Kirjoittajan arkistot: yllapito

EAPN-Fin käynnisti kansalaisaloittteen takuutulosta perusturvan parantamiseksi

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin on laittanut vireille kansalaisaloitteen perusturvan parantamiseksi. Kansalaisaloitteella halutaan nostaa syyperusteisten toimeentuloturvaetuuksien vähimmäistasoa ja takuueläkettä noin tuhanteen euroon kuukaudessa.

Kansalaisaloitteessa esitetään säädettäväksi laki takuutulosta, joka olisi noin tuhat euroa kuukaudessa. Perusturvaetuuksista jäisi verojen jälkeen käteen noin 790 euroa kuukaudessa. Myös takuueläke nousisi noin tuhanteen euroon. Takuutulo turvattaisiin kaikille syyperustaisia perusturvaetuuksia saaville, joita ovat sairaus-, äitiys-, vanhemmuus- ja isyyspäivärahat, kuntoutusraha, peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha.

Takuutulo ja takuueläkkeen korottaminen ovat hyvä tapa parantaa suomalaisten perusturvaa.
”Takuutulo ja takuueläkkeen korottaminen parantaisivat noin miljoonan ihmisen taloudellista tilannetta ja mahdollisuuksia suoriutua välttämättömistä menoista”, EAPN-Finin puheenjohtaja Jiri Sironen sanoo.

Suomessa valmistellaan parhaillaan sosiaaliturvan kokonaisuudistusta.
”Perusturvan parantaminen takuutulolla ja takuueläkettä korottamalla olisi tärkeä osa perusturvan uudistamista”, puheenjohtaja Sironen jatkaa.

Suomalainen köyhyys näkyy muun muassa leipäjonojen pidentymisenä ja toimeentulotukihakemusten kasvuna. Puolella miljoonalla suomalaisella on vakavia toimeentulo-ongelmia, koska heidän tulonsa eivät riitä välttämättömiin menoihin ja kohtuulliseen kulutukseen. Perusturva on jäänyt jälkeen ansio- ja hintakehityksestä: Viimeaikaiset perusturvaan tehdyt leikkaukset ja indeksijäädytykset ovat aiheuttaneet kansalaisille kasvavaa tarvetta turvautua toimeentulotukeen.

Suomi on saanut Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta useita huomautuksia perusturvaetuuksien liian alhaisesta tasosta.
”Takuutulon avulla Suomi noudattaisi jälleen Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan tekemiään sitoumuksiaan, joissa määritellään alaraja sosiaaliturvaetuuksille”, Suomen sosiaalioikeudellisen seuran puheenjohtaja Yrjö Mattila muistuttaa.

Kansalaisaloitteen takuutulosta on laatinut EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto, johon kuuluu 47 jäsenyhteisöä.

Lue lisää www.takuutulo.fi

Tutustu aloitteeseen www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2963

EAPN-Fin julkaisi Köyhyysvahti 2017 -raportin

Köyhyys ei ole poistunut 100-vuotiaasta, itsenäisestä Suomesta. EAPN-Fin julkaisi ensimmäistä kertaa Köyhyysvahti -raportin, jossa käydään läpi köyhyyteen liittyviä tuoreimpia saatavilla
olevia tilastotietoja ja kehitystrendejä sekä esitetään näkemys köyhyyden vähentämiseksi tarvittavista toimista.

EU:n Eurooppa 2020 -strategian laatimisen yhteydessä vuonna 2010 asetettu tavoite
vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien ihmisten määrä Suomessa 150 000:lla
vuoteen 2020 mennessä ei näytä toteutuvan. Köyhyys tulisi myös puolittaa vuoteen
2030 mennessä osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Agenda2030-toimintaohjelman
kansallista toimeenpanoa.

Köyhyys on Suomessa vähentynyt 2010-luvulla vain vähän ja on useita viitteitä siitä,
että köyhyys on kääntynyt jälleen nousuun.

Lue lisää Koyhyysvahti 2017 -raportista

Raportti on käännetty myös englanniksi (Poverty Watch Finland Report 2017)

Järjestöt vaativat reilua ja kestävää kauppaa

Yli 30 suomalaisen järjestön yhteinen visio esittää Suomen ja EU:n kauppapolitiikalle uutta ja kestävää suuntaa. 10 askelta kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan -vision allekirjoittajien joukossa on muun muassa kehitys-, ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksiin keskittyviä kansalaisjärjestöjä sekä palkansaajakeskusjärjestöt.

Tänään julkaistavalla visiolla järjestöt haluavat tuoda kestävän kehityksen tavoitteet mukaan kauppapoliittiseen keskusteluun ja muistuttaa, että oikeilla kaupan säännöillä voidaan edistää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia Suomessa, Euroopassa ja globaalisti.

”Kaupan pelisäännöt ovat tällä hetkellä ristiriidassa kestävän kehityksen periaatteiden ja kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten kanssa”, huomauttaa Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehyksen vaikuttamistyön koordinaattori Elina Mikola.

”Nyt jos koskaan Suomen ja EU:n johtajien tulee varmistaa kauppapolitiikalle oikeudenmukainen ja kestävä suunta. Kaupan sääntöjen kehittämiseen tarjoutuu mahdollisuus jo joulukuussa, kun Maailman kauppajärjestön WTO:n 11. ministerikokous kokoontuu Buenos Airesissa”, Mikola jatkaa.

”Kestävän kehityksen tavoitteet pitäisi ottaa selkeämmin kauppapolitiikan ja sitä koskevan keskustelun lähtökohdaksi. Esimerkiksi kauppasopimusten kohdalla tulisi varmistaa, että ne aidosti edistävät ihmisoikeuksia, työelämän perusoikeuksia ja säällisten työpaikkojen syntymistä. Erityisen tärkeää on tarkastella kaupan vaikutuksia kaikkein heikommassa asemassa olevien ihmisryhmien kannalta”, SAK:n ekonomisti Patrizio Lainà lisää.

Järjestöt korostavat, että kaupalle tarvitaan globaalit säännöt, jotka ovat johdonmukaisia kestävän kehityksen Agenda 2030:n sekä kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten kanssa. Visiossa esitetään muun muassa ilmastonmuutoksen vastaisten toimien ja yritysvastuun edistämistä osana kauppapolitiikkaa sekä kauppasopimuksia koskevien neuvotteluprosessien avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä. Ihmisoikeus- ja ympäristösopimukset eivät saa jäädä kauppasopimusten varjoon, muistuttavat järjestöt. Lisäksi on varmistettava, että kauppasopimukset eivät kavenna poliittista liikkumavaraa kestävän kehityksen edistämiseksi.

10 askelta kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan -vision ovat allekirjoittaneet seuraavat järjestöt:  350 Suomi, Akava, Attac, Suomen Caritas, Dodo, EAPN-Finland, Eettisen kaupan puolesta, Emmaus Aurinkotehdas, Eurooppalainen Suomi, Hyvinvointivaltion vaalijat, Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys, Kepa, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS, Kirkon ulkomaanapu, Lähetysyhdistys Kylväjä, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Open Knowledge Finland, Pelastakaa Lapset, Reilu kauppa, SAK, SASK – Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus, Solidaarisuus, STTK, Siemenpuu, Suomen Lähetysseura, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Talousdemokratia, Taksvärkki, TTIP-verkosto, UFF, Uusi Tuuli ja Vammaiskumppanuus.

Tutustu julkaisun PDF-versioon.

Asunnottomien yö YK:n köyhyyden vastaisena päivänä 17.10.

YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi vietetään vuosittain 17. lokakuuta. Suomessa päivää on vietetty vuodesta 2002 lähtien Asunnottomien yön merkeissä. Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, omaan kotiin. Asunnottomien yön kansalaisliikkeen järjestämiä tapahtumia on järjestetty vuosittain vähintään 20 paikkakunnalla, mikä tekee siitä yhden suurimmista sosiaali- ja terveysalan vuosittaisista mielenilmauksista.

Lähde mukaan järjestämään toimintaa 17.10.!

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin kutsuu kansalaisia ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjä järjestämään toimintaa ja tapahtumia päivän aikana. Lisätietoa Asunnottomien yö -kansalaisliikkeen toiminnasta löytyy verkkosivuilta www.asunnottomienyo.fi. Sivuille kootaan tiedot ympäri Suomen järjestettävistä tapahtumista ja niitä mainostetaan myös kansalaisliikkeen viestintäkanavissa. Sivuilta saa käyttöönsä myös Asunnottomien yön logon.

Lisätietoja Asunnottomien yö -kansalaisliikeestä
www.asunnottomienyo.fi
www.facebook.com/asunnottomienyo
www.twitter.com/asunnottomienyo

EAPN:n vastaus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on Junckerin komission tärkein sosiaalialaa koskeva aloite. Komissio julkaisi maaliskuussa 2016 alustavan hahmotelman Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista käynnistäen vuoden kestäneen julkisen kuulemisen, johon EAPN jäsenverkostoineen otti osaa. Maaliskuussa 2017 komissio julkisti pilarin sekä laajan paketin siihen liittyviä dokumentteja, kuten keskusteluasiakirjan EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta.

EAPN on nyt julkaissut vastauksensa ”Make Social Rights the beating heart of Europe! ” Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin sekä em. keskusteluasiakirjaan.

EAPN:n näkemys on, että pilarin tulisi periaatteiden sijaan sisältää vahvemmin sosiaalisia oikeuksia. EAPN:n mielestä keskeiset keinot tähän ovat:

  • Aktiivisen osallisuuden ja keskeisten sosiaalisten standardien välisen tulkinnan selkeyttäminen
  • EU-ohjausjakson koherenssin ja toimeenpanon varmistaminen
  • Sosiaalisen tulostaulun tehokkuus
  • Kunnianhimoisen lainsäädännön ehdottaminen takaamaan kaikkien ihmisten oikeuksia sosiaaliseen suojeluun ja vähimmäistoimeentuloon
  • Hyvä hallinto, köyhyyttä kokeneiden ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen

Lue koko EAPN:n vastaus Make Social Rights the beating heart of Europe! | EAPN position on the European Pillar of Social Rights

PS. Aiheesta keskustellaan Suomessa mm. seminaarissa Millaisen EU:n haluamme? – Muuttuva unioni ja sen uudet ytimet 11.10. Helsingissä.

EAPN-Fin mukana Päihdepäivillä 6.-7.6.

EAPN-Fin on mukana Päihdepäivät -tapahtumassa Helsingin Kulttuuritalolla 6.-7.6.2017. EAPN-Finillä on Päihdepäivillä infopöytä ”Kohtaamisten teltassa” ja lisäksi puheenvuoro asiakasmaksuista ”Open stagella” 7.6. klo 12.40. (Asiakasmaksut köyhyyden lisääjänä – EAPN-Finin asiakasmaksuselvityksen tuloksia)

Päihdepäivillä kävijät voivat tutustua maksutta messuosastoon sekä osaston ohessa olevaan Open Stage- ohjelmaan. Messuosasto on auki yleisölle päivittäin 9-16.

Lue lisää Päihdepäivien ohjelmasta.