Nainen ikkunan edessä taustalla eduskuntatalo

Suomen köyhyyden vastaisen verkoston eduskuntavaalitavoitteet 2023

”Köyhille täytyy turvata leipä, lämpö ja lääkkeet!”

Kahden pandemiavuoden jälkeen kriisit jatkuvat Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamalla elinkustannusten jyrkällä nousulla. Elämme myös keskellä ilmastokriisiä. Kaikkien kriisien vaikutukset osuvat kipeimmin pienituloisiin, haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin. Köyhyyttä kokevien määrä kasvaa nopeasti. Uudelta hallitukselta tarvitaan sekä nopeita että pitkäjänteisiä toimia köyhyyden vähentämiseksi ja ihmisarvoisen elämän edellytysten turvaamiseksi kaikille.

Toimintaohjelma köyhyyden vähentämiseksi

EAPN-Fin vaatii, että hallituskaudella 2023–2027 tehdään toimintaohjelma köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Siinä tulee olla selkeät tavoitteet ja toimenpiteet sosiaaliturvaetuuksien saattamiseksi ja pitämiseksi kansainvälisten määritelmien mukaisella hyväksyttävällä tasolla.

Perusturvaan korotuksia

Perusturvaetuuksien matalan tason vuoksi ihmiset joutuvat jatkuvasti ja pitkäaikaisesti täydentämään toimeentuloaan viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi etuudeksi tarkoitetulla toimeentulotuella. Jatkuva eri tukien hakeminen on työlästä ja nöyryyttävää. Perusturvaa pitää korottaa, jotta perusturvaetuudet riittävät takaamaan kohtuullisen vähimmäiskulutuksen ilman, että on pakko turvautua toimeentulotukeen. Sosiaaliturvaa tulee yksinkertaistaa.

Perustulosta aiempaa laajempi kokeilu

Perustulosta on järjestettävä aiempaa laajempi kokeilu päätöksenteon pohjaksi. Mukana on oltava riittävä määrä erilaisista taustoista olevia ihmisiä vaikutusarvioinnin tekemiseksi. Köyhyyden syitä on moninaisia ja perustulo voi helpottaa ihmisten elämää monenlaisissa tilanteissa.

Lapsilisään korotuksia, lapsiperheiden palveluihin parannuksia

Lapsiperheköyhyys on erityisen vahingollista yksilölle ja yhteiskunnalle. Vuonna 2020 tilastoitiin 114 300 lasta köyhyydessä elävissä perheissä. Syksyllä 2022 on arvioitu, että ruoan ja polttoaineen hintojen nousu voi sysätä köyhyyteen 16 000 uutta lapsiperhettä.

Lapsiperheköyhyyden poistamiseksi on nostettava lapsilisää sitomalla se indeksiin sekä korottamalla yksinhuoltaja- ja monilapsisten perheiden lapsilisää. Lapsilisää ei tule laskea tuloksi toimeentulotuessa. Lisäksi on etsittävä ratkaisuja lasten vuoroasumiseen liittyviin kysymyksiin esimerkiksi ottamalla käyttöön lapsilisään sidottava vuoroasumislisä.

Köyhyyden vaikutuksia ja sen siirtymistä sukupolvelta toiselle voidaan estää ja lieventää palveluilla. Muun muassa lapsiperheille suunnattujen sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus on varmistettava, etenkin lapsiperheiden kotipalvelua on tärkeää vahvistaa ja tukea perheitä matalalla kynnyksellä.

Köyhyyden vähentäminen tavoitteeksi hyvinvointialueilla, köyhyysneuvostot ajamaan asiaa

Hyvinvointialueiden tulee asettaa köyhyyden vähentämisen tavoitteet, määrittää toimenpiteet niiden saavuttamiseksi ja seurantatavat ja mittarit työn etenemisen seuraamiseksi. Tämä on osa niiden lakisääteistä velvoitetta edistää ja seurata hyvinvointia ja terveyttä alueillaan. Niiden tulee raportoida köyhyyden vähentämisestä osana hyvinvointikertomustaan. Näitä tehtäviä varten tulee nimetä köyhyysneuvosto, johon kuuluu paitsi luottamushenkilöitä ja virkamiehiä, myös köyhyyttä kokevia kuntalaisia sekä muita olennaisia sidosryhmiä, kuten järjestöjä.

Uusilla hyvinvointialueilla tulee huomioida riittävästi myös sosiaalipalvelut. Työttömien terveystarkastuksia on jatkettava hyvinvointialueilla.

Henkilökohtainen asiointi turvattava julkisissa palveluissa

Henkilökohtaisen asioinnin mahdollisuus on turvattava julkisissa palveluissa nyt, kun digipalveluita kehitetään voimakkaasti. Osa ihmisistä ei pysty käyttämään sähköisiä palveluita. He ovat jääneet palveluiden ulkopuolelle tai asioinnissa on ollut haasteita, joiden takia esimerkiksi toimeentulo- tai asumistukea on jäänyt hakematta. Viranomaiset eivät aina toteuta lakisääteistä neuvontavelvollisuuttaan.

Selvitys vuokrasääntelyn vaikutuksista

Asumisen hinta on vähävaraisten tuloihin nähden kohtuutoton, erityisesti suurissa kaupungeissa ja yhden aikuisen perheissä. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen tulee turvata. Asumistuessa huomioidaan vuokrasta vain hyväksytyt enimmäisasumismenot, joten yhä suurempi osa kuluista jää asukkaan maksettavaksi, usein muutenkin liian pienestä sosiaaliturvasta. EAPN-Fin ehdottaa, että selvitettäisiin, vähentäisikö vuokrasääntelyn käyttöönotto vuokrankorotuspaineita.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuttomuutta laajennettava

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistamista pitää jatkaa. Palveluiden maksuttomuutta tulee laajentaa: ainakin terveyskeskuslääkärikäyntien tulee olla maksuttomia.

EAPN-Fin verkoston jäsenten eduskuntavaalitavoitteita

A-klinikkasäätiön hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027

Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Eduskuntavaaliohjelma 2023

Monimuotoiset perheet verkoston poliittiset tavoitteet 2023-2027

Munuais- ja maksaliiton eduskuntavaaliteemat 2023

Nuorisoalan kattojärjestön Allianssin hallitusohjelmatavoitteet 2023

Omaishoitajaliiton eduskuntavaalitavoitteet

Pelastakaa Lapset ry:n eduskuntavaalitavoitteet lyhyt versio, pdf

Pelastakaa Lapset ry:n eduskuntavaalitavoitteet, pitkä versio, pdf

SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet 2023

Työttömien Keskusjärjestön vaalitavoitteet 2023