Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston yleiskokous Wienissä

EAPN:n yleiskokous järjestettiin tänä vuonna Wienissä, EU-puheenjohtajamaa Itävallassa. Yli 100 henkilöä EAPN:n 31 kansallisesta verkostosta ja eurooppalaisista jäsenjärjestöistä kokoontui 27.-29. syyskuuta keskustelemaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosta ja EU:n tulevaisuudesta sekä tekemään päätöksiä yleiskokouksessa.

Seminaari Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista

EAPN järjesti yhdessä Itävallan EU-puheenjohtajuuden kanssa seminaarin Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosta ja sen suhteesta sosiaalisia oikeuksia määritteleviin sopimuksiin. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin tueksi kokouksessa tarkasteltiin kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

EAPN:n jäseniä kehotettiin tekemään kanteluita sopimusten valvontaelimille jäsenvaltioiden sopimusrikkomuksista ja muistuttamaan omia hallituksiaan sopimusten noudattamisesta. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari tuo uuden työkalun sosiaalisten ihmisoikeuksien toteuttamiseen. Vaikka se ei ole laillisesti sitova, ovat kaikki EU:n jäsenmaat, parlamentti ja neuvosto sen allekirjoittaneet.

Kansalaisjärjestöjen tulisi aktiivisesti tiedottaa pilarin sisällöstä ja periaatteista, jotta se toteutuisi käytännössä. Kokouksessa todettiin, että toistaiseksi pilari on vähän tunnettu jopa päättäjien keskuudessa. EAPN:n tuoreessa analyysissä EU-ohjausjaksoon liittyvistä kansallisista uudistusohjelmista 2018 todetaan myös, ettei Pilari vielä juuri näy eri maiden uudistusohjelmissa.

Köyhyyden poistaminen eurovaaliteemaksi

#EUPovertyFree, köyhyydestä vapaa Eurooppa on EAPN:n eurovaalislogan, johon ehdokkaita ja päättäjiä kaikissa unionimaissa houkutellaan sitoutumaan. EAPN antoi asiasta julkilausuman yleiskokouksessaan.

Europarlamentin vaalit järjestetään toukokuussa 2019, välillä 23.-26.5. kunkin maan vaalikäytäntöjen mukaan. EAPN:n yleiskokouksen yhteydessä järjestetyssä nk. Capacity building-tapahtumassa opiskeltiin kampanjointia ja kehiteltiin yhteistä kampanjaa köyhyyden nostamiseksi eurovaaliteemaksi. Mietittiin paljon sitä, mikä voisi olla köyhyyden #metoo, jota ihmiset innostuisivat levittämään kaikissa maissa.

EAPN:n kampanjan aloitus on jo 17.10. YK:n köyhyyden vastaisena päivänä. Silloin jäsenverkostojen toivotaan kokeilevan köyhyyden vastaisen sanoman heijastamista jonkin julkisen rakennuksen seinään (projection bombing). Monille ajankohta tuntui tulevan liian nopeasti, mutta ainakin Brysselissä heijastuksia nähdään ja muiden verkostojen toivotaan jakavan sosiaalisessa mediassa tapahtuman materiaalia.

Vuoden 2014 vaaleissa vain noin 42 prosenttia eurokansalaisista käytti ääntään. Esimerkiksi Hollannissa äänesti vain kolmannes. Seminaarissa puhuttiin paljon äänestysaktiivisuuden lisäämisestä. Jos brexit toteutuu, senkin jälkeen Euroopassa on noin 100 miljoonaa köyhää. Sillä olisi vaikutusta, jos ihmiset saataisiin äänestämään. Tilaisuudessa esiteltiin myös This time I´m voting -kampanjaa.

Europarlamentin lisäksi myös nykyisen EU-komission kausi on katkolla vaalien jälkeen. Suomelle vuosi on erityisen mielenkiintoinen, sillä Suomi toimii puoli vuotta EU:n puheenjohtajamaana heinäkuusta alkaen.

Sosiaalisen Euroopan tulevaisuus

Tulevana talvena EAPN valmistelee konkreettista ehdotusta Eurooppa 2020 -strategian köyhyydentorjuntatavoitteen korvaavaksi instrumentiksi, joka ohjaisi jatkossa kaikkea EU:n politiikkaa. EAPN julkaisi jo kesällä yleiskantansa Euroopan tulevaisuudesta, jossa teemaa käsitellään. EU:n strategiassa tulisi ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Agenda2030-toimintaohjelma sekä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari. Pilarin suhteen nykyiseltä komissiolta ei enää juuri odoteta uusia aloitteita, mutta kestävän kehityksen tavoitteista komissiolta on vielä tulossa marraskuussa pohdinta-asiakirja.

Yleiskokouksen päätöksiä

Yleiskokouksessa hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Emmaus Eurooppa ja muutettiin verkoston sääntöjä vihdoin siten, että jokaisella jäsenellä on yleiskokouksessa saman verran ääniä. Aiemmin noudatettiin EU-parlamentin paikkasuhteille perustuvaa säännöstöä, jossa väkiluvultaan isoilla jäsenmailla oli enemmän valtaa.

Yleiskokouksessa nimettiin myös verkoston Executive Committee, ExCo seuraavalle kolmisvuotiskaudelle. Tässä toimielimessä on edustaja jokaisesta verkoston jäsenmaasta ja Euroopan tason järjestöstä. Suomesta ExCossa toimii jatkossa Jiri Sironen. Sosiaalipoliittiseen työryhmään, EU Inclusion Strategies Group, osallistuu vastaisuudessa Anna Järvinen.

Uusi ExCo kokoontui yleiskokouksen päätteeksi ja valitsi järjestön uudeksi puheenjohtajaksi espanjalaisen Carlos Susíaksen.

Seuraava EAPN:n yleiskokous pidetään syksyllä 2019 mahdollisesti Suomessa EU-puheenjohtajuuden aikaan. Kokouksen yhteyteen suunnitellaan myös kaikille avointa seminaaria.

Jiri Sironen, Erja Saarinen ja Yrjö Mattila
Suomen edustajat yleiskokouksessa