukon kesken kansalaisuudesta riippumatta. Ihmisiä eri Euroopan maissa yhdistävät samanlaiset kokemukset ja halu vaikuttaa epäkohtiin.

Yhteisöllisyyttä ja vertaisuutta

Kansalaistoiminta loi yhteisöllisyyttä: yhteenkuuluvuuden tunnetta, samanhenkisten tapaamisia ja asioihin vaikuttamista yhdessä muiden kanssa. Yhteisöön kuuluminen lisäsi hyvinvointia: kohotti mielialaa ja paransi jaksamista. Osana verkostoa tavattiin uusia ihmisiä ja luotiin myös ystävyyssuhteita.

Vertaistukea pidettiin olennaisena osana kansalaistoimintaa. Verkostoon kuuluminen, ihmisten tapaaminen ja keskustelu tuottivat vertaisuutta saman kokemuksen tai vaikuttamisen kohteen jakavien välille.

Vertaisuus tuo toivoa ja lohtua. Se luo ymmärrystä samoja asioita kokevien välille ja saa tuntemaan, että tulee hyväksytyksi omana itsenään.

Oman kokemustiedon välittämisen ja äänen kuuluvaksi tekemisen tärkeys välittyi useammasta vastauksesta. Verkosto tarjosi ympäristön oman kokemustiedon hyödyntämiseen osana yhteistä vaikuttamistyötä.

Mikkonen toteaa, että kansalaistoiminta toi osallisuuteen uusia näkökulmia ja lisäsi osallisuutta.

Jatkotutkimusta voisi hänen mielestään tehdä siitä, miten kansalaistoimintaa voitaisiin kehittää siinä mukana olevien näkökulmasta.

Erja Saarinen

Lue lisää

Elli Mikkonen: Köyhyyttä kokeneiden kokemuksia kansalaistoiminnasta. Opinnäytetyö Laurea-ammattikorkeakoulu 2020.