Tarja Pajunen: Tarpeellinen muistutus mahdollisuudesta alentaa asiakasmaksuja

Sosiaali- ja terveysministeriö, STM muistuttaa kuntia toimeentulotuen viimesijaisuudesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kohtuullistamisesta ja perimättä jättämisestä tilanteen niin vaatiessa. EAPN-Fin on tyytyväinen siihen, että asia on otettu ministeriön kuntainfossa esille. EAPN-Finin kyselyn mukaan laissa säädettyä asiakkaan oikeutta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamiseen ei yleisesti tunneta eikä sitä sovelleta kunnissa. Lisäksi vapautuksen tai kohtuullistamisen hakeminen on monimutkaista.

Ensisijaiset etuudet ja tukimuodot ennen toimeentulotukea

STM:n 1.6.2018 antaman kuntainfon tarkoituksena on selkeyttää kunnan ja Kelan rooleja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen huomioimisessa. Lisäksi käydään läpi vammaisetuuksien ja toimeentulotuen suhdetta.

Toimeentulotuki on luonteeltaan viimesijainen sosiaalihuoltoon kuuluva taloudellinen tuki. Ennen sen myöntämistä on selvitettävä kaikki ensisijaiset etuudet ja tukimuodot. Yksi näistä on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen perimättä jättäminen tai alentaminen (asiakasmaksulain 11§). Kunnan on jätettävä asiakasmaksu perimättä tai alennettava sitä, jos sen periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä.

Asiakasmaksulainsäädännön perustarkoituksena on, etteivät asiakasmaksut saa muodostua esteeksi palvelun käytölle. Sitä on painottanut myös perustuslakivaliokunta jo vuonna 1996. Sosiaali- ja terveysministeriö muistuttaa ohjeistuksessaan säännöksen velvoittavuudesta.

Monilla maksut johtavat velkaantumiseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on nostettu merkittävästi usean vuoden ajan, viimeksi 2016 lähes 30 prosenttia. Tuleva sote-uudistus uhkaa nostaa niitä entisestään. Samanaikaisesti on vielä nostettu lääkkeiden ja terveydenhuollon matkakustannusten omavastuuosuuksia.

Maksukorotuksista kärsivät erityisesti palvelujen ja tuen tarpeessa olevat pienituloiset kotitaloudet. Monilla maksut ovat johtaneet velkaantumiseen. Vuonna 2016 lähes 400 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua päätyi ulosottoon.

Alentamismahdollisuudesta on tiedotettava aktiivisesti

Kunnan velvollisuus on ohjeistaa ja tiedottaa asiakasta asiakasmaksun määräämiseen, alentamiseen ja perimättä jättämiseen liittyvissä asioissa. Kunnissa on tunnistettava tilanteet, joissa tulojen mukaan perittävä maksu voidaan jo palveluun ohjatessa päättää jättää perimättä. EAPN-Finin kyselystä nousee esiin neuvonnan, ohjauksen ja käytänteiden ontuminen.

Nyt tulleessa ohjeistuksessa Kelaa ja kuntia velvoitetaan tunnistamaan tilanteet, joissa asiakkaiden neuvonta ja ohjaus asiakasmaksujen alentamiseen tai jopa perimättä jättämiseen on tarpeen. Niiden on lainsäädännön mukaisesti annettava myös yleistä neuvontaa. EAPN-Fin huomauttaa, että mahdollisuudesta maksujen alentamiseen tai perimättä jättämiseen on myös aktiivisesti tiedotettava.

Lue koko kuntainfo 10/2018:
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja vammaisetuudet toimeentulotuessa (pdf)

Kirjoittaja Tarja Pajunen on EAPN-Fin-verkoston varapuheenjohtaja. Hän työskentelee sosiaalipoliittisena asiantuntijana Eläkkeensaajien Keskusliitossa.

Kuva: Veikko Somerpuro