Taksi, jonka ikkunassa teksti Kela-kyydistä

Tuula Paasivirta: Sairausvakuutuslain muutokset yksityisen terveydenhuollon korvauksiin vaikeuttivat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden arkea!

Kela ei ole korvannut vuodesta 2023 alkaen matkakuluja taksilla yksityiseen terveydenhuoltoon tai itsemaksettuun kuntoutukseen samassa laajuudessa kuin aiemmin. Osa muutoksista on merkittäviä heille, joiden on pakko käyttää taksia terveydenhuollon matkoihin. Vammainen ja pitkäaikaissairas henkilö ei ole yhdenvertainen niiden kanssa, jotka pystyvät käyttämään julkisia kulkuneuvoja.

Käsittelen tässä vain Kela-matkoja, jotka tehdään yksityisen terveydenhuollon toimipisteisiin. Julkisen puolen korvaukset ovat entisenlaiset. Myöhemmin julkaistaan julkisen terveydenhoidon Kela-matkojen haasteita käsittelevä kirjoitukseni.

Lue lisää Kelan maksamista matkakorvauksista

Sairausvakuutuslain muutos toi haittoja vammaisille ja pitkäaikaissairaille

Kela ei ole korvannut vuodesta 2023 alkaen matkakuluja taksilla, nk. Kela-kyyti, yksityiseen terveydenhuoltoon tai itsemaksettuun kuntoutukseen siinä laajuudessa kuin matkat korvattiin aiempina vuosina. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2023 alusta voimaan tulleen sairausvakuutuslain muutoksen jälkeen Kela-korvausta ei voi enää saada suurimmasta osasta yksityislääkärin määräämiä tutkimuksia ja hoitoja, esimerkiksi fysioterapiaa.

Yksityisen terveydenhuollon ja kuntoutuksen puolella saa matkakorvauksen vain, jos hoitoon tai kuntoutukseen saa julkisen puolen myöntämän palvelusetelin tai asiakas saa itse maksamastaan hoidosta Kela-korvausta. Sairausvakuutuslain muutos merkitsi sitä, että osasta asiakkaan itse maksamista tutkimuksista ja hoidoista ei saa myöskään Kela-matkakorvausta.

Monien palveluiden käytölle luotiin uusi taloudellinen este

Kun sairausvakuutuslakia muutettiin, ei ymmärretty, että kasvaneet matkakustannukset ovat merkittävä haaste vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Lain perusteluissa hallitus totesi:

”Koska korvaukset ovat kuitenkin jo valmiiksi tasoltaan hyvin matalia, ei korvausten poistumisella osasta palveluita katsota olevan merkittävää vaikutusta pienituloisten yksityisten terveyspalveluiden käytölle yksittäisten käyntien osalta.”

Uudistuksessa ei huomioitu, että lakimuutoksessa taksimatkojen Kela-korvaukset poistuivat kokonaan näistä hoidoista ja kuntoutuksista. Näin ollen vammaiset ja pitkäaikaissairaat joutuivat entistä eriarvoisempaan asemaan.

Käytännössä monien palveluiden käytölle luotiin uusi taloudellinen este yhteiskunnassamme. Koska tämä koskettaa erityisesti heitä, jotka ovat vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi lisäkuntoutuksen tarpeessa, voidaan kehitys nähdä myös vammaisia välillisesti ja rakenteellisesti syrjivänä.

Lue lisää muutoksista Kela-korvauksiin 1.1.2023

Osa matkakorvausten muutoksista on merkittäviä niille asiakkaille, joiden on pakko käyttää taksia terveydenhuollon matkoihin. Vammainen ja pitkäaikaissairas henkilö ei ole yhdenvertainen niiden henkilöiden kanssa, jotka pystyvät käyttämään julkisia kulkuneuvoja.

Esimerkiksi matkoja yksityiseen fysioterapiaan ei enää korvata lainkaan, jos ei ole julkisen puolen palveluseteliä tai maksusitoumusta. Kela korvaa alle 65-vuotiaiden vammaisten niin kutsutun vaativan kuntoutuksen matkoineen. Aiemmin edellä mainitun iän täytyttyä osa vaikeavammaisista pystyi maksamaan itse fysioterapiansa, kun siihen sai kuitenkin matkakorvauksen. Nyt vaikeavammaisen henkilön varat eivät enää riitä näihin hoitoihin matkoineen, varsinkaan invataksilla, jonka käyttö on kalliimpaa.

Kelasta kannattaa varmistaa, kuuluuko matka Kela-matkakorvauksen piiriin

Kaikenlaisia sekaannuksia voi tulla. Esimerkiksi matka yleis- tai erikoislääkärin vastaanotolle korvataan, koska asiakas saa siitä myös Kela-korvausta. Tämän vuoden alusta korvaus on 30 euroa käyntiä kohden. Jos yksityisellä puolella tarvitaan sairauden toteamiseksi tai hoidon, toimenpiteen tulosten seuraamiseksi tutkimuksia, esimerkiksi röntgentutkimusta tai käyntiä laboratoriossa, matkaa ei korvata, ellei se tapahdu samana päivänä ja samassa paikassa lääkärin vastaanoton yhteydessä.

Lue lisää yksityisen sairaanhoidon palveluista, joista Kela maksaa korvausta

Samat määräykset koskevat myös hammashoitoa.

Lue lisää Kelan hammashoidon korvauksista

Jos yksityinen sairaanhoito tai hammashuolto kuuluu edellä mainittuihin listoihin, korvataan sinne matka myös taksilla tai invataksilla. Kelasta voi varmistaa numerosta 020 692 204,kuuluuko yksityiselle puolelle tehtävä matka Kela-matkakorvausten piiriin.

Vammaisille ja pitkäaikaissairaille yhdenvertainen mahdollisuus käyttää yksityisiä terveyspalveluja

Hallitus on ilmoittanut suunnittelevansa kokonaan uutta Kela-korvausjärjestelmää yksityiselle sektorille vuoden 2024 aikana. Toiveena on, että vammaiset ja pitkäaikaissairaat huomioidaan hoitojen ja matkojen osalta nyt voimassa olevaa lakia paremmin.

Vammaisille henkilöille, jotka eivät voi liikkua julkisilla kulkuvälineillä, tulisi tarjota yhdenvertainen mahdollisuus käyttää yksityisiä terveyspalveluja, esimerkiksi fysioterapiaa, ilman matkoista koituvia lisäkustannuksia

Kirjoittaja on EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -työryhmän jäsen.