Human Rights logo

Järjestöarvio taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta: Perusturvan taso liian matala

Yhteensä 24 suomalaista kansalaisjärjestöä on jättänyt ensimmäisen yhteisen varjoraportin YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien, TSS-oikeuksien komitealle. Se välittää järjestöjen keräämiä tietoja siitä, miten näistä oikeuksista monien toteutumisessa on Suomessa puutteita. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus riittävään sosiaaliturvaan ja terveyspalveluihin.

Järjestöjen varjoraportti noudattaa rakenteeltaan Suomen valtion YK:lle jättämää raporttia ja vastaa niihin kysymyksiin, joita TSS-komitea pitää Suomelle olennaisina. Kysymyksiä on muun muassa sosiaaliturvasta ja riittävästä toimeentulosta, taloudellisen epätasa-arvon ja työttömyyden vähentämisestä sekä yhdenvertaisista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä arviointi sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta

Sosiaaliturvasta järjestöt painottavat, että sosiaaliturvan uudistuksessa on toteutettava kattava arviointi sen osalta, miten uudistus vaikuttaa sosiaalisten oikeuksien toteutumiseen. Koko sosiaaliturvan etuusjärjestelmää on selkiytettävä. COVID-19-pandemian aikana ja sen jälkeen on turvattava kattava ja riittävä perusturva. Pidemmällä aikavälillä perusturvan tason korottamista on jatkettava asteittain kohti kohtuullisen minimin tasoa.

Järjestöt vaativat, että lapsilisät sidotaan indeksiin ja että avosairaanhoidon lääkäripalvelut ja sairaanhoitajan palvelut säädetään maksuttomiksi. Palvelu-, matka- ja lääkemaksukatot on yhdistettävä yhdeksi maksukatoksi, jonka taso sidotaan takuueläkkeen suuruuteen.

Paperittomien sosiaalipalveluista tulee säätää lailla tai antaa valtakunnalliset ohjeet voimassa olevien säädösten soveltamisesta ja palveluiden tasosta. Sosiaaliturvan uudistamisessa on huomioitava kaikkien vankien yhdenvertainen oikeus sosiaaliturvaan.

Toistuvasti suosituksia samoista asioista

Suomi on saanut komitealta toistuvasti suosituksia lukuisten taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumisen puutteista. Komitea on huomauttanut, että se on joutunut toistamaan samoja suosituksia, muun muassa siitä, että sosiaaliturvan tulee kattaa arjen välttämättömät kulut. Komitea on myös useaan otteeseen kehottanut Suomea turvaamaan terveydenhuollon resurssit sekä varmistamaan, että kaikilla on yhdenvertainen pääsy terveyspalveluihin.

Hallitukselta huolellisempaa perus- ja ihmisoikeusvaatimusten arviointia

Järjestöt painottavat, että hallituksen tulee tehdä huolellisempaa ja johdonmukaisempaa perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointia kaikessa lainvalmistelussa ja päätöksenteossa, myös talousarvion valmistelussa. Erityisen tärkeässä roolissa talousarvio on TSS-oikeuksien toteutumisessa. Arviointia varten tarvitaan monipuolista tietoa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. Valtion on taattava resurssit tätä tiedontuotantoa sekä indikaattoreiden kehittämistä varten.

Järjestöt tekivät raporttia vuoden 2020 alkupuolella, joten koronapandemian vaikutuksia ihmisoikeuksiin on käsitelty vähän. Raportissa kuitenkin korostetaan, että jo nyt nähdään, että kriisi osuu jo ennestään haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten pitkittyneestä köyhyydestä kärsiviin ja syrjinnälle alttiisiin ryhmiin. Järjestöt korostavat, että hallituksen tulee arvioida poikkeustilanteen vaikutukset perus- ja ihmisoikeuksiin, mukaan lukien lapsi- ja sukupuolivaikutukset.

Järjestöjen raportin valmistelua on koordinoinut Ihmisoikeusliitto. Sitä ovat olleet tekemässä useat EAPN-Fin-verkoston jäsenet.

Mikä varjoraportti?

Taloudellisilla, sosiaalisilla ja sivistyksellisillä oikeuksilla, TSS-oikeuksilla tarkoitetaan ihmisarvoisen elämän edellyttämiä perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia. Niitä ovat muun muassa oikeus sosiaaliturvaan, terveydenhuoltoon ja opetukseen. Oikeuksia turvaa YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien yleissopimus. Siihen liittyneet valtiot ovat sitoutuneet toimimaan sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi. Toteutumista valvoo YK:n alainen TSS-oikeuksien komitea.

Valtiot raportoivat TSS-komitealle määräajoin TSS-oikeuksien toteutumisesta. Suomen valtion tuorein raportti on huhtikuulta 2020. YK ottaa vastaan valtion raportin lisäksi kansalaisjärjestöjen raportteja. Nyt julkistettu 24 järjestön raportti on ensimmäinen YK:n TSS-sopimukseen liittyvä yhteisraportti Suomesta. Se välittää komitealle kansalaisjärjestöjen keräämiä tietoja siitä, mitkä TSS-oikeudet eivät Suomessa toteudu. Varjoraportissa järjestöt peräänkuuluttavat valtion vastuuta toteuttaa ihmisoikeusvelvoitteet.  YK:n komitea huomioi sekä valtion että kansalaisjärjestöjen välittämät tiedot laatiessaan Suomelle suosituksia.

Komitea käsittelee kunkin valtion ihmisoikeustilannetta viiden vuoden välein järjestettävässä istunnossa. Valtion edustajien lisäksi kansalaisjärjestöt ja kansallinen ihmisoikeusinstituutti voivat osallistua tapaamisiin. Istunnon jälkeen komitea laatii valtioille suosituksia siitä, miten sen tulisi suojella, turvata sekä edistää paremmin kyseisiä ihmisoikeuksia. Seuraavalla raportointikierroksella valtion on kerrottava komitealle, mitä se on tehnyt komitean esiin tuomien epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi.

Erja Saarinen

Lue lisää

Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet Suomessa. Kansalaisjärjestöjen varjoraportti YK:lle

24 järjestöä: Suomessa on edelleen useita ihmisoikeusongelmia

The Committee on Economic, Social and Cultural Rights