Tarja Pajunen: Asiakasmaksulain uudistus etenee – lakiesityksessä myönteisiä asioita, mutta myös uhkia

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiluonnos on ollut lausunnolla kesäkuun lopusta syyskuun puoliväliin. Asia on ollut monien huulilla. Lain luonnoksessa on monia asioita, joista voi olla ilahtunut, mutta huolestuttaviakin piirteitä on. Etäpalveluiden ja niiden maksullisuuden vahva esiin tuleminen ja terveyskeskuskäyntimaksujen kasvun uhka huolestuttavat. Kiitettävää on seurannan ja neuvonnan vahvistuminen esimerkiksi maksujen seurannan tai kohtuullistamispykälän velvoittavuuden osalta.

Kiireetön hoito kallistuu, etäpalvelu maksulliseksi

Lakiluonnoksessa esitetään tulevien sosiaali- ja terveyskeskusten, nykyisten terveyskeskusten käyntimaksujen perimistä jokaiselta käynniltä ja ns. kolmen käynnin kattomaksumahdollisuuden poistamista. Lisäksi hoitajakäyntejä esitetään maksullisiksi.

Kasvavat käyntimaksut vaikuttavat erityisesti pienituloisten ja ikääntyneiden mahdollisuuteen käyttää palveluita ja saada tarvitsemaansa apua. Tätä ei voi kannattaa. Terveyskeskusmaksuissa tulisi noudattaa Helsingin nykyistä mallia olla perimättä maksuja.

Digitaaliset palvelut mahdollistavat palvelujen ja niiden tarjoamisen monipuolistumisen. Tulevaisuudessa etäpalvelut ovat yksi tapa tarjota sosiaali- ja terveyspalveluita. On kuitenkin kohtuutonta, että ne on lisätty lakiluonnokseen yhteismitallisina kasvokkaisen palvelun kanssa. Etäpalvelujen soveltuvuutta eri palveluihin ja maksun matalampaa tasoa tulee pohtia huolella.

Maksujen seuranta maakunnalle

Asiakasmaksujen omavastuuosuuden ns. maksukaton täyttymisen seuranta siirtyisi lakiesityksen mukaan viranomaisen vastuulle. Maksukatosta säädettäisiin pykälässä 10. Lisäksi maksukattoon sisältyisi uusia palvelumaksuja muun muassa hammashoidosta, mikä on kiitettävä lisäys maksukattoon. Maksukatto tasaa kustannuksia ja osaltaan varmistaa sitä, että jokainen saa tarvitsemansa palvelut tosiasiallisesti ja oikea-aikaisesti.

Nykyisin viranomaisella ei ole maksukaton seurantavelvoitteita ja moni palvelun käyttäjä ei tiedä maksukaton olemassaolosta tai kuinka sen täyttyessä tulisi toimia. Tuore THL:n tutkimus kertoo useamman kuin joka kymmenennen pienituloisen ikääntyneen jättävän lääkärissäkäynnin väliin rahan takia. Lisäksi meillä on noin 55 000 ihmistä, joilla sosiaali- ja terveydenhuollon kulut ovat katastrofaalisia eli asiakasmaksut, lääkkeet ja matkat vievät heidän käytettävissä olevista tuloistaan peräti 40 prosenttia.

Neuvontaa ja ohjausta

Monia myönteisiä muutoksia on tulossa, muun muassa neuvonta- ja ohjausvelvoitetta vahvistetaan. Tehostetulle palveluasumiselle luodaan kauan odotetut maksusäännökset ja raamit.

Asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ns. kohtuullistamispykälää, § 5, esitetään vahvennettavaksi ja velvoittavammaksi. Tulosidonnaisten maksujen lisäksi myös tasasuuruisia, lyhytaikaisen laitoshoidon maksuja eli sairaalahoitopäivämaksuja voidaan jatkossa kohtuullistaa, jos ne vaarantavat toimeentulon edellytyksiä.

Kohtuullistamisen ensisijaisuus suhteessa toimeentulotukeen vaatii vielä kuitenkin arjessa vahventamista. Sitä on tosiasiallinen tiedottaminen, neuvonta ja valmiit kirjalliset lomakkeet ja ohjeistukset. Jatkossa onkin paneuduttava oikea-aikaisen neuvontaan. Sitä olisi esimerkiksi maksujen ja maksukyvyn arviointi jo silloin, kun palveluita suunnitellaan ja niistä päätetään.

Maksujen siirtyminen perintätoimistojen hoidettavaksi saattaa vaikeassa tilanteessa olevat pienituloiset sellaiseen taloudelliseen ahdinkoon, josta saattaa olla erittäin vaikea päästä ulos. Tuleviin maakuntiin tulisikin saada omat keskitetyt laskutusta ja myös perintää hoitavat yksiköt, joilla on selkeät toimintamallit.

Tässä vain muutamia huomioita laajasta lakipaketista. Lain voimaantuloa tavoitellaan vuoden 2020 alusta.

Tarja Pajunen

Kirjoittaja on EAPN-Finin varapuheenjohtaja, joka työskentelee sosiaalipoliittisena asiantuntijana Eläkkeensaajien Keskusliitossa. Hän on ollut asiakasmaksulain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän varajäsen.

EAPN-Finin jäsenten näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiluonnoksesta

Asiakasmaksujen uudistukselle sekä ruusuja että risuja, SOSTEn erityisasiantuntijan Anne Perälahden blogi 11.9.2018. Hän on ollut asiakasmaksulain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän jäsen.

SOSTEn lausunto luonnoksesta sosiaali-ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista annettavaksi hallituksen esitykseksi 10.9.2018

SOSTEn eriävä mielipide asiakasmaksutyöryhmän esitykseen uudeksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulaiksi 17.6.2018

Suomen sosiaalioikeudellisen seuran lausunto asiakasmaksulakiluonnoksesta 4.9.2018