Sosiaaliturvan uudistaminen lähti liikkeelle ongelmien määrittelystä

Keväällä asetettiin parlamentaarinen komitea ja viisi jaostoa uudistamaan laajasti sosiaaliturvaa. Ensi töikseen se on määritellyt keskeisimmät ongelmat, joita se lähtee ratkomaan. Niistä ensimmäisenä käydään järjestelmän monimutkaisuuden kimppuun.

Sosiaaliturva on tulevaisuusinvestointi, joka mahdollistaa yksilölle täysipainoisemman elämän sekä lisää vapautta ja osallisuutta tavalla, joka samalla palvelee koko yhteiskuntaa. Sosiaaliturvan uudistamisessa keskeistä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja toimeentulon turvaaminen sosiaalisten riskien kohdatessa. Olennaista on parantaa järjestelmän luotettavuutta, kattavuutta ja ymmärrettävyyttä. Näin sosiaaliturvan uudistamisen tavoitteita kuvataan pääministeri Marinin hallitusohjelmassa.

Uudistusta valmistelee parlamentaarinen komitea, jonka työ lähti keväällä käyntiin ja kestää kaksi vaalikautta 2027 maaliskuuhun saakka.

Uudistus niin perus- kuin ansioturvaan ja myös toimeentulotukeen

Komitea uudistaa sosiaaliturvaa kokonaisuutena: käsittelee perusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea ja niiden välistä yhteyttä ja rahoitusta sekä sitä, miten palvelut sovitetaan nykyistä paremmin yhteen etuuksien kanssa.

Samaan aikaan on kuitenkin meneillään myös toimeentulotukilain uudistaminen paljon nopeammalla aikataululla; työryhmän toimikausi kestää 31.5.2021 saakka. Tavoitteena on selkiyttää toimeentulotuen rakennetta ja yhteyksiä sosiaalihuoltoon. Kun perustoimeentulotuki käsitellään erillään sosiaalityöstä, ongelmia on etenkin asiakkailla, jotka tarvitsevat muutakin kuin vain taloudellista tukea.

Toimeentulotukilain uudistamisessa otetaan huomioon yhtymäkohdat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaaliturvan uudistamiseen.

Ensitöiksi määriteltiin järjestelmän ongelmat

Sosiaaliturvakomitea teki ensitöikseen listauksen sosiaaliturvan ongelmista, joihin tarvitaan ratkaisu lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Niistä muodostuu neljä pääkokonaisuutta:

  • Sosiaaliturvan monimutkaisuus
  • Työn ja sosiaaliturvan yhdistäminen
  • Toimeentulotuki, perusturva ja asuminen
  • Palvelut ja etuudet

STM:n sivuilla on myös lista, josta näkyvät komitean jäsenten ja pysyvien asiantuntijoiden näkemykset sellaisenaan. Yhteisymmärrystä niiden välille haetaan työn seuraavissa vaiheissa.

Komitean puheenjohtaja tutkimusprofessori Pasi Moisio THL:sta on pitänyt tätä työn tärkeimpänä vaiheena:

Sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen uudistaminen tehdään vaiheittain usean hallituskauden aikana. Komitean on saavutettava riittävä yhteisymmärrys eduskuntapuolueiden kesken, jotta voidaan luottaa siihen, että uudistus etenee myös seuraavalla hallituskaudella.

Toiseksi, uudistaaksemme ylipäänsä mitä tahansa meillä tulee olla yhteinen käsitys siitä, mitä ja miksi lähdemme korjaamaan.

Ensimmäisenä käsittelyyn järjestelmän monimutkaisuus ja tosiasiassa työkyvyttömien tilanne

Komitea käy ensin järjestelmän monimutkaisuuden kimppuun. Se tarkastelee myös niiden ihmisten tilannetta, jotka ovat tosiasiallisesti työkyvyttömiä, mutta joiden pitää nykysäännösten mukaan hakea työttömyysturvaetuutta. Komitean seuraava kokous syyskuussa keskittyy näihin teemoihin.

Pasi Moisio korostaa blogissaan, että komitean työn on tarkoitus olla mahdollisimman avointa. Se edistää ja tukee sosiaaliturvasta käytävää julkista keskustelua jakamalla uudistuksen päätöksenteon perustana olevat aineistot kaikkien käyttöön. Tietopohjaksi nimetty aineistokirjasto rakentuu STM:n verkkosivuille.

Ylipäänsä tuntuu, että työstä on paljon tietoa saatavilla: niin uutisia, blogeja kuin kokousmuistioita.

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä edustus komiteassa ja asumisen jaostossa

Sosiaaliturvaa uudistavalla komitealla on viisi jaostoa:

  • työllisyyden ja osaamisen jaosto 
  • työ- ja toimintakykyjaosto
  • asumisen jaosto
  • hallintojaosto
  • tutkimus- ja arviointijaosto

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä edustaa komiteassa pysyvänä asiantuntijana SOSTEn hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Eija Koivuranta Väestöliitosta sekä Vammaisfoorumin puheenjohtaja Sari Kokko. Komitean jaostoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustaja nimitettiin asumisen jaostoon. Hän on EAPN-Finin hallituksen jäsen, erityisasiantuntija Anna Järvinen SOSTESta.

SOSTEssa on eri järjestöjen edustajista koostuva taustaryhmä, joka tukee komiteaedustajien työtä. Näin saadaan laajasti näkemyksiä ja tietoa järjestökentältä komiteatyöskentelyn tueksi.

Lue lisää

Sosiaaliturvauudistus – aineistot koottuna sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla

Joustava perusturva – Sosiaali- ja terveysjärjestöjen periaatteet perusturvan uudistamiseksi 2019