Hallitukselta suunnitelma köyhyyden vähentämiseksi

Suomen tavoite on vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrää 100 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut toimintasuunnitelman, johon on koottu tietoa, toimia ja suosituksia tavoitteeseen pääsemiseksi.

EU:ssa on sovittu osana Sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelmaa, että köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrää tulisi pienentää vähintään 15 miljoonalla henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Määrästä 5 miljoonan tulee olla lapsia.

Jäsenmaat ovat määritelleet omat kansalliset tavoitteensa köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi. Suomen tavoitteesta kolmanneksen tulee olla lapsia. Suomen tavoitteen lähtötaso on vuosi 2019, jolloin Eurostatin mukaan köyhyys- tai syrjäytymisriski kosketti meillä 838 000 henkilöä.

Toimintasuunnitelmassa korostetaan, että toimia tarvitaan yhteiskunnan eri sektoreilla: köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisen on oltava laaja-alaista ja poikkihallinnollista.

Katsaus köyhyystilanteeseen ja sen mittaamiseen

Toimintasuunnitelma sisältää laajasti eri tavoin mitattua tietoa köyhyydestä sekä indikaattoreita, joilla seurataan köyhyyden vähentämistavoitteen saavuttamista. Siihen on myös koottu köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi jo tehtyjä ja valmistelussa olevia toimia eri hallinnonaloilta sekä suosituksia tuleviksi toimiksi.

Tuleviksi toimiksi suositellaan muun muassa monialaista yhteistyötä köyhyyden torjumiseksi sekä sosiaaliturva- ja kotoutumisjärjestelmän kehittämistä. Erikseen mainitaan lasten ja perheiden sekä eläkeläisten köyhyyden vähentäminen, ylivelkaantumisen estäminen ja asunnottomuuden poistaminen.

Suunnitelmassa korostetaan, että etenemistä kohti tavoitetta on seurattava eri väestöryhmillä sekä alueellisesta näkökulmasta. 

Toimintasuunnitelmaa valmisteltaessa kuultiin muun muassa järjestöjä. Nk. ministereiden pyöreän pöydän keskusteluun osallistuneiden puheenvuoroissa korostuivat toimivien, asiakaslähtöisten palveluiden ja riittävän perusturvan merkitys. Esiin nousi erityisesti lapsiperheköyhyys ja tehokkaiden toimien tarve sen vähentämiseksi.

Lue lisää

Toimintasuunnitelma köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä.
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2022:15

Anna Järvinen, SOSTE: Hallituksen suunnitelma köyhyyden vähentämiseksi kaipaa vielä konkretisointia

Linnéa Partanen huomasi jo lapsena, että hänen perheensä ei ole samanlainen kuin muiden – Suomi yrittää vähentää köyhyyttä. Yle-uutiset 12.10.2022.

EAPN-Fin eduskuntavaalitavoitteet 2023